Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet belastingwetten in verband met noodzakelijk onderhoud (Fiscale onderhoudswet 2004)

 

Wet van 16 december 2004, houdende wijziging van belastingwetten in verband met noodzakelijk onderhoud (Fiscale onderhoudswet 2004)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal belastingwetten bijstellingen alsmede technische en redactionele verbeteringen aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001. ]

Artikel II
vervallen

Artikel III
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964. ]

Artikel IV
[Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]

Artikel V
[Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]

Artikel VI
[Wijzigt de Invorderingswet 1990.]

Artikel VII
[Wijzigt de Wijzigingswet van enkele belastingwetten (herstel van enige onjuistheden).]

Artikel VIII
[Wijzigt het Belastingplan 2004.]

Artikel VIIIa
Artikel 11, eerste lid, onderdeel p, van de Wet op de loonbelasting 1964 zoals dit onderdeel luidde op 31 december 2003, blijft van toepassing voor gevallen waarin het computers en bijbehorende apparatuur betreft die door de werknemer vóór de genoemde datum in gebruik zijn genomen of ter zake waarvan door de werknemer nog vóór dat tijdstip een verplichting tot aanschaffing is aangegaan.

Artikel IX
1
Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
2
Artikel I, onderdelen A, D, E, L en Q, werkt terug tot en met 1 januari 2001.
3
Artikel V, onderdelen E en F werkt terug tot en met 1 januari 2003.
4
Artikel I, onderdelen C, K, N, O, en P, artikel V, onderdelen H, eerste lid, en artikel VII en artikel VIIIa werken terug tot en met 1 januari 2004.
5
Artikel I, onderdelen B en M, werkt terug tot en met 1 januari 2005.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 16 december 2004
Beatrix
De Staatssecretaris van Financiën , J. G. Wijn
Uitgegeven de drieëntwintigste december 2004
De Minister van Justitie ,
j
P. H. Donner