Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Aanpassingswet Tabakswet aan EU-richtlijn betreffende aanpassing bepalingen inzake productie, presentatie en verkoop van tabaksproducten

 

Wet van 6 februari 2003 tot aanpassing van de Tabakswet aan richtlijn nr. 2001/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 juni 2001 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten (PbEG L 194)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter uitvoering van richtlijn nr. 2001/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 juni 2001 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten (PbEG L 194) noodzakelijk is de Tabakswet te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Tabakswet.]

Artikel II
1
Verpakkingen van sigaretten die niet aan artikel 3e van de Tabakswet voldoen, mogen nog tot 30 september 2004 worden verkocht, mits zij zijn gefabriceerd vóór 30 september 2003.
2
Verpakkingen van andere tabaksproducten dan sigaretten die niet aan artikel 3e van de Tabakswet voldoen, mogen nog tot 30 september 2005 worden verkocht, mits zij zijn gefabriceerd vóór 30 september 2003.

Artikel III
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]

Artikel IV
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 6 februari 2003
Beatrix
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
a
J. de Geus
Uitgegeven de vierde maart 2003
De Minister van Justitie,
j
P. H. Donner