Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet begroting van uitgaven en ontvangsten van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2001 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

 

Wet van 27 september 2001 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2001 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk, vastgesteld bij de wet van 12 februari 2001, Stb. 138;
Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1
De begroting van de uitgaven van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2001 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 2 van de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel uitgaven.

Artikel 2
De begroting van de ontvangsten van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2001 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 2 van de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten.

Artikel 3
In afwijking van het bepaalde in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder b, juncto tweede lid, aanhef en onder c, van de Wet Fonds economische structuurversterking, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 november 2000 (Stb. 2000, 552), worden de opbrengsten van de veiling van UMTS-frequenties in 2000 met ingang van 1 januari 2001 ten gunste van het Fes gebracht via een annuïteit met een looptijd van 15 jaar.

Artikel 4
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 27 september 2001
Beatrix
De Minister van Economische Zaken,
a
Jorritsma-Lebbink
De Minister van Financiën,
g
Zalm
Uitgegeven de drieëntwintigste oktober 2001
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals
Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2001 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 27 september 2001, Stb. 473
Begroting 2001
Fonds economische structuurversterking
Onderdeel uitgaven
(1)
(2)
Art.
Omschrijving
Oorspronkelijk vastgestelde begroting
Mutaties (+ of -) op grond van eerste suppletore begroting
uitgaven
uitgaven
NLG1000
EUR1000
NLG1000
EUR1000
01
Bijdragen van het fonds aan andere begrotingen
01
Bijdragen aan de begroting van het Infrastructuurfonds in het kader van verkeer & vervoer
324 095
147 068
14 404
6 536
02
Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van bodemsanering
120 135
54 515
45 549
20 669
04
Overige bijdragen vanuit het fonds
1 945 000
882 603
07
Projecten in voorbereiding
76 033
34 502
45 217
20 519
08
Investeringsimpuls 1998
1 253 285
568 716
58 366
26 485
09
Investeringsimpuls 2001
1 211 723
549 856
606 528
275 230
10
Prijsbijstelling
Sub-totaal uitgaven
4 930 271
2 237 259
770 064
349 440
02
Saldi
01
Voordelig eindsaldo
3 279 712
1 488 268
116 019
52 647
Sub-totaal
3 279 712
1 488 268
116 019
52 647
Totaaltelling
8 209 983
3 725 528
886 083
402 087
Ons bekend,
De Minister van Economische Zaken,
a
Jorritsma-Lebbink
De Minister van Financiën,
g
Zalm
Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2001 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 27 september 2001, Stb. 473
Begroting 2001
Fonds economische structuurversterking
Onderdeel ontvangsten
(1)
(2)
Art.
Omschrijving
Oorspronkelijk vastgestelde begroting
Mutaties (+ of -) op grond van eerste suppletore begroting
ontvangsten
ontvangsten
NLG1000
EUR1000
NLG1000
EUR1000
01
Ontvangsten van het fonds
03
Overige ontvangsten uit aardgas
2 864 000
1 299 627
332 000
150 655
06
Rentebesparingen uit incidentele baten
746 621
338 802
106 100
48 146
07
Overige ontvangsten
Sub-totaal ontvangsten
3 610 621
1 638 428
438 100
198 801
02
Saldi
01
Voordelig beginsaldo
4 649 362
2 109 788
397 983
180 597
Sub-totaal
4 649 362
2 109 788
397 983
180 597
Totaaltelling
8 259 983
3 748 217
836 083
379 398
Ons bekend,
De Minister van Economische Zaken,
a
Jorritsma-Lebbink
De Minister van Financiën,
g
Zalm