Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Zorgverzekeringswet en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (bijdragen bij inkomstenderving ten gevolge van verlenen medisch noodzakelijke zorg aan bepaalde groepen vreemdelingen, en verzekering bepaalde groepen minderjarige vreemdelingen)

 

Wet van 30 oktober 2008, houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de verstrekking van bijdragen aan zorgaanbieders die inkomsten derven ten gevolge van het verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan bepaalde groepen vreemdelingen en van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met het oog op verzekering van bepaalde groepen minderjarige vreemdelingen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is te regelen dat zorgaanbieders die medisch noodzakelijke zorg hebben verleend aan bepaalde groepen vreemdelingen als bedoeld in de Vreemdelingenwet 2000 een bijdrage kunnen ontvangen in de inkomsten die zij dientengevolge derven, en dat het wenselijk is bepaalde groepen minderjarige vreemdelingen onder de verzekering, bedoeld in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, en daarmee onder de verzekeringsplicht, bedoeld in de Zorgverzekeringswet, te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I [Treedt in werking per 01-01-2009]

Artikel Ia [Treedt in werking per 01-01-2009]

Artikel II [Treedt in werking per 01-01-2009]

Artikel III [Treedt in werking per 01-01-2009]

Artikel IV
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
?s-Gravenhage, 30 oktober 2008
Beatrix
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport , A. Klink
Uitgegeven de zestiende december 2008
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin