Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Zorgverzekeringswet enz. (vervanging no-claimteruggave door verplicht eigen risico)

 

Wet van 15 november 2007, houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de no-claimteruggave in de Zorgverzekeringswet wordt vervangen door een verplicht eigen risico en dat verzekerden met meerjarige, onvermijdbare zorgkosten hiervoor worden gecompenseerd;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Zorgverzekeringswet.]

Artikel Ia
[Wijzigt de Zorgverzekeringswet.]

Artikel Ib
[Wijzigt de Zorgverzekeringswet.]

Artikel Ic
[Wijzigt de Zorgverzekeringswet.]

Artikel II
[Wijzigt de Wet op de zorgtoeslag.]

Artikel III
[Wijzigt de Wet marktordening gezondheidszorg.]

Artikel IV
[Wijzigt de Beroepswet.]

Artikel V
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel VI
[Wijzigt de Wet werk en bijstand.]

Artikel VII
[Wijzigt de Wet werk en inkomen kunstenaars.]

Artikel VIII
[Wijzigt deze wet.]

Artikel IX
[Wijzigt de Wijzigingswet Zorgverzekeringswet enz. (verzwaren incassoregime premie en andere maatregelen zorgverzekering), kst. 30918.]

Artikel X
[Wijzigt deze wet.]

Artikel XI
De artikelen 22, 23, tweede en derde lid, 69, tweede lid, 87, zesde lid, onderdeel e, subonderdeel 2, van de Zorgverzekeringswet, artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag, artikel 31, tweede lid, onderdeel r, van de Wet werk en bijstand en artikel 4, tweede lid, onderdeel k, van de Wet werk en inkomen kunstenaars en de daarop gebaseerde bepalingen, zoals deze luidden op de dag voorafgaande aan de dag waarop deze wet in werking treedt, blijven van toepassing op de no-claimteruggave over de jaren 2006 en 2007.

Artikel XII
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2008, met dien verstande dat artikel II, onderdeel A, en artikel V, punt 1, in werking treden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij worden geplaatst en terugwerken tot en met 1 januari 2007.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 15 november 2007
Beatrix
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport , A. Klink
Uitgegeven de elfde december 2007
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin