Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet onteigeningswet (herziening administratieve onteigeningsprocedure voor uitvoering van werken en enige andere doeleinden)

 

Wet van 1 juli 1998 tot wijziging van de onteigeningswet (herziening administratieve onteigeningsprocedure voor uitvoering van werken en enige andere doeleinden)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gewenst is de regeling van de procedure in de onteigeningswet met betrekking tot de totstandkoming van het besluit tot onteigening, in het bijzonder ten behoeve van infrastructurele werken, te herzien met het oog op het bereiken van een doelmatiger en daarmee sneller verloop van die procedure;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de onteigeningswet.]

Artikel II
1
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
2
De voorbereiding van de beslissing tot onteigening, met betrekking waartoe voor de in het eerste lid bedoelde datum een of meer commissies als bedoeld in artikel 10 van de onteigeningswet zijn benoemd, geschiedt met toepassing van het voor die datum geldende recht.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 1 juli 1998
Beatrix
De Minister van Verkeer en Waterstaat, A. Jorritsma-Lebbink
Uitgegeven de eenentwintigste juli 1998
De Minister van Justitie a.i.,
h
F. Dijkstal