Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet boek 2 Burgerlijk Wetboek, enz. (openbaarmaking bezoldiging en aandelenbezit)

 

Wet van 18 april 2002 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek alsmede enige andere wetten in verband met de openbaarmaking van de bezoldiging en het aandelenbezit van bestuurders en commissarissen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat bepaalde naamloze vennootschappen informatie verschaffen omtrent de bezoldiging en het aandelenbezit van bestuurders en commissarissen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt Boek 2 Burgerlijk Wetboek.]

Artikel II
[Wijzigt de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996.]

Artikel III
[Wijzigt de Wet toezicht effectenverkeer 1995.]

Artikel IV
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]

Artikel V
Iedere bestuurder en commissaris van een vennootschap die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet beschikt over aandelen in het kapitaal van de vennootschap of in het kapitaal van met de vennootschap gelieerde vennootschappen, dan wel over stemmen die op het geplaatste kapitaal van de vennootschap en op het geplaatste kapitaal van met de vennootschap gelieerde vennootschappen kunnen worden uitgebracht, doet hiervan binnen vier weken na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet melding aan de vennootschap en aan Onze Minister.

Artikel VI
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 18 april 2002
Beatrix
De Minister van Justitie, A. H. Korthals
De Minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink
De Minister van Financiƫn, G. Zalm
De Minister van Sociale Zaken Werkgelegenheid, W. A. F. G. Vermeend
Uitgegeven de eenentwintigste mei 2002
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals