Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Ziekenfondswet, enz. (invoering no-claimteruggaaf )

 

Wet van 23 december 2004 tot wijziging van de Ziekenfondswet in verband met het invoeren van een no-claimteruggaaf voor verzekerden die geen of weinig gebruik hebben gemaakt van zorg waarop ingevolge die wet aanspraak bestaat
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is te bevorderen dat de eigen verantwoordelijkheid van verzekerden ingevolge de Ziekenfondswet voor de kosten van ingevolge die wet aan hen verstrekte zorg wordt vergroot door te bepalen dat verzekerden die geen of weinig gebruik hebben gemaakt van zorg waarop ingevolge die wet aanspraak bestaat, een no-claimteruggaaf ontvangen en dat verzekerden zich hierdoor bewust worden van die kosten;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Ziekenfondswet.]

Artikel II
[Wijzigt de Ziekenfondswet.]

Artikel III
[Wijzigt de Wet werk en bijstand.]

Artikel IV
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, met dien verstande dat de uitkering, bedoeld in artikel 18a, eerste lid, van de Ziekenfondswet voor het eerst wordt gedaan in 2006.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 23 december 2004
Beatrix
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport , J. F. Hoogervorst
Uitgegeven de dertigste december 2004
De Minister van Justitie ,
j
P. H. Donner