Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Aanpassingswet geregistreerd partnerschap

 

Wet van 17 december 1997 tot aanpassing van wetgeving aan de invoering van het geregistreerd partnerschap in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Aanpassingswet geregistreerd partnerschap)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de invoering van het geregistreerd partnerschap in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wenselijk is andere wetten daarmee in overeenstemming te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Ministerie van Algemene Zaken

Artikel 1
[Wijzigt de Wet verplaatsing bevolking.]

Artikel 2
[Wijzigt de Wet ministeriële verantwoordelijkheid.]

Hoofdstuk 2. Ministerie van Binnenlandse Zaken

Artikel 1
[Wijzigt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.]

Artikel 2
[Wijzigt de Wet op de lijkbezorging.]

Artikel 3
[Wijzigt de Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders.]

Artikel 4
[Wijzigt de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer.]

Artikel 5
[Wijzigt de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement.]

Artikel 6
[Wijzigt de Kieswet.]

Artikel 7
[Wijzigt de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag.]

Artikel 8
[Wijzigt de Algemene wet gelijke behandeling.]

Artikel 9
[Wijzigt de Gemeentewet.]

Hoofdstuk 3. Ministerie van Defensie

Artikel 1
[Wijzigt de Wet gewetensbezwaren militaire dienst.]

Artikel 2
[Wijzigt de Oorlogswet voor Nederland.]

Artikel 3
[Wijzigt de Uitkeringswet gewezen militairen.]

Hoofdstuk 4. Ministerie van Economische zaken

Artikel 1
[Wijzigt de Vestigingswet Bedrijven 1954.]

Artikel 2
[Wijzigt de Wet op de Registeraccountants.]

Artikel 3
[Wijzigt de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten.]

Artikel 4
[Wijzigt de Wet op het consumentenkrediet.]

Hoofdstuk 5. Ministerie van Financiën

Artikel 1
[Wijzigt de Comptabiliteitswet.]

Artikel 2
[Wijzigt de Natuurschoonwet 1928.]

Artikel 3
[Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]

Artikel 4
[Wijzigt de Invorderingswet 1990.]

Artikel 5
[Wijzigt de Successiewet 1956.]

Artikel 6
[Wijzigt de Wet op de inkomstenbelasting 1964.]

Artikel 7
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel 8
[Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]

Artikel 9
[Wijzigt de Wet op de vermogensbelasting 1964.]

Artikel 10
[Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]

Artikel 11
[Wijzigt de Wet op belastingen van rechtsverkeer.]

Hoofdstuk 6. Ministerie van Justitie

Artikel 1
[Wijzigt Boek 1, Boek 2, Boek 3, Boek 4, Boek 6, Boek 7 en Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek.]

Artikel 2
[Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.]

Artikel 3
[Wijzigt het Wetboek van Koophandel.]

Artikel 4
[Wijzigt de Faillissementswet.]

Artikel 5
[Wijzigt de Wet op de rechtsbijstand.]

Artikel 6
[Wijzigt de Wet rechten burgerlijke stand.]

Artikel 7
[Wijzigt de Wet tarieven in burgerlijke zaken.]

Artikel 8
[Wijzigt de Wet tot invoering van een leeftijdsgrens voor het notarisambt en oprichting van een notarieel pensioenfonds.]

Artikel 9
[Wijzigt de Wet op het Notarisambt.]

Artikel 10
[Wijzigt de Advocatenwet.]

Artikel 11
[Wijzigt de Wet op de rechterlijke organisatie.]

Artikel 12
[Wijzigt de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.]

Artikel 13
[Wijzigt de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.]

Artikel 14
[Wijzigt de Auteurswet 1912.]

Artikel 15
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]

Artikel 16 [Vervallen per 01-09-1999]

Artikel 17
[Wijzigt het Wetboek van Strafrecht.]

Artikel 18
[Wijzigt het Wetboek van Militair Strafrecht.]

Artikel 19
[Wijzigt het Wetboek van Strafvordering.]

Artikel 20
[Wijzigt de Wet schadefonds geweldsmisdrijven.]

Artikel 21
[Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.]

Artikel 22
[Wijzigt de Gerechtsdeurwaarderswet.]

Artikel 23
[Wijzigt de Faillissementswet.]

Artikel 24
[Wijzigt de Wet op het notarisambt.]

Artikel 25
[Wijzigt de Wijzigingswet Boek 1 Burgerlijk Wetboek en Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (opneming van bepalingen voor het geregistreerd partnerschap).]

Artikel 26
[Wijzigt de Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek, Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, enz. (Reparatiewet flexibiliteit en zekerheid).]

Artikel 27
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet tot invoering van een leeftijdsgrens voor het notarisambt en oprichting van een notarieel pensioenfonds.]

Artikel 28
[Wijzigt deze wet.]

Artikel 29
[Wijzigt de Wet herziening afstammingsrecht en regeling van adoptie.]

Hoofdstuk 7. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Artikel 1
[Wijzigt de Jachtwet.]

Artikel 2
[Wijzigt de Zaaizaad- en Plantgoedwet.]

Artikel 3
[Wijzigt de Wet agrarisch grondverkeer.]

Artikel 4
[Wijzigt de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990.]

Artikel 5
[Wijzigt de Pachtwet.]

Hoofdstuk 8. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Artikel 1
[Wijzigt de Wet op de studiefinanciering.]

Artikel 2
[Wijzigt de Wet tegemoetkoming studiekosten.]

Artikel 3
[Wijzigt de Mediawet.]

Hoofdstuk 9. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel 1
[Wijzigt de Ziektewet.]

Artikel 2
[Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel 3
[Wijzigt de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet.]

Artikel 4
[Wijzigt de Toeslagenwet.]

Artikel 5
[Wijzigt de Wet Werkloosheidsvoorziening.]

Artikel 6
[Wijzigt de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid.]

Artikel 7
[Wijzigt de Algemene Ouderdomswet.]

Artikel 8
[Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]

Artikel 9
[Wijzigt de Coördinatiewet sociale verzekeringen.]

Artikel 10
[Wijzigt de Algemene bijstandswet.]

Artikel 11
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]

Artikel 12
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]

Artikel 13
Na de inwerkingtreding van deze wet berust de algemene maatregel van bestuur, op grond van artikel 3, vierde lid, van de Algemene bijstandswet, artikel 3, vierde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en artikel 3, vierde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, telkens op artikel 3, vijfde lid, van die wetten.

Artikel 14
[Wijzigt de Wet voorzieningen gehandicapten.]

Artikel 15
[Wijzigt de Pensioen- en spaarfondsenwet.]

Artikel 16
[Wijzigt de Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling.]

Artikel 17
[Wijzigt de Arbeidswet 1919.]

Artikel 18
[Wijzigt de Noodwet Arbeidsvoorziening.]

Artikel 19
[Wijzigt de Wet op de loonvorming.]

Artikel 20
[Wijzigt het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945.]

Artikel 21
[Wijzigt de Wet op de bedrijfsorganisatie.]

Artikel 22
[Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.]

Artikel 23
[Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen jong-gehandicapten.]

Artikel 24
[Wijzigt de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen.]

Artikel 25
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening kunstenaars.]

Hoofdstuk 10. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Artikel 1
[Wijzigt de Loodsenwet.]

Artikel 2
[Wijzigt de Waterschapswet.]

Artikel 3
[Wijzigt de Wet stimulering zeescheepvaart.]

Hoofdstuk 11. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Artikel 1
[Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945.]

Artikel 2
[Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers.]

Artikel 3
[Wijzigt de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945.]

Artikel 4
[Wijzigt de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945.]

Artikel 5
[Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet.]

Artikel 6
[Wijzigt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.]

Artikel 7
[Wijzigt de Drank- en Horecawet.]

Artikel 8
[Wijzigt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.]

Artikel 9
[Wijzigt de Ziekenfondswet.]

Artikel 10
[Wijzigt de Wet op de orgaandonatie.]

Artikel 11
[Wijzigt de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.]

Hoofdstuk 12. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Artikel 1
[Wijzigt de Woonwagenwet.]

Artikel 2
[Wijzigt de Kadasterwet.]

Hoofdstuk 13. Slotbepalingen

Artikel 1
Voor de plaatsing van deze wet in het Staatsblad brengt Onze Minister van Justitie de in deze wet voorkomende aanhalingen van de artikelen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering met de nieuwe nummering van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in overeenstemming.

Artikel 2
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 3
Deze wet wordt aangehaald als: Aanpassingswet geregistreerd partnerschap.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
?s-Gravenhage, 17 december 1997
Beatrix
De Staatssecretaris van Justitie
e
M.A. Schmitz
Uitgegeven de drieëntwintigste december 1997
De Minister van Justitie
w
Sorgdrager