Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (adoptie door personen van hetzelfde geslacht)

 

Wet van 21 december 2000 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (adoptie door personen van hetzelfde geslacht)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de regeling van adoptie en de daarmee samenhangende bepalingen in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek te wijzigen in verband met de invoering van de mogelijkheid van adoptie door personen van hetzelfde geslacht;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.]

Artikel II Overgangsbepaling
1
Het voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet geldende recht blijft van toepassing op procedures met betrekking tot adoptie of herroeping daarvan waarin het inleidende verzoekschrift is ingediend voorafgaande aan het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet.
2
[Wijzigt deze wet.]
3
[Wijzigt deze wet.]

Artikel III
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 21 december 2000
Beatrix
De Staatssecretaris van Justitie, M. J. Cohen
Uitgegeven de elfde januari 2001
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals