Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Ziekenfondswet en AWBZ (toepasselijkheid van Afdeling 7.1 Awb)

 

Wet van 10 oktober 1997 tot wijziging van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ten einde enige nadere regels te stellen inzake de toepasselijkheid van Afdeling 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht ten aanzien van geschillen op grond van die wetten over aanspraken of daarmee overeenkomende uitkeringen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat een beschikking op bezwaar inzake een aanspraak of een daarmee overeenkomende uitkering ingevolge de Ziekenfondswet of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten niet wordt genomen dan nadat daaromtrent het advies van de Ziekenfondsraad is ingewonnen en dat het derhalve wenselijk is nadere regels te stellen inzake de toepasselijkheid van afdeling 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht ten aanzien van beschikkingen inzake een zodanige aanspraak of uitkering;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Ziekenfondswet.]

Artikel II
[Wijzigt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.]

Artikel III
Voor de behandeling van een bezwaar inzake een aanspraak op zorg of daarmee overeenkomende uitkering ingevolge de Ziekenfondswet of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten dat voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet is gemaakt, blijft het recht zoals het gold voor dat tijdstip van toepassing.

Artikel IV
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 10 oktober 1997
Beatrix
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers
De Minister van Justitie, W. Sorgdrager
Uitgegeven de dertigste oktober 1997
De Minister van Justitie,
w
Sorgdrager