Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2003 Deel II - overig fiscaal pakket)

 

Wet van 12 december 2002, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2003 Deel II - overig fiscaal pakket)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal belastingwetten en daarmee samenhangende wetten wijzigingen, versoepelingen, bijstellingen alsmede enkele technische reparaties en aanscherpingen ter voorkoming van misbruik aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel II
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel III
[Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]

Artikel IV
[Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]

Artikel V
[Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]

Artikel VI
Het koninklijk besluit van 16 september 2002 (Stb. 472) tot wijziging van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 wordt goedgekeurd.

Artikel VII
[Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto?s en motorrijwielen 1992.]

Artikel VIII
[Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel IX
[Wijzigt de Wet belasting zware motorrijtuigen.]

Artikel X
[Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel XI
[Wijzigt de wet van 4 december 1997 tot wijziging van de Wet op de accijns.]

Artikel XII
[Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XIII
De op 1 augustus 2002 in werking getreden ministeriƫle regeling van 16 juli 2002, nr. WV 2002/274M tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Stcrt. 135) wordt goedgekeurd.

Artikel XIV
[Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]

Artikel XV
[Wijzigt de Invorderingswet 1990.]

Artikel XVI
De wet van 24 december 1927, houdende uitbreiding van de wettelijke en administratieve bevoegdheden der belastingambtenaren (Stb. 416) wordt ingetrokken.

Artikel XVII
[Wijzigt de Gemeentewet.]

Artikel XVIII
[Wijzigt de Huursubsidiewet.]

Artikel XIX
[Wijzigt de Provinciewet.]

Artikel XX
[Wijzigt de Waterschapswet.]

Artikel XXI
[Wijzigt de Wet bevordering eigenwoningbezit.]

Artikel XXII
[Wijzigt de Wet financiering volksverzekeringen.]

Artikel XXIII
[Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.]

Artikel XXIV
[Wijzigt de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer.]

Artikel XXV
[Wijzigt de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement.]

Artikel XXVI
[Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]

Artikel XXVII
[Wijzigt de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.]

Artikel XXVIII
[Wijzigt de Ziekenfondswet.]

Artikel XXIX
[Wijzigt de Douanewet.]

Artikel XXX
[Wijzigt de Mijnbouwwet.]

Artikel XXXI
[Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]

Artikel XXXII
[Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. ]

Artikel XXXIII
[Wijzigt de wet tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 c.a. (herziening regime fiscale eenheid.]

Artikel XXXIIIA
[Wijzigt de wet tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 c.a. (herziening regime fiscale eenheid.]

Artikel XXXIV
De artikelen 26, derde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en 5, tweede lid, van de Invorderingswet 1990 zoals deze luidden onmiddellijk voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van de artikelen XIV, onderdeel C, en XV, onderdeel B, blijven van toepassing op de belasting die betrekking heeft op tijdstippen of tijdvakken die zijn gelegen respectievelijk aangevangen voor die datum.

Artikel XXXIVA
[Wijzigt de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel XXXV
1
Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke Referendumwet treedt deze wet in werking met ingang van 1 januari 2003, met dien verstande dat:
a
artikel I, onderdeel B, terugwerkt tot en met 1 januari 2001;
b
artikel I, onderdeel D, eerste lid, toepassing vindt nadat artikel 10.1 van de Wet IB 2001 bij het begin van het kalenderjaar 2003 is toegepast;
c
artikel II, onderdeel D, terugwerkt tot en met 11 juli 2002;
d
artikel III, onderdelen A en B, terugwerkt tot en met 1 juli 2002;
e
artikel XII, onderdeel A, en artikel XXXIVA, eerste lid, terugwerken tot en met 1 januari 2002;
f
artikel XII, onderdeel B, eerste lid, terugwerkt tot en met 13 juli 2001.
2
In afwijking in zoverre van het eerste lid treden de artikelen XIV, onderdelen A, B, C en E, en XV tot en met XXX in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 12 december 2002
Beatrix
De Staatssecretaris van Financiƫn,
s
R. A. van Eijck
Uitgegeven de negentiende december 2002
De Minister van Justitie,
j
P. H. Donner