Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

 

Wet van 22 december 2005 tot aanpassing van en verbeteringen in diverse wetten in verband met de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede enkele andere correcties (Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is diverse wetten aan te passen en te verbeteren in verband met de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel I Algemene Kinderbijslagwet
[Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]

Artikel II Algemene nabestaandenwet
[Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]

Artikel III Algemene Ouderdomswet
[Wijzigt de Algemene Ouderdomswet.]

Artikel IV Arbeidsomstandighedenwet 1998
[Wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet 1998.]

Artikel IVa Toeslagenwet
[Wijzigt de Toeslagenwet.]

Artikel V Werkloosheidswet
[Wijzigt de Werkloosheidswet.]

Artikel VI Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
[Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.]

Artikel VII Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
[Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.]

Artikel VIII Wet financiering sociale verzekeringen
[Wijzigt de Wet financiering sociale verzekeringen.]

Artikel IX Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
[Wijzigt de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.]

Artikel X Wet kinderopvang
[Wijzigt de Wet kinderopvang.]

Artikel XI Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
[Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel XII Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
[Wijzigt de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.]

Artikel XIIa Wet verbetering poortwachter
[Wijzigt de Wet verbetering poortwachter.]

Artikel XIII Wet werk en bijstand
[Wijzigt de Wet werk en bijstand.]

Artikel XIV Wet werk en inkomen kunstenaars
[Wijzigt de Wet werk en inkomen kunstenaars.]

Artikel XV Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
[Wijzigt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.]

Artikel XVI Ziektewet
[Wijzigt de Ziektewet.]

Artikel XVIa Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
[Wijzigt de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen]

Artikel XVIb Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
vervallen

Hoofdstuk 2. Ministerie van Justitie

Artikel XVIc Burgerlijk Wetboek
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 7.]

Artikel XVII Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren
[Wijzigt de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.]

Hoofdstuk 3. Ministerie van Binnenlandse Zaken

Artikel XVIII Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
[Wijzigt de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen.]

Hoofdstuk 4. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Artikel XIX Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
[Wijzigt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.]

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel XX Slotbepaling betreffende de Werkloosheidswet
[Wijzigt de Werkloosheidswet.]

Artikel XXI Nummering
Voor de plaatsing van deze wet in het Staatsblad brengt Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de aanhalingen van de artikelen van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen die voorkomen in deze wet in overeenstemming met de op grond van artikel 140 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen vastgestelde nummering van die wet.

Artikel XXII Inwerkingtreding
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel XXIII Citeertitel
Deze wet wordt aangehaald als: Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ?s-Gravenhage, 22 december 2005
Beatrix
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , A. J. de Geus
Uitgegeven de zevenentwintigste december 2005
De Minister van Justitie ,
j
P. H. Donner