Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet enkele socialeverzekeringswetten, enz. (aanbrengen enige vereenvoudigingen)

 

Wet van 23 december 2004 tot wijziging van enkele socialeverzekeringswetten en enige andere wetten in verband met het aanbrengen van enige vereenvoudigingen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in enkele socialeverzekeringswetten en enige andere wetten enige vereenvoudigingen aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
[Wijzigt de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten.]

Artikel II Werkloosheidswet
[Wijzigt de Werkloosheidswet.]

Artikel III Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
[Wijzigt de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.]

Artikel IV Wijziging van de Algemene kinderbijslagwet
[Wijzigt de Algemene kinderbijslagwet.]

Artikel V Wijziging van de Algemene ouderdomswet
[Wijzigt de Algemene ouderdomswet.]

Artikel VI Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
[Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel VII Wijziging van de Algemene nabestaandenwet
[Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]

Artikel VIII Wijziging Beroepswet
[Wijzigt de Beroepswet.]

Artikel IX Overgangsrecht Beroepswet
In afwijking van artikel 28a van de Beroepswet
1
is de bijlage bij de Beroepswet, zoals deze komt te luiden op grond van artikel VIII, van toepassing ten aanzien van de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen tegen een uitspraak inzake een besluit als bedoeld in nr. 33a van die bijlage; en
2
gaan de bij de Centrale Raad van Beroep aanhangige zaken inzake besluiten als bedoeld in nr. 33a van de bijlage bij de Beroepswet van rechtswege over naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, met uitzondering van de zaken waarin de uitnodiging of oproeping voor de zitting heeft plaatsgevonden dan wel partijen toestemming hebben gegeven het onderzoek ter zitting achterwege te laten.

Artikel X Inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld. In het koninklijk besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 23 december 2004
Beatrix
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A. J. de Geus
Uitgegeven de de dertigste december 2004
De Minister van Justitie
j
P. H. Donner