Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Zorgverzekeringswet, enz. (verzwaren incassoregime premie en andere maatregelen zorgverzekering)

 

Wet van 13 december 2007 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op het verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om de werking van het met die wet en de Wet op de zorgtoeslag in het leven geroepen stelsel te optimaliseren (verzwaren incassoregime premie en andere maatregelen zorgverzekering)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is zoveel mogelijk te voorkomen dat verzekeringsplichtigen als gevolg van het niet betalen van de verschuldigde premie van de zorgverzekering onverzekerd raken dan wel een moeilijk te beheersen schuldenlast opbouwen, en dat het in verband daarmee wenselijk is incassomaatregelen van zorgverzekeraars te ondersteunen door verzekeringsplichtigen die in verzuim zijn wat betreft de betaling van de premie, tijdelijk de mogelijkheid te ontnemen om de zorgverzekering op te zeggen, dat het met het oog op borging van publieke belangen wenselijk is te waarborgen dat in academische ziekenhuizen voldoende topreferente zorg wordt verleend en voldoende innovatie en ontwikkeling plaatsvindt, en in verband daarmee de bekostiging daarvan ten laste van het Zorgverzekeringsfonds te doen komen, dat het tevens wenselijk is een voorziening te treffen ten behoeve van een groep personen die door de invoering van de Zorgverzekeringswet niet langer in staat is op acceptabele voorwaarden een verzekering tegen ziektekosten te sluiten, dat het wenselijk is mogelijk te maken dat het College voor zorgverzekeringen het sociaal-fiscaalnummer van bepaalde groepen niet-verzekeringsplichtigen verwerkt voor de uitoefening van zijn taken en dat ziektekostenverzekeraars in beperkte mate van zorgaanbieders persoonsgegevens betreffende de gezondheid ontvangen voor zover dat noodzakelijk is voor uitvoering van de zorgverzekering en andere ziektekostenverzekeringen, dat het voorts wenselijk is de regeling van de zorgtoeslag te wijzigen met betrekking tot verdragsgerechtigden in samenhang met de door deze personen verschuldigde bijdrage, dat het ten slotte wenselijk is de regels inzake het bestuursmodel en werkwijze van enige colleges aan te passen in verband met de gewijzigde taken van die colleges;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Zorgverzekeringswet.]

Artikel II
[Wijzigt de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet.]

Artikel III
[Wijzigt de Wet op de zorgtoeslag.]

Artikel IV
[Wijzigt de Wet toelating zorginstellingen.]

Artikel V
[Wijzigt de Wet marktordening gezondheidszorg.]

Artikel VI
[Wijzigt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.]

Artikel VII
[Wijzigt deze wet.]

Artikel VIII
[Wijzigt de Zorgverzekeringswet.]

Artikel IX
1
De Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid berust na de inwerkingtreding van deze wet op de artikelen 59, zesde en negende lid, en 75, derde en vierde lid, van de Zorgverzekeringswet, de artikelen 4, zevende en negende lid, en 14, derde en vierde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg en de artikelen 20, zesde lid, 27 en 32 van de Wet toelating zorginstellingen.
2
De Regeling zorgverzekering berust na de inwerkingtreding van deze wet mede op artikel 69, zevende lid, van de Zorgverzekeringswet.

Artikel X
1
Deze wet, met uitzondering van artikel I, onderdelen C en I, en artikel III, die in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
2
Artikel I, onderdeel F, wat betreft artikel 69, zesde lid, van de Zorgverzekeringswet, en onderdeel G werken terug tot en met 1 januari 2006.
3
Artikel III werkt terug tot en met 1 januari 2007.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 13 december 2007
Beatrix
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,A. Klink
Uitgegeven de twintigste december 2007
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin