Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Algemene toeslagwet voor gepensioneerde militairen 1956

 

Wet van 9 oktober 2008 tot aanpassing van de wet van 11 december 1980, houdende uitvoering van het op 18 maart 1970 te ?s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en handelszaken (Stb. 653), de wet van 24 december 1958, houdende uitvoering van het op 1 maart 1954 te ?s-Gravenhage ondertekende verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering (Stb. 677) en de wet van 12 juni 1909 tot uitvoering van het op 17 juli 1905 te ?s-Gravenhage gesloten verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering (Stb. 141) aan de Uitvoeringswet EG-bewijsverordening
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging hebben genomen dat het wenselijk is gebleken de wet van 11 december 1980, houdende uitvoering van het op 18 maart 1970 te ?s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en handelszaken (Stb. 653), de wet van 24 december 1958, houdende uitvoering van het op 1 maart 1954 te ?s-Gravenhage ondertekende verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering (Stb. 677) en de wet van 12 juni 1909 tot uitvoering van het op 17 juli 1905 te ?s-Gravenhage gesloten verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering (Stb. 141) op enige punten aan te passen aan de Uitvoeringswet EG-bewijsverordening;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Uitvoeringswet Bewijsverdrag.]

Artikel II
[Wijzigt de Uitvoeringswet Rechtsvorderingsverdrag 1954.]

Artikel III
[Wijzigt de Uitvoeringswet Rechtsvorderingsverdrag 1905.]

Artikel IV
Op rogatoire commissies die ontvangen zijn voor de inwerkingtreding van deze wet blijft het recht zoals het gold voor de datum van inwerkingtreding van deze wet van toepassing.

Artikel V
Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad wordt geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
?s-Gravenhage, 9 oktober 2008
Beatrix
De Minister van Justitie , E. M. H. Hirsch Ballin
Uitgegeven de drie├źntwintigste oktober 2008
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin