Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Algemene Arbeidsongeschiktheidswet

 

Wet van 11 december 1975 tot vaststelling van een Algemene Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regelen vast te stellen inzake een algemene, de gehele bevolking omvattende, verplichte verzekering tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-1998]

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 3a [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 3b [Vervallen per 01-01-1998]

Hoofdstuk II. Kring der verzekerden

Artikel 4 [Vervallen per 01-07-1998]

Artikel 4a [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 4b [Vervallen per 01-01-1998]

Hoofdstuk III. De verstrekkingen der verzekering
1
Het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 18 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 19 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 20 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 20a [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 20b [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 20c [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 20d [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 20e [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 20f [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 20g [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 21 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 22 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 23 [Vervallen per 01-01-1998]
2
Toekenning, ingang, herziening, intrekking, heropening en betaling van de arbeidsongeschiktheidsuitkering

Artikel 24 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 25 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 26 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 26a [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 27 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 28 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 29 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 29a [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 29b [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 30 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 31 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 32 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 32a [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 32b [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 33 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 33a [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 34 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 35 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 36 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 36a [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 37 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 38 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 39 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 40 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 41 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 41a [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 41b
1
Het Landelijk instituut sociale verzekeringen schort de betaling van een uitkering ingevolge deze wet op indien degene aan wie uitkering is toegekend een vreemdeling is die niet rechtmatig in Nederland verblijf houdt als bedoeld in artikel 1b van de Vreemdelingenwet.
2
De betaling van een uitkering ingevolge deze wet wordt hervat indien betrokkene daartoe een aanvraag indient en het het Landelijk instituut sociale verzekeringen is gebleken dat hij feitelijk buiten Nederland woont of verblijf houdt.

Artikel 42 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 43 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 44 [Vervallen per 01-04-1998]

Artikel 45 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 46 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 47 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 48 [Vervallen per 01-08-1998]

Artikel 48a [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 48b [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 49 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 50 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 51 [Vervallen per 01-01-1998]
3
Vakantie-uitkering

Artikel 52 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 53 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 54 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 55 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 56 [Vervallen per 01-01-1998]
4
Voorzieningen tot behoud, herstel of ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid en andere voorzieningen

Artikel 57 [Vervallen per 01-07-1998]

Artikel 57a [Vervallen per 01-07-1998]

Artikel 58 [Vervallen per 01-07-1998]

Artikel 59 [Vervallen per 01-01-1998]

Hoofdstuk IIIA. De vrijwillige algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 59a [Vervallen per 01-01-1998]

Hoofdstuk IIIB. Inkomenssuppletie gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen
1
De bonusuitkering

Artikel 59b [Vervallen per 01-07-1998]

Artikel 59c [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 59d [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 59e [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 59f [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 59g [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 59h [Vervallen per 01-01-1998]
2
De geldelijke bijdrage

Artikel 59i [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 59j [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 59k [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 59l [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 59m [Vervallen per 01-01-1998]
3
De loonkostensubsidie

Artikel 59n [Vervallen per 01-01-1998]

Hoofdstuk IV.
1
Het Landelijk instituut sociale verzekeringen en de uitvoeringsinstellingen

Artikel 60 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 61 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 62 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 63 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 64 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 65 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 66 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 67 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 68 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 69 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 70 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 71 [Vervallen per 01-01-1998]

Hoofdstuk V. Vrijstelling wegens gemoedsbezwaren

Artikel 72 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 73 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 73a [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 74 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 75 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 76 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 76a [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 77 [Vervallen per 01-01-1998]

Hoofdstuk VI. Het verstrekken van inlichtingen

Artikel 78 [Vervallen per 01-01-1998]

Hoofdstuk VII. Bezwaar en beroep in cassatie

Artikel 79 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 79a [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 80 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 81 [Vervallen per 01-01-1998]

Hoofdstuk VIII. De invloed van de verzekering op het burgerlijk recht

Artikel 82 [Vervallen per 01-01-1998]

Hoofdstuk IX. Strafbepalingen

Artikel 83 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 84 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 85 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 86 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 87 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 88 [Vervallen per 01-01-1998]

Hoofdstuk X. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 89 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 90 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 91 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 92 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 93 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 94 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 95 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 95a [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 96 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 97 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 98 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 99 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 100 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 101 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 102 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 103 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 104 [Vervallen per 01-01-1998]
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 11 december 1975
Juliana
De Minister van Sociale Zaken,
Boersma
De Staatssecretaris van Sociale Zaken,
p
J. J. Mertens
De Staatssecretaris van Financiën,
m
J. van Rooijen
Uitgegeven de drieëntwintigste december 1975
De Minister van Justitie,
Van Agt