Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet belastingwetten c.a. (Belastingplan 2001)

 

Wet van 14 december 2000 tot wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2001)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2001 wenselijk is maatregelen te treffen op het gebied van arbeidsmarktbeleid, zorg, onderwijs en kennisbevordering, natuur en milieu, stimulering van ondernemerschap alsmede enkele overige onderwerpen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel II
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel III
[Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]

Artikel IV
[Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]

Artikel V
[Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]

Artikel VI
[Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]

Artikel VII
[Wijzigt de Wet op belastingen van rechtsverkeer.]

Artikel VIII
[Wijzigt de Successiewet 1956.]

Artikel IX
[Wijzigt de Wet belasting zware motorrijtuigen.]

Artikel X
[Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel XI
[Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XII
[Wijzigt de Wet waardering onroerende zaken.]

Artikel XIII
[Wijzigt de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel XIV
[Wijzigt de Wet inschakeling werkzoekenden.]

Artikel XV
[Wijzigt de Wet sociale werkvoorziening.]

Artikel XVI
[Wijzigt de Kaderwet SZW-subsidies.]

Artikel XVIA
1
In afwijking van artikel 71a, tweede lid, van de Wet op de accijns bedraagt de teruggaaf voor de in dat artikel bedoelde motorrijtuigen per 1000 L:
a
voor de afleveringen die hebben plaatsgevonden in de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 maart 2000: f 192;
b
voor de afleveringen die hebben plaatsgevonden in de periode van 1 april 2000 tot en met 30 juni 2000: f 157;
c
voor de afleveringen die hebben plaatsgevonden in de periode van 1 juli 2000 tot en met 30 september 2000: f 122;
d
voor de afleveringen die hebben plaatsgevonden in de periode van 1 oktober 2000 tot en met 31 december 2000: f 87.
2
Artikel 71a, derde lid, van de Wet op de accijns is niet van toepassing voor zover de teruggaaf betrekking heeft op de hiervoor bedoelde afleveringen.
3
De bedragen die zijn teruggegeven op basis van artikel 71a van de Wet op de accijns met betrekking tot afleveringen die in 2000 hebben plaatsgevonden, worden in mindering gebracht op de bedragen die worden teruggegeven op basis van het eerste lid.

Artikel XVIB
1
Artikel 71a van de Wet op de accijns is van overeenkomstige toepassing op de in dat artikel bedoelde halfzware olie en gasolie die in het jaar 2000 is afgeleverd in de brandstoftanks van en is gebruikt voor het aandrijven op de weg van een vrachtauto met een toegestane maximum massa van minder dan 12 000 kg, van een autobus of van een bestelauto.
2
In dit artikel en de daarop gegronde bepalingen wordt verstaan onder:
a
vrachtauto: een vrachtauto als bedoeld in artikel 2, onderdeel f, van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994;
b
autobus: een autobus als bedoeld in artikel 2, onderdeel e, van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, voor zover degene op wiens naam het voor de autobus opgegeven kenteken in het kentekenregister, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de Wegenverkeerswet 1994, is gesteld, in het bezit is van een vergunning voor het verrichten van openbaar of besloten busvervoer als bedoeld in artikel 4 van de Wet personenvervoer 2000;
c
bestelauto: een bestelauto als bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994,
1
met een laadvermogen van meer dan 500 kg, voorzover deze hoofdzakelijk wordt gebruikt voor het vervoer van goederen en degene op wiens naam het voor de bestelauto opgegeven kenteken is gesteld de auto gebruikt in het kader van een aan hem verleende vergunning voor het verrichten van beroepsvervoer als bedoeld in artikel 5, eerste of derde lid, van de Wet goederenvervoer over de weg of een inschrijving als eigen vervoerder overeenkomstig artikel 15 van die wet, dan wel voor vervoer dat van de vergunningplicht is uitgezonderd op grond van het Besluit goederenvervoer over de weg, of
2
met een laadvermogen van 500 kg of minder, voorzover degene op wiens naam het voor de bestelauto opgegeven kenteken is gesteld is ingeschreven in het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 1996, en uit de omschrijving van het uitgeoefende bedrijf of de uitgeoefende bedrijven kan worden afgeleid dat het vervoer van goederen tot de kerntaken daarvan behoort en de bestelauto voorts hoofdzakelijk wordt gebruikt voor het vervoer van goederen in het kader van dat bedrijf of die bedrijven.
3
De vergunning voor het verrichten van beroepsvervoer of de inschrijving als eigen vervoerder, dan wel de inschrijving in het handelsregister dient te zijn aangevraagd op een tijdstip dat is gelegen voor de periode waarop het verzoek om teruggaaf betrekking heeft.
4
In afwijking van artikel 71a, tweede lid, van de Wet op de accijns bedraagt de teruggaaf per 1000 L:
a
voor de afleveringen die hebben plaatsgevonden in de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 maart 2000: f 140;
b
voor de afleveringen die hebben plaatsgevonden in de periode van 1 april 2000 tot en met 30 juni 2000: f 105;
c
voor de afleveringen die hebben plaatsgevonden in de periode van 1 juli 2000 tot en met 30 september 2000: f 70;
d
voor de afleveringen die hebben plaatsgevonden in de periode van 1 oktober 2000 tot en met 31 december 2000: f 35.
5
Artikel 71a, derde lid, van de Wet op de accijns is niet van toepassing.

Artikel XVIC
1
Indien daartoe overeenkomstig artikel 8, vierde lid, van richtlijn nr. 92/81/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 oktober 1992 (PbEG L 316) betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op minerale oliën, instemming van de Raad is verkregen, is artikel 71a van de Wet op de accijns van overeenkomstige toepassing op de in dat artikel bedoelde halfzware olie en gasolie die in het jaar 2000 is afgeleverd in de brandstoftanks van en is gebruikt voor het aandrijven op de weg van een taxi.
2
In dit artikel en de daarop gegronde bepalingen wordt verstaan onder een taxi:
a
een personenauto die blijkens een ingevolge de Wet personenvervoer 2000 afgegeven vergunning, dan wel voorzover afgegeven een vergunningbewijs, is bestemd om daarmee als personenauto openbaar vervoer of taxivervoer te verrichten en daarvoor geheel of nagenoeg geheel wordt gebruikt, of
b
een personenauto die blijkens de registratie is bestemd om geheel of nagenoeg geheel te worden gebruikt voor het verrichten van openbaar vervoer of taxivervoer in de zin van de Wet personenvervoer 2000.
3
De vergunning of het vergunningbewijs, dan wel de registratie, dient te zijn aangevraagd op een tijdstip dat is gelegen voor de periode waarop het verzoek om teruggaaf betrekking heeft.
4
In afwijking van artikel 71a, tweede lid, van de Wet op de accijns bedraagt de teruggaaf per 1000 L:
a
voor de afleveringen die hebben plaatsgevonden in de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 maart 2000: f 140;
b
voor de afleveringen die hebben plaatsgevonden in de periode van 1 april 2000 tot en met 30 juni 2000: f 105;
c
voor de afleveringen die hebben plaatsgevonden in de periode van 1 juli 2000 tot en met 30 september 2000: f 70;
d
voor de afleveringen die hebben plaatsgevonden in de periode van 1 oktober 2000 tot en met 31 december 2000: f 35.
5
Artikel 71a, derde lid, van de Wet op de accijns is niet van toepassing.

Artikel XVID
[Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel XVIE

Artikel XVID, onderdeel A, vindt toepassing nadat artikel 27a van de Wet op de accijns bij het begin van het kalenderjaar 2001 is toegepast.


Artikel XVIF
1
[Wijzigt de Wet op de accijns.]
2
[Wijzigt de Wet op de accijns.]
3
[Wijzigt de Wet op de accijns.]
4
Ter vaststelling van het aandeel van de uitgeslagen en ingevoerde hoeveelheden van de in het eerste tot en met derde lid bedoelde halfzware olie en gasolie die voldoet aan de in het eerste lid genoemde milieutechnische specificaties dient bij de aangiften ter zake van de uitslag of invoer van halfzware olie en gasolie aangegeven te worden of en zo ja met betrekking tot welke hoeveelheden de aangifte betrekking heeft op halfzware olie en gasolie die voldoet aan de in het eerste lid genoemde milieutechnische specificaties.

Artikel XVIG
De artikelen 84a en 84b van de Wet op de accijns vinden geen toepassing op de in de artikelen XVID, onderdeel A, en XVIF, eerste tot en met derde lid, opgenomen aanpassingen van de accijns.

Artikel XVIH
[Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel XVII
In afwijking van artikel 83 van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 wordt met betrekking tot vrachtauto's teruggaaf van motorrijtuigenbelasting verleend over tijdvakken die nog niet zijn aangevangen op 1 augustus 2001. De teruggaaf bedraagt het verschil tussen de betaalde belasting en de belasting die is verschuldigd op grond van artikel 25a van die wet.

Artikel XVIJ
[Wijzigt deze wet.]

Artikel XVIK
Artikel I, onderdeel B, en artikel III, eerste lid, van het koninklijk besluit van 23 oktober 2000 (Stb. 471) tot wijziging van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 worden goedgekeurd.

Artikel XVII
Indien door de Commissie van de Europese Gemeenschappen de in de artikelen 8, aanhef en onderdeel h, 10a of 36i, zesde lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag, opgenomen regelingen als gevolg van de met ingang van 1 januari 2001 voorgenomen tariefverhogingen in de grondwaterbelasting en de regulerende energiebelasting, geheel of gedeeltelijk als ongeoorloofde steun in de zin van artikel 87 EG-Verdrag worden aangemerkt, worden bij ministeriële regeling de in vorenbedoelde artikelen opgenomen regelingen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2001 zodanig aangepast dat zij in overeenstemming zijn met het door de Commissie uitgesproken oordeel.

Artikel XVIII
[Wijzigt de Zeevaartbemanningswet en de Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964 (technische aard).]

Artikel XIX
1
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.
2
In afwijking van het eerste lid treden artikel I, onderdelen E, R, S, en T en artikel XVIC in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
3
[Vervallen.]
4
In afwijking van het eerste lid treedt artikel XI, onderdeel C in werking op een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip en werkt terug tot en met 1 januari 2000.
5
In afwijking van het eerste lid treedt artikel XI, onderdelen F.1, I, K.2, N, de in onderdeel O opgenomen afdeling 13 van hoofdstuk Va van de Wet belastingen op milieugrondslag, en onderdeel P, in werking op een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip en werkt terug tot en met 1 januari 2001.
6
Artikel XI, onderdelen B.1, K en N.1, vinden toepassing nadat artikel 37a van de Wet belastingen op milieugrondslag bij het begin van het kalenderjaar 2001 is toegepast, met dien verstande dat per 1 januari 2001 de aanpassing op grond van artikel 37a van de Wet belastingen op milieugrondslag van de in de artikelen 18, tweede lid, 36o, tweede en vierde lid, en 36r, tweede lid, van die wet vermelde bedragen, geen toepassing vindt.
7
Bij het begin van het kalenderjaar 2001 vinden de artikelen 10.3 en 10.4 van de Wet inkomstenbelasting 2001 geen toepassing.
8
In afwijking van het eerste lid, treden de artikelen XVID, onderdelen A en B, en XVIF in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
9
In afwijking van het eerste lid treden de artikelen XVIH, onderdelen B en C, en XVII in werking met ingang van 1 augustus 2001.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 14 december 2000
Beatrix
De Staatssecretaris van Financiën,
w
J. Bos
De Minister van Financiën,
g
Zalm
Uitgegeven de zevenentwintigste december 2000
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals