Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet enkele belastingwetten c.a.(Overige fiscale maatregelen 2005)

 

Artikel XVIII
a
Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001
De in artikel 3.22, vijfde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 gestelde voorwaarde van het voeren van de vlag van een van de Lidstaten van de Europese Gemeenschap geldt niet met betrekking tot schepen waarvoor de belastingplichtige reeds vóór de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel C, van deze wet de winst uit zeescheepvaart bepaalt aan de hand van de tonnage als bedoeld in genoemd artikel 3.22
b
Overgangsrecht Wet belastingen op milieugrondslag
1
Op verontreinigde grond waarvoor voor 1 januari 2005 een verklaring als bedoeld in artikel 12, eerste lid, onderdeel e, van de Wet belastingen op milieugrondslag zoals dat artikel luidde op 31 december 2004 is afgegeven, blijven de bepalingen van de Wet belastingen op milieugrondslag van toepassing zoals die luidden op 31 december 2004.
2
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op verontreinigde grond waarvoor op of na 1 januari 2005 een verklaring is afgegeven die voor 1 januari 2005 is aangevraagd.
3
De in het tweede lid bedoelde verklaring wordt afgegeven door Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
4
Een aanvraag om een verklaring als bedoeld in het derde lid die voor 1 januari 2005 is ingediend bij de N.V. Service Centrum Grond, geldt als een aanvraag die is ingediend bij Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
5
Dit artikel vervalt met ingang van 1 juli 2005.
c
Overgangsrecht Algemene wet inzake rijksbelastingen
1
Op het beroep tegen een uitspraak op een bezwaarschrift met een dagtekening van vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, inzake een uitnodiging tot betaling ter zake van anti-dumpingheffingen, compenserende heffingen of landbouwheffingen, onderscheidenlijk inzake een in artikel 886, eerste lid, van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek bedoelde beschikking tot terugbetaling of kwijtschelding ter zake van deze heffingen, blijft artikel 30d van de Algemene wet inzake rijksbelastingen zoals dat luidde ten tijde van die dagtekening, van toepassing.
2
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing:
a
op een verzoek om een voorlopige voorziening, en
b
indien met toepassing van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht rechtstreeks beroep wordt ingesteld.
3
Op een beroep tegen het niet tijdig doen van een uitspraak op een bezwaarschrift als bedoeld in het eerste lid, dat is ingesteld voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, blijft artikel 30d van de Algemene wet inzake rijksbelastingen zoals dit gold vóór dat tijdstip van toepassing.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •