Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Aanpassingswet invoering bachelor-masterstructuur

 

Wet van 23 december 2004 tot wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs (Aanpassingswet invoering bachelor-masterstructuur)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat een aantal wetten dient te worden aangepast in verband met de invoering van de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs;
dat het voorts wenselijk is in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere onderwijswetten verbeteringen en aanvullingen van overwegend technische aard aan te brengen onder meer in verband met gebleken onvolkomenheden als gevolg van de invoering van accreditatie in het hoger onderwijs en de invoering van de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Ministerie van Algemene Zaken

Artikel 1.1
[Wijzigt de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002.]

Hoofdstuk 2. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Artikel 2.1
[Wijzigt de Wet op de Raad van State.]

Hoofdstuk 3. Ministerie van Justitie

Artikel 3.1
[Wijzigt de Advocatenwet.]

Artikel 3.2
[Wijzigt de Pachtwet.]

Artikel 3.3
[Wijzigt de Vreemdelingenwet 2000.]

Artikel 3.4
[Wijzigt de Wet op het notarisambt.]

Artikel 3.5
[Wijzigt de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.]

Hoofdstuk 4. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Artikel 4.1
[Wijzigt de Visserijwet 1963.]

Artikel 4.2
[Wijzigt de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990.]

Artikel 4.3
[Wijzigt de Zaaizaad- en Plantgoedwet.]

Hoofdstuk 5. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Artikel 5.1
[Wijzigt de Wet op de expertisecentra.]

Artikel 5.2
[Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]

Artikel 5.2a
[Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]

Artikel 5.3
[Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.]

Artikel 5.4
[Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]

Artikel 5.5
[Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]

Artikel 5.5a
[Wijzigt de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.]

Artikel 5.6
Vervallen

Artikel 5.7
Vervallen

Artikel 5.8
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek enz. (verbeteringen en aanvullingen van overwegend technische aard).]

Artikel 5.9
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek enz. (verbeteringen en aanvullingen van overwegend technische aard).]

Artikel 5.10
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en Wet op de studiefinanciering (uitvoering van in het hoger onderwijs- en onderzoekplan 1996 aangekondigde maatregelen).]

Artikel 5.11
[Wijzigt de Wijzigingswet van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs.]

Artikel 5.12
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 (invoering bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs).]

Artikel 5.13
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (onder meer ter uitvoering van in de nota ?Zicht op kwaliteit? aangekondigde maatregelen).]

Hoofdstuk 6. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Artikel 6.1
[Wijzigt de Loodsenwet.]

Artikel 6.2
[Wijzigt de Zeevaartbemanningswet.]

Hoofdstuk 7. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Artikel 7.1
[Wijzigt de Kadasterwet.]

Artikel 7.2
[Wijzigt de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte.]

Hoofdstuk 8. Overgangsbepalingen

Artikel 8.1
1
Voor de toepassing van de in het tweede lid genoemde artikelen wordt met degene aan wie door een universiteit of de Open Universiteit waarop de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek betrekking heeft, de graad Bachelor op het gebied van het recht is verleend, gelijkgesteld degene die:
a
in het bezit is van een getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen in een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs op het gebied van het recht of in het bezit is van een door het instellingsbestuur van een instelling, genoemd in de aanhef, afgegeven bewijsstuk dat daarvoor vrijstelling is verleend, en
b
in het bezit is van een door het instellingsbestuur van een instelling, genoemd in de aanhef, afgegeven verklaring waaruit blijkt dat in een van de jaren 2002 tot en met 2006 in de fase na de propedeutische fase van een opleiding als bedoeld in onderdeel a met goed gevolg tentamens zijn afgelegd, verbonden aan onderwijseenheden met een gezamenlijke studielast van ten minste 120 studiepunten.
Onder het met goed afleggen van een tentamen wordt mede begrepen de verlening van een vrijstelling daarvan.
2
De in het eerste lid bedoelde bepalingen zijn:
a
de artikelen 2, eerste lid, eerste volzin, en 62, eerste lid, eerste volzin, van de Advocatenwet,
b
artikel 6, tweede lid, van de Kadasterwet,
c
de artikelen 29, derde lid, en 30, vierde lid, van de Loodsenwet,
d
artikel 75, eerste lid, van de Pachtwet,
e
artikel 48, eerste lid, van de Visserijwet 1963,
f
artikel 98, derde lid, tweede volzin, van de Vreemdelingenwet 2000,
g
artikel 23, tweede lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte,
h
artikel 9, tweede lid, van de Zaaizaad- en Plantgoedwet,
i
artikel 65, vierde lid, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002,
j
artikelen 12, eerste lid, en 29, tweede lid, van de Wet op de Raad van State,
k
artikel 6, tweede lid, onderdeel a, van de Wet op het notarisambt,
l
artikel 1d, eerste lid, van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, en
m
de artikelen 55b, tweede lid, en 55f, eerste lid, van de Zeevaartbemanningswet.

Artikel 8.2
Voor de toepassing van de artikelen, genoemd in artikel 8.1, tweede lid, wordt met degene aan wie door een universiteit of de Open Universiteit waarop de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek betrekking heeft, de graad Bachelor op het gebied van het recht is verleend en tevens de graad Master op het gebied van het recht is verleend, gelijkgesteld degene:
a
die in het bezit is van een bewijs van inschrijving voor het studiejaar 2002-2003 of het studiejaar 2003-2004 voor een masteropleiding op het gebied van het recht, en
b
aan wie door een universiteit of de Open Universiteit waarop de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek betrekking heeft, in 2003 of 2004 de graad Master op het gebied van het recht is verleend.

Hoofdstuk 9. Slotbepalingen

Artikel 9.1
De tekst van de hoofdstukken 5, 18 en 19 en van de bijlage van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek wordt in het Staatsblad geplaatst.

Artikel 9.2
1
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
2
Het in het eerste lid bedoelde koninklijk besluit kan erin voorzien dat de volgende artikelen terugwerken tot en met het daarbij vermelde tijdstip:
a
artikel 5.2, onderdeel Ka, eerste en tweede lid, tot en met 19 juni 2002,
b
artikel 5.2, onderdeel Y, tot en met 1 september 2002,
c
artikel 5.2, onderdeel Z, tot en met 1 september 2002, en
d
artikel 5.2, onderdeel Zb, tot en met 1 september 2002.

Artikel 9.3
Voorzover een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de onderstaande artikelen niet binnen twee jaar na inwerkingtreding van deze wet tot stand is gekomen, vervallen de desbetreffende artikelen:
a
artikel 65, lid 4a, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002,
b
artikel 12, lid 1a, van de Wet op de Raad van State,
c
artikel 29, lid 2a, van de Wet op de Raad van State,
d
artikel 2, eerste lid, vierde volzin, van de Advocatenwet,
e
artikel 62, eerste lid, vierde volzin, van de Advocatenwet,
f
artikel 75, tweede lid, van de Pachtwet,
g
artikel 98, derde lid, derde volzin, van de Vreemdelingenwet 2000,
h
artikel 6, vierde lid, van de Wet op het notarisambt,
i
artikel 1d, tweede lid, van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren,
j
artikel 48, lid 2a, van de Visserijwet 1963,
k
artikel 9, lid 3a, van de Zaaizaad- en Plantgoedwet,
l
artikel 29, derde lid, tweede volzin, van de Loodsenwet,
m
artikel 30, vierde lid, derde volzin, van de Loodsenwet,
n
artikel 55b, tweede lid, tweede volzin, van de Zeevaartbemanningswet,
o
artikel 55f, tweede lid, tweede volzin, van de Zeevaartbemanningswet,
p
artikel 6, lid 2a, van de Kadasterwet,
q
artikel 23, lid 2a, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte.

Artikel 9.4
Deze wet wordt aangehaald als: Aanpassingswet invoering bachelor-masterstructuur.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
's-Gravenhage, 23 december 2004
Beatrix
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap , M. Rutte
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit , C. P. Veerman
Uitgegeven de zevenentwintigste januari 2005
De Minister van Justitie ,
j
P. H. Donner