Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Aanpassingswet derde tranche Awb I

 

Wet van 6 november 1997 tot aanpassing van bijzondere wetten aan de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet derde tranche Awb I)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gewenst is de bijzondere wetten aan te passen aan de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE WET BESTUURSRECHT
Enig artikel
[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]

Hoofdstuk 2. MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
Enig artikel
[Wijzigt de Wet openbaarheid van bestuur.]

Hoofdstuk 3. MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Artikel 1
[Wijzigt de Ambtenarenwet.]

Artikel 2
[Wijzigt de Brandweerwet 1985.]

Artikel 3
[Wijzigt de Garantiewet Militairen K.N.I.L. ]

Artikel 4
[Wijzigt de Gemeentewet.]

Artikel 5
[Wijzigt de Kaderwet bestuur in verandering.]

Artikel 6
[Wijzigt de Provinciewet.]

Artikel 7
[Wijzigt de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag.]

Artikel 8
[Wijzigt de Wet financiële voorzieningen privatisering ABP.]

Artikel 9
[Wijzigt de Wet gemeenschappelijke regelingen.]

Artikel 10
[Wijzigt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.]

Artikel 11
[Wijzigt de Wet van 21 april 1955, houdende vaststelling van een regeling, als bedoeld in artikel 89a van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, No. 259), ten aanzien van de ?Stichting tot verzorging en afwikkeling van pensioensaangelegenheden betreffende gewezen overheidspersoneel van Indonesië en hun nagelaten betrekkingen? (Stb. 189).]

Artikel 12
[Wijzigt de Wet Nationale ombudsman.]

Artikel 13
[Wijzigt de Wet op de Parlementaire Enquête.]

Artikel 14
[Wijzigt de Wet op de Raad van State.]

Artikel 15
[Wijzigt de Wet Stichting CAOP.]

Artikel 16
[Wijzigt de Wet Stichting ROI.]

Artikel 17
Met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet:
a
komen de taken en bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders met betrekking tot de heffing van gemeentelijke belastingen ten aanzien van belastingaanslagen die voor dat tijdstip reeds zijn vastgesteld, toe aan de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde ambtenaar;
b
worden de vaststelling van en de werkzaamheden in het kader van de heffing van gemeentelijke belastingen met betrekking tot de in onderdeel a bedoelde belastingaanslagen die voor dat tijdstip door of namens het college van burgemeester en wethouders zijn verricht, geacht te zijn verricht door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde ambtenaar;
c
komen de taken en bevoegdheden van het college van gedeputeerde staten met betrekking tot de heffing van provinciale belastingen ten aanzien van belastingaanslagen die voor dat tijdstip reeds zijn vastgesteld, toe aan de in artikel 227a, tweede lid, onderdeel b, van de Provinciewet bedoelde ambtenaar;
d
worden de vaststelling van en de werkzaamheden in het kader van de heffing van provinciale belastingen met betrekking tot de in onderdeel c bedoelde belastingaanslagen die voor dat tijdstip door of namens het college van gedeputeerde staten zijn verricht, geacht te zijn verricht door de in artikel 227a, tweede lid, onderdeel b, van de Provinciewet bedoelde ambtenaar.

Hoofdstuk 4. MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Enig artikel
[Wijzigt de Sanctiewet 1977.]

Hoofdstuk 5. MINISTERIE VAN DEFENSIE

Artikel 1
[Wijzigt de Belemmeringenwet Landsverdediging.]

Artikel 2
[Wijzigt de Inkwartieringswet.]

Artikel 3
[Wijzigt de Kaderwet dienstplicht.]

Artikel 4
[Wijzigt de Militaire Ambtenarenwet 1931.]

Artikel 5
[Wijzigt de Oorlogswet voor Nederland (Stb. 1996, 368). ]

Artikel 6
[Wijzigt de Wet immunisatie militairen.]

Artikel 7
[Wijzigt de wet van 15 april 1896, houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 152, 2de lid, der Grondwet (Stb. 71).]

Artikel 8
[Wijzigt de Wet voor het reserve-personeel der krijgsmacht 1985.]

Hoofdstuk 6. MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Artikel 1
[Wijzigt de Distributiewet 1939.]

Artikel 2
[Wijzigt de Elektriciteitswet 1989.]

Artikel 3
[Wijzigt de In- en uitvoerwet.]

Artikel 4
[Wijzigt de Kaderwet EZ-subsidies.]

Artikel 5
[Wijzigt de Kernenergiewet.]

Artikel 6
[Wijzigt de wet van 21 april 1810 (Bulletin des Lois no. 285). ]

Artikel 7
[Wijzigt de Mijnwet 1903.]

Artikel 8
[Wijzigt de Mijnwet continentaal plat.]

Artikel 9
[Wijzigt de Prijzennoodwet.]

Artikel 10
[Wijzigt de Prijzenwet.]

Artikel 11
[Wijzigt de Uitvoeringswet verdrag chemische wapens. ]

Artikel 12
[Wijzigt de Vestigingswet Bedrijven 1954. ]

Artikel 13
[Wijzigt de Vorderingswet 1962.]

Artikel 14
[Wijzigt de Waarborgwet 1986.]

Artikel 15
[Wijzigt de Wet aardgasprijzen.]

Artikel 16
[Wijzigt de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten.]

Artikel 17
[Wijzigt de Wet op het consumentenkrediet.]

Artikel 18
[Wijzigt de Wet economische mededinging.]

Artikel 19
[Wijzigt de Wet energiebesparing toestellen.]

Artikel 20
[Wijzigt de Wet goedkeuring en uitvoering Markham-overeenkomst.]

Artikel 21
[Wijzigt de Wet op de Kamers van Koophandel en Fabrieken 1963.]

Artikel 22
[Wijzigt de Wet medewerking verdedigingsvoorbereiding 1939.]

Artikel 23
[Wijzigt de Wet opsporing delfstoffen.]

Artikel 24
[Wijzigt de Wet op de Registeraccountants. ]

Artikel 25
[Wijzigt de Wet uitvoering aanbevelingen EGKS-verdrag.]

Artikel 26
[Wijzigt de Wet uitvoering Internationaal Energieprogramma.]

Artikel 27
[Wijzigt de wet van 10 juli 1952 ter verzekering van het beschikbaar blijven van goederen voor het geval van oorlog, oorlogsgevaar, daaraan verwante of daarmede verband houdende buitengewone omstandigheden (Stb. 407).]

Artikel 28
[Wijzigt de Wet voorraadvorming aardolieprodukten.]

Artikel 29
[Wijzigt de Winkeltijdenwet.]

Artikel 30
[Wijzigt de IJkwet.]

Hoofdstuk 7. MINISTERIE VAN FINANCIËN
Afdeling 7.1. FISCALE WETGEVING

Artikel 1
[Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]

Artikel 2
[Wijzigt de Douanewet.]

Artikel 3
[Wijzigt de Invorderingswet 1990.]

Artikel 4
[Wijzigt de Wet op de inkomstenbelasting 1964.]

Artikel 5
[Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]

Artikel 6
[Wijzigt de Wet waardering onroerende zaken.]
Afdeling 7.2. OVERIGE WETGEVING

Artikel 7
[Wijzigt de Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën.]

Artikel 8
[Wijzigt de Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden.]

Artikel 9
[Wijzigt de Wet toezicht beleggingsinstellingen.]

Artikel 10
[Wijzigt de Wet toezicht effectenverkeer 1995.]

Artikel 11
[Wijzigt de Wet toezicht kredietwezen 1992.]

Artikel 12
[Wijzigt de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf.]

Artikel 13
[Wijzigt de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993.]

Hoofdstuk 8. MINISTERIE VAN JUSTITIE

Artikel 1
[Wijzigt de Advocatenwet.]

Artikel 2
[Wijzigt de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.]

Artikel 3
[Wijzigt de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.]

Artikel 4
[Wijzigt de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers.]

Artikel 5
[Wijzigt de Wet geestelijke verzorging zorginstellingen, justitiële inrichtingen en krijgsmacht.]

Artikel 6
[Wijzigt de Wet Justitie-subsidies.]

Artikel 7
[Wijzigt de Wet op de kansspelen.]

Artikel 8
[Wijzigt de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen.]

Artikel 9
[Wijzigt de Wet persoonsregistraties.]

Artikel 10
[Wijzigt de Wet politieregisters.]

Artikel 11
[Wijzigt de Wet op de rechtsbijstand. ]

Artikel 12
[Wijzigt de Wet schadefonds geweldsmisdrijven.]

Artikel 13
[Wijzigt de Wet tarieven in burgerlijke zaken.]

Hoofdstuk 9. MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

Artikel 1
[Wijzigt de Boswet.]

Artikel 2
[Wijzigt de Diergeneesmiddelenwet.]

Artikel 3
[Wijzigt de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. ]

Artikel 4
[Wijzigt de Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën.]

Artikel 5
[Wijzigt de Jachtwet.]

Artikel 6
[Wijzigt de Landbouwkwaliteitswet.]

Artikel 7
[Wijzigt de Landbouwwet.]

Artikel 8
[Wijzigt de Landinrichtingswet.]

Artikel 9
[Wijzigt de Meststoffenwet.]

Artikel 10
[Wijzigt de Natuurbeschermingswet.]

Artikel 11
[Wijzigt de Noodwet voedselvoorziening.]

Artikel 12
[Wijzigt de Plantenziektenwet.]

Artikel 13
[Wijzigt de Uitvoeringswet Visserijverdrag 1967.]

Artikel 14
[Wijzigt de Veewet.]

Artikel 15
[Wijzigt de Wet agrarisch grondverkeer.]

Artikel 16
[Wijzigt de Wet houdende vaststelling van minimumeisen voor het houden van legkippen.]

Artikel 17
[Wijzigt de Wet op de openluchtrecreatie.]

Artikel 18
[Wijzigt de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990. ]

Artikel 19
[Wijzigt de Wet verplaatsing mestproduktie.]

Artikel 20
[Wijzigt de Zaaizaad- en Plantgoedwet.]

Hoofdstuk 10. MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Artikel 1
[Wijzigt de Algemene bijstandswet.]

Artikel 2
[Wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet.]

Artikel 3
[Wijzigt de Arbeidstijdenwet.]

Artikel 4
[Wijzigt de Arbeidsvoorzieningswet.]

Artikel 5
[Wijzigt de Arbeidsvoorzieningswet 1996.]

Artikel 6
[Wijzigt de Noodwet Arbeidsvoorziening.]

Artikel 7
[Wijzigt de Pensioen- en spaarfondsenwet.]

Artikel 8
[Wijzigt de Stoomwet.]

Artikel 9
[Wijzigt de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten.]

Artikel 10
[Wijzigt de Wet arbeid gehandicapte werknemers.]

Artikel 11
[Wijzigt de Wet arbeid vreemdelingen.]

Artikel 12
[Wijzigt de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds.]

Artikel 13
[Wijzigt de Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling.]

Artikel 14
[Wijzigt de Wet van 13 december 1972 tot bevriezing van het kinderbijslagbedrag voor het eerste kind, alsmede oprichting van het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering (Stb. 702).]

Artikel 15
[Wijzigt de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen.]

Artikel 16
[Wijzigt de Wet op de gevaarlijke werktuigen.]

Artikel 17
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]

Artikel 18
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]

Artikel 19
[Wijzigt de Wet op de loonvorming.]

Artikel 20
[Wijzigt de Wet melding collectief ontslag.]

Artikel 21
[Wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.]

Artikel 22
[Wijzigt de Wet op de ondernemingsraden.]

Artikel 23
[Wijzigt de Wet voorzieningen gehandicapten.]

Hoofdstuk 11. MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 2
[Wijzigt de Grondwaterwet.]

Artikel 3
[Wijzigt de Ontgrondingenwet.]

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 5
[Wijzigt de Radio-Omroep-Zender-Wet 1935.]

Artikel 6
[Wijzigt de Rivierenwet.]

Artikel 7
[Wijzigt de Waterschapswet.]

Artikel 8
[Wijzigt de Waterstaatswet 1900.]

Artikel 9
[Wijzigt de Wegenverkeerswet 1994.]

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 11
[Wijzigt de Wet op de waterhuishouding.]

Artikel 12
[Wijzigt de Wet op de waterkering.]

Artikel 13
[Wijzigt de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.]

Artikel 14
[Wijzigt de Wet verontreiniging zeewater.]

Artikel 15
Met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet:
a
komen de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur van een waterschap met betrekking tot de heffing van waterschapsbelastingen ten aanzien van belastingaanslagen die voor dat tijdstip reeds zijn vastgesteld, toe aan de in artikel 123, derde lid, onderdeel b, van de Waterschapswet bedoelde ambtenaar van dat waterschap;
b
worden de vaststelling van en de werkzaamheden in het kader van de heffing van waterschapsbelastingen met betrekking tot de in onderdeel a bedoelde belastingaanslagen die voor dat tijdstip door of namens het dagelijks bestuur van een waterschap zijn verricht, geacht te zijn verricht door de in artikel 123, derde lid, onderdeel b, van de Waterschapswet bedoelde ambtenaar van dat waterschap.

Hoofdstuk 12. MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Artikel 1
[Wijzigt de Absintwet 1909.]

Artikel 2
[Wijzigt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.]

Artikel 3
[Wijzigt de Destructiewet.]

Artikel 4
[Wijzigt de Drank- en Horecawet.]

Artikel 5
[Wijzigt de Gezondheidswet.]

Artikel 6
[Wijzigt de Kwaliteitswet zorginstellingen.]

Artikel 7
[Wijzigt de Opiumwet.]

Artikel 8
[Wijzigt de Quarantainewet.]

Artikel 9
[Wijzigt de Rompwet instellingen van weldadigheid. ]

Artikel 10
[Wijzigt de Tabakswet.]

Artikel 11
[Wijzigt de Tijdelijke Verstrekkingenwet maatschappelijke dienstverlening.]

Artikel 12
[Wijzigt de Vleeskeuringswet.]

Artikel 13
[Wijzigt de Warenwet.]

Artikel 14
[Wijzigt de Welzijnswet 1994.]

Artikel 15
[Wijzigt de Wet afbreking zwangerschap.]

Artikel 16
[Wijzigt de Wet ambulancevervoer.]

Artikel 17
[Wijzigt de Wet bestrijding infectieziekten en opsporing ziekteoorzaken.]

Artikel 18
[Wijzigt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen. ]

Artikel 19
[Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945.]

Artikel 20
[Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet.]

Artikel 21
[Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers.]

Artikel 22
[Wijzigt de Wet collectieve preventie volksgezondheid.]

Artikel 23
[Wijzigt de Wet geneesmiddelenprijzen.]

Artikel 24
[Wijzigt de Wet inzake bloedtransfusie.]

Artikel 25
[Wijzigt de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.]

Artikel 26
[Wijzigt de Wet op de dierproeven.]

Artikel 27
[Wijzigt de Wet op de filmvertoningen.]

Artikel 28
[Wijzigt de Wet op de geneesmiddelenvoorziening.]

Artikel 29
[Wijzigt de Wet op de jeugdhulpverlening.]

Artikel 30
[Wijzigt de Wet op de medische hulpmiddelen.]

Artikel 31
[Wijzigt de Wet op de Pensioen- en Uitkeringsraad. ]

Artikel 32
[Wijzigt de Wet op het bevolkingsonderzoek.]

Artikel 33
[Wijzigt de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945.]

Artikel 34
[Wijzigt de Wet voorkoming misbruik chemicaliën.]

Artikel 35
[Wijzigt de Ziekenfondswet.]

Hoofdstuk 13. MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Artikel 1
[Wijzigt de Huurwet.]

Artikel 2
[Wijzigt de Interimwet ammoniak en veehouderij.]

Artikel 3
[Wijzigt de onteigeningswet.]

Artikel 4
[Wijzigt de Organisatiewet Kadaster.]

Artikel 5
[Wijzigt de Waterleidingwet.]

Artikel 6
[Wijzigt de Wet bodembescherming.]

Artikel 7
[Wijzigt de Wet explosieven voor civiel gebruik.]

Artikel 8
[Wijzigt de Wet geluidhinder.]

Artikel 9
[Wijzigt de Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden.]

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 11
[Wijzigt de Wet inzake de luchtverontreiniging.]

Artikel 12
[Wijzigt de Wet milieugevaarlijke stoffen.]

Artikel 13
[Wijzigt de Wet op de architectentitel.]

Hoofdstuk 14. SLOTBEPALINGEN

Artikel 1
De tekst van de Algemene wet bestuursrecht wordt in het Staatsblad geplaatst.

Artikel 2
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 3
Deze wet wordt aangehaald als: Aanpassingswet derde tranche Awb I.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 6 november 1997
Beatrix
De Minister van Justitie, W. Sorgdrager
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, J. Kohnstamm
Uitgegeven de achttiende november 1997
De Minister van Justitie,
w
Sorgdrager