Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet hoofdstuk 18 Wet milieubeheer (Handhavingsstructuur)

 

Wet van 16 juli 2005 tot wijziging van hoofdstuk 18 van de Wet milieubeheer (Handhavingsstructuur)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het belang van een doelmatige handhaving van de milieuwetgeving wenselijk is de regeling met betrekking tot de handhaving in de Wet milieubeheer aan te vullen met bepalingen die de handhavingsstructuur betreffen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet milieubeheer.]

Artikel II
[Wijzigt deze wet.]

Artikel III
[Wijzigt kamerstuk 27008.]

Artikel IV
[Wijzigt deze wet.]

Artikel V
[Wijzigt de Implementatiewet EG-kaderrichtlijn water.]

Artikel VI
Onze Minister zendt in overeenstemming met Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Justitie binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Artikel VII
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, met dien verstande dat artikel I, onderdeel B, voorzover het betreft artikel 18.3e, eerste lid, en artikel 18.3f, eerste lid, onder b, niet eerder in werking treedt dan met ingang van 1 januari 2005.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te Tavarnelle, 16 juli 2005
Beatrix
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer , P. L. B. A. van Geel
De Minister van Justitie , J. P. H. Donner
De Minister van Verkeer en Waterstaat , K. M. H. Peijs
Uitgegeven de eenendertigste augustus 2005
De Minister van Justitie ,
j
P. H. Donner