Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet enkele belastingwetten c.a. 1998 (fiscale milieuversterking)

 

Artikel X
1
Ten aanzien van de in het tweede lid aangeduide lichamen bedraagt, in afwijking van artikel 22 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de belasting over het eerste boekjaar dat aanvangt na 31 december 1997 tot en met het eerste boekjaar dat aanvangt na 31 december 2000: nihil.
2
De in het eerste lid bedoelde lichamen betreffen:
a
ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen als bedoeld in artikel 2, derde lid, tweede volzin, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, alsmede andere lichamen als bedoeld in artikel 2 van die wet die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een bedrijf uitoefenen als bedoeld in die tweede volzin en waarvan als gevolg van de inwerkingtreding van deze wet de belastingplicht voor de vennootschapsbelasting een aanvang neemt; en
b
andere dan de in onderdeel a bedoelde lichamen die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een bedrijf uitoefenen als bedoeld in artikel 2, derde lid, tweede volzin, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, mits dat bedrijf op of na 1 januari 1998 van andere lichamen is verkregen.
3
Het eerste lid vindt geen toepassing voorzover de belastbare winst van het lichaam bestaat uit:
a
winst genoten uit een bedrijf, of een zelfstandig onderdeel daarvan, als bedoeld in artikel 2, derde lid, tweede volzin, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 dat op of na 1 januari 1998 direct of indirect is verkregen van een ander dan een in het tweede lid, onderdeel a, bedoeld lichaam;
b
winst behaald met of bij de overdracht van een bedrijf, of een zelfstandig onderdeel daarvan, als bedoeld in artikel 2, derde lid, tweede volzin, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.
4
Voorts vindt het eerste lid geen toepassing over:
a
het boekjaar dat aanvangt na 31 december 2000 ingeval dat boekjaar meer dan twaalf maanden omvat, en
b
het boekjaar dat aanvangt na 1 januari 2001 indien na 1 januari 1998 een wijziging van het boekjaar heeft plaatsgevonden waarbij het einde van het boekjaar op een later tijdstip is gesteld.
5
Voor de toepassing van artikel 20, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 worden:
a
verliezen ter zake van activiteiten waarop het eerste lid toepassing vindt zoveel mogelijk verrekend met winsten waarop het eerste lid eveneens toepassing vond of vindt, en worden
b
verliezen ter zake van activiteiten waarop het eerste lid geen toepassing vindt zoveel mogelijk verrekend met winsten waarop het eerste lid eveneens geen toepassing vond of vindt.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •