Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Zaaizaad- en plantgoedwet 2005

 

Artikel 4
1
De benoeming van de voorzitter en de overige leden vindt plaats voor een periode van vijf jaar.
2
De in het eerste lid bedoelde personen zijn na hun aftreden terstond herbenoembaar. Zij kunnen ten hoogste twee maal worden herbenoemd.
3
De in het eerste lid bedoelde personen kunnen wegens ongeschiktheid of onbekwaamheid voor de vervulde functie dan wel wegens andere zwaarwichtige in de persoon van de betrokkenen gelegen redenen door Onze Minister worden geschorst of tussentijds worden ontslagen. Ontslag vindt voorts plaats op eigen verzoek.
4
Schorsing of ontslag wegens zwaarwegende in de persoon van de betrokkenen gelegen gronden als bedoeld in het derde lid wordt verleend:
a
wanneer de betrokkene bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel bij een dergelijke uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;
b
wanneer de betrokkene bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, ten aanzien van hem of haar de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, hij of zij surséance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld;
c
wegens handelen of nalaten dat ernstig nadeel toebrengt aan de goede gang van zaken bij de Raad of aan het in de Raad te stellen vertrouwen of
d
bij handelen in strijd met de geheimhoudingsplicht, bedoeld in artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht, of bij handelen in strijd met artikel 5 van deze wet.
5
Degene die is benoemd ter vervanging van een tussentijds opengevallen plaats, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, zou moeten aftreden.
6
Onze Minister kent de leden van de Raad een vergoeding toe.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •