Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Aanpassingswet privatisering ABP

 

Wet van 10 april 1997 tot aanpassing van een aantal wetten in verband met de privatisering van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds (Aanpassingswet privatisering ABP)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is een aantal wetten te wijzigen in verband met de privatisering van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. HET MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN

Artikel I
[Wijzigt de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis.]

Artikel II
[Wijzigt de Noodwet geneeskundigen.]

Artikel III
[Wijzigt de Noodwet Arbeidsvoorziening.]

Hoofdstuk II. HET MINISTERIE VAN JUSTITIE

Artikel IV
[Wijzigt de Wet op de rechterlijke organisatie.]

Artikel V
[Wijzigt de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.]

Artikel VI
[Wijzigt de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.]

Artikel VII
[Wijzigt de Beroepswet.]

Artikel VIII
[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel IX
[Wijzigt Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.]

Artikel X
[Wijzigt de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.]

Hoofdstuk III. HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Artikel XI
[Wijzigt de Wet Nationale ombudsman.]

Artikel XII
[Wijzigt de Wet financiële voorzieningen privatisering ABP.]

Artikel XIII
[Wijzigt de Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956.]

Artikel XIV
[Wijzigt de Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960.]

Artikel XV
[Wijzigt de Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps.]

Artikel XVI
[Wijzigt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.]

Artikel XVII
[Wijzigt de Wet van 20 december 1984, houdende aanpassing van uitkeringspercentages van ontslaguitkerings- en arbeidsongeschiktheidsregelingen voor overheidspersoneel, onderwijspersoneel en daarmee gelijk te stellen personeel (Stb. 657).]

Artikel XVIII
[Wijzigt de Wet van 11 september 1964, houdende vaststelling van een nieuwe regeling van de bezoldiging van de vice-president van de Raad van State en de staatsraden, alsmede van de president en de overige leden van de Algemene Rekenkamer (Stb. 1993, 218).]

Artikel XIX
[Wijzigt de Wet van 27 juli 1960, houdende maatregelen met betrekking tot de pensioenen van het personeel van de Koninklijke Hofhouding (Stb. 314).]

Artikel XX
[Wijzigt de Wet van 6 juni 1991, houdende regels betreffende de aanspraak op zwangerschaps- en bevallingsverlof van overheids- en onderwijspersoneel (Stb. 347).]

Artikel XXI
[Wijzigt de Wet privatisering ABP.]

Artikel XXII
[Wijzigt de Wet kaderregeling vut overheidspersoneel.]

Artikel XXIII
[Wijzigt de Wet privatisering RBB.]

Hoofdstuk IV. HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN

Artikel XXIV
[Wijzigt de Tijdelijke wet arbeidsbemiddeling onderwijs.]

Artikel XXV
[Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]

Artikel XXVI
[Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.]

Artikel XXVII
[Wijzigt de Interimwet speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.]

Artikel XXVIII
[Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]

Artikel XXIX
[Wijzigt de Wet op de onderwijsverzorging.]

Artikel XXX
[Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs.]

Hoofdstuk V. HET MINISTERIE VAN FINANCIËN

Artikel XXXI
[Wijzigt de Wet op het Kroondomein 1959.]

Artikel XXXII
[Wijzigt de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993.]

Hoofdstuk VI. HET MINISTERIE VAN DEFENSIE

Artikel XXXIII
[Wijzigt de Algemene militaire pensioenwet.]

Artikel XXXIV
[Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen.]

Hoofdstuk VII. HET MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Artikel XXXV
[Wijzigt de Waterleidingwet.]

Hoofdstuk VIII. HET MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Artikel XXXVI
[Wijzigt de Waterschapswet.]

Hoofdstuk IX. MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Artikel XXXVII
[Wijzigt de Organisatiewet sociale verzekeringen.]

Artikel XXXVIII
[Wijzigt de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet.]

Artikel XXXIX
[Wijzigt de Wet arbeid gehandicapte werknemers.]

Artikel XL
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]

Artikel XLI
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]

Artikel XLII
[Wijzigt de Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies.]

Artikel XLIII
[Wijzigt de Wet van 3 april 1985, houdende overgangsmaatregel met betrekking tot loonbetalingen tijdens ziekte en aanvullingen op de wettelijke ziekengelduitkering (Stb. 215).]

Artikel XLIV
[Wijzigt de Wet financiering volksverzekeringen.]

Artikel XLV
[Wijzigt de Wet voorzieningen gehandicapten.]

Artikel XLVI
[Wijzigt de Wet medefinanciering aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.]

Artikel XLVII
[Wijzigt de Wet terugdringing ziekteverzuim.]

Artikel XLVIII
[Wijzigt de Liquidatiewet invaliditeitswetten.]

Artikel XLIX
[Wijzigt de Algemene bijstandswet.]

Artikel L
[Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel LI
[Wijzigt de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid.]

Artikel LII
[Wijzigt de Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie.]

Hoofdstuk X. HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Artikel LIII
[Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945.]

Artikel LIV
[Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers.]

Artikel LV
[Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet.]

Artikel LVI
[Wijzigt de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945.]

Artikel LVII
[Wijzigt de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945.]

Hoofdstuk XI. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel LVIII
Artikel 12, tweede lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie, zoals luidende voor de inwerkingtreding van de onderhavige wet, blijft van toepassing onderscheidenlijk is van overeenkomstige toepassing op de voor het leven benoemde rechterlijk ambtenaar aan wie op grond van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of gebreken voor die inwerkingtreding ontslag is verleend of te wiens aanzien voor die inwerkingtreding de aan zodanig ontslag voorafgaande procedure in gang is gezet.

Artikel LIX
In afwijking van artikel XIII, onderdeel B, blijft artikel 3, tiende lid, van de Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956, zoals die luidde op 31 december 1994, gelden ten aanzien van uitbetaling betreffende een periode voor 1 januari 1995 van pensioenen of uitkeringen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen c en d, en tweede lid, van die wet.

Artikel LX
In afwijking van artikel XIV, onderdeel A, blijft artikel 4 van de Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960, zoals die luidde op 31 december 1995, gelden ten aanzien van uitbetaling betreffende een periode voor 1 januari 1996 van pensioenen als bedoeld in artikel 1, onder 2, van die wet.

Artikel LXI
1
In afwijking van artikel XV, onderdeel E, blijft artikel 12 van de Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps, zoals die luidde op 31 december 1995, gelden ten aanzien van uitbetaling betreffende een periode voor 1 januari 1996 van pensioenen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van die wet.
2
In afwijking van artikel XV, onderdeel F, blijft artikel 30, tweede tot en met vierde lid, van de Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps, zoals die luidde op 31 december 1994, gelden ten aanzien van uitbetaling betreffende een periode voor 1 januari 1995 van pensioenen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van die wet.

Artikel LXII
1
De Stichting Pensioenfonds ABP kent aan overheidswerkgevers in de zin van artikel 1, onder m, van de Wet privatisering ABP een reductie van de door hen verschuldigde pensioenbijdrage toe, die niet van invloed is op het verhaal van een deel van die pensioenbijdrage op de overheidswerknemers in de zin van die wet.
2
De in het eerste lid bedoelde reductie wordt door Onze Minister van Binnenlandse Zaken vastgesteld overeenkomstig artikel 43, tweede lid, van de Wet financiële voorzieningen privatisering ABP, zoals die wet luidde de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet.

Artikel LXIII
Bij de toepassing van artikel 55 van de Wet privatisering ABP wordt ten aanzien van de militaire nabestaandenpensioenen uitvoering gegeven aan de Algemene militaire pensioenwet, zoals die luidde op 31 december 1995, met dien verstande dat ten aanzien van de artikelen J 2 en L 1 van de laatstgenoemde wet wordt uitgegaan van die wet zoals deze luidt na de inwerkingtreding van deze wet.

Artikel LXIV
Artikel 62, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, zoals dat luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet, blijft van toepassing ten aanzien van de persoon die voor 1 januari 1996 is bemiddeld door het Algemeen burgerlijk pensioenfonds.

Artikel LXV
1
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt, met uitzondering van de in het tweede lid genoemde bepalingen, terug tot en met 1 januari 1996.
2
Deze wet werkt terug wat betreft:
a
artikel XII, onderdeel E, tot en met 1 januari 1995;
b
artikel XII, onderdeel J, tot en met 1 maart 1996;
c
artikel XIII, onderdeel B tot en met 1 januari 1995;
d
artikel XV, onderdeel F, tot en met 1 januari 1995;
e
artikel XXI, onderdeel B, tot en met 1 augustus 1996;
f
artikel XXIII tot en met 22 mei 1996;
g
artikel LIX tot en met 1 januari 1995;
h
artikel LXI, tweede lid, tot en met 1 januari 1995.

Artikel LXVI
Deze wet kan worden aangehaald als: Aanpassingswet privatisering ABP.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 10 april 1997
Beatrix
De Minister van Binnenlandse Zaken, H. F. Dijkstal
Uitgegeven de vierentwintigste april 1997
De Minister van Justitie,
w
Sorgdrager