Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Aanpassingswet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, enz. in verband met het nieuwe procesrecht

 

Wet van 8 september 2005 tot aanpassing van enkele onderdelen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met het nieuwe procesrecht
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat enige aanpassingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten nodig zijn;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek.]

Artikel II
[Wijzigt de Faillissementswet.]

Artikel III
[Wijzigt de Kadasterwet.]

Artikel IV
[Wijzigt de Wet op de rechterlijke organisatie.]

Artikel V
[Wijzigt de Wet politieregisters.]

Artikel VI
[Wijzigt de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.]

Artikel VII
[Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.]

Artikel VIIa
[Wijzigt de Wet tarieven in burgerlijke zaken.]

Artikel VIII
[Wijzigt de Wet toezicht kredietwezen 1992.]

Artikel IX
[Wijzigt de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf.]

Artikel X
[Wijzigt de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993.]

Artikel Xa
[Wijzigt de Uitvoeringswet EG-bewijsverordening.]

Artikel XI
[Wijzigt de Vaststellingswet afdeling 7.1.12 (huurkoop van onroerende zaken) en het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering.]

Artikel XII
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 2, de Douanewet, het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering.]

Artikel XIII
1
Op de verdere behandeling door een gerecht van zaken die op de datum van inwerkingtreding van deze wet bij dat gerecht aanhangig zijn, blijft het recht van toepassing zoals het gold voor de datum van inwerkingtreding van deze wet.
2
Op de mogelijkheid van en de termijn voor het aanwenden van een rechtsmiddel tegen een beslissing van een gerecht, die voor de datum van inwerkingtreding in deze wet is tot stand gekomen, blijft het recht van toepassing zoals het gold voor de datum van inwerkingtreding van deze wet.

Artikel XIV
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad wordt geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 8 september 2005
Beatrix
De Minister van Justitie , J. P. H. Donner
Uitgegeven de twintigste september 2005
De Minister van Justitie ,
j
P. H. Donner