Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1998)

 

Wet van 18 december 1997, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1998)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in het kader van het belastingplan 1998 een evenwichtige inkomensontwikkeling te realiseren, de druk van de vermogensbelasting te verlagen, alsmede enige andere daarmee samenhangende maatregelen te treffen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet op de inkomstenbelasting 1964.]

Artikel II
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel III
[Wijzigt de Wet op de vermogensbelasting 1964.]

Artikel IV
[Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]

Artikel V
[Wijzigt de Gemeentewet.]

Artikel VI
[Wijzigt de Wet bodembescherming.]

Artikel VII
[Wijzigt de Wet milieubeheer.]

Artikel VIII
[Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel IX
1
Per 1 januari 1998 vindt de aanpassing op grond van artikel 27a van de Wet op de accijns van de in artikel 27, eerste lid, onderdelen a en b, van die wet vermelde bedragen, geen toepassing.
2
Indien het bij koninklijke boodschap van 16 mei 1997 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de accijns (kamerstukken II 1996/97, 25349, nr. 2) tot wet wordt verheven en artikel I, onderdeel E, daarvan in werking treedt, vindt per 1 januari 1998 de aanpassing op grond van de tweede volzin van artikel 71a, tweede lid, van de Wet op de accijns van het in de eerste volzin van dat lid vermelde bedrag, geen toepassing.

Artikel X
1
De bepalingen ter zake van het heffen van rechten met betrekking tot beschikkingen krachtens de Wet bodembescherming, zoals die golden onmiddellijk voorafgaande aan de inwerkingtreding van deze wet, blijven van toepassing indien voor 1 januari 1998:
a
een aanvraag om een beschikking is ingediend;
b
een melding als bedoeld in artikel 28, eerste lid, is gedaan, of
c
de resultaten van een nader onderzoek als bedoeld in artikel 29, eerste lid, onder a, aan het bevoegd gezag zijn overgelegd.
2
Artikel 15.34a van de Wet milieubeheer is niet van toepassing indien de aanvraag om een vergunning of ontheffing, onderscheidenlijk de aanvraag tot wijziging dan wel intrekking van een vergunning of ontheffing, voor 1 januari 1998 is ingediend.

Artikel XI [Vervallen per 08-12-1999]

Artikel XII
[Wijzigt de Financiële-verhoudingswet.]

Artikel XIII
1
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1998, met uitzondering van artikel I, onderdelen B en F.6, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2000 alsmede artikel IV, onderdeel D, dat in werking treedt op een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip, zo nodig met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 1998, en met dien verstande dat artikel I, onderdeel D, terugwerkt tot en met 1 januari 1997.
2
De artikelen I en II, alsmede artikel III en artikel IV vinden toepassing nadat onderscheidenlijk artikel 66b van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, artikel 22a van de Wet op de vermogensbelasting 1964 en 30a van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen bij het begin van het kalenderjaar 1998 zijn toegepast.
3
De artikelen V en VII, onderdeel A, vinden voor het eerst toepassing voor het jaar 1998.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 18 december 1997
Beatrix
De Minister van Financiën, G. Zalm
De Staatssecretaris van Financiën, W. A. F. G. Vermeend
Uitgegeven de negenentwintigste december 1997
De Minister van Justitie,
w
Sorgdrager