Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Belastingplan 2008

 

Wet van 20 december 2007, houdende wijzigingen van enkele belastingwetten (Belastingplan 2008)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2008 wenselijk is maatregelen te treffen, mede ter ondersteuning van het milieubeleid;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel II
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel III
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel IV
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel V
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel VI
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel VII
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel VIII
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel IX
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel X
[Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]

Artikel Xa
[Wijzigt de Successiewet 1956.]

Artikel XI
[Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XII
[Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XIII [Vervallen per 11-07-2008]

Artikel XIV
[Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XV
[Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XVI
[Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XVII
[Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XVIII
[Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]

Artikel XVIIIa
[Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]

Artikel XIX
1
Artikel 16a, eerste en tweede lid, van de Wet op de belasting van personenauto?s en motorrijwielen 1992 is van overeenkomstige toepassing op de wijzigingen ingevolge artikel XVIII, onderdelen B tot en met F.
2
Artikel XVIII, onderdeel D, vindt geen toepassing ten aanzien van personenauto?s die vóór 1 februari 2008 voor het eerst in gebruik zijn genomen.
3
Artikel XVIII, onderdeel C, vindt geen toepassing ten aanzien van personenauto?s die vóór 1 april 2008 voor het eerst in gebruik zijn genomen.

Artikel XX
[Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel XXI
[Wijzigt de Wet op de kansspelbelasting.]

Artikel XXII
[Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel XXIII
[Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel XXIV
Indien een wijziging van de meest gevraagde prijsklasse van sigaretten onderscheidenlijk rooktabak als bedoeld in artikel 35a van de Wet op de accijns in het kalenderjaar 2007 heeft plaatsgevonden, treedt in afwijking van het vierde lid van artikel 35a van de Wet op de accijns de in het eerste lid van artikel 35a van de Wet op de accijns bedoelde ministeriële regeling tot aanpassing van de tarieven in werking met ingang van 1 juli 2008.

Artikel XXV
1
De accijns op sigaretten wordt met ingang van 1 juli 2008 zodanig verhoogd dat de totale accijns voor de meest gevraagde prijsklasse sigaretten € 14,50 per 1000 stuks hoger zal liggen dan het accijnsbedrag voor deze prijsklasse op 30 juni 2008. Indien met ingang van 1 juli 2008 het aldus berekende accijnsbedrag lager is dan het bedrag dat overeenkomt met 57 percent van de kleinhandelsprijs van de meest gevraagde prijsklasse sigaretten, berekend per 1000 stuks, geldt het laatstbedoelde bedrag.
2
De accijns op rooktabak wordt met ingang van 1 juli 2008 zodanig verhoogd dat de totale accijns voor de meest gevraagde prijsklasse rooktabak € 9,15 per kilogram hoger zal liggen dan het accijnsbedrag voor deze prijsklasse op 30 juni 2008.
3
Bij ministeriële regeling worden met ingang van 1 juli 2008 de tarieven van de accijns, bedoeld in artikel 35, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet op de accijns aangepast. De aanpassing geschiedt zodanig dat voor sigaretten en rooktabak van de meest gevraagde prijsklasse het specifieke gedeelte van de accijns 50% bedraagt van de som van de totale accijns en de omzetbelasting. Daarbij dient het bedrag van de totale accijns gelijk te blijven aan het bedrag van de totale accijns dat na de verhoging van de accijns verschuldigd zou zijn zonder de aanpassing. De aanpassing van de bedragen die in artikel 35, eerste lid, onderdelen b en c, zijn opgenomen als de ten minste te betalen accijns voor 1000 stuks sigaretten respectievelijk 1 kilogram rooktabak, geschiedt zodanig dat deze accijns na de aanpassing van de tarieven gelijk is aan het totale bedrag van de accijns voor 1000 stuks sigaretten respectievelijk 1 kilogram rooktabak van de meest gevraagde prijsklasse. Bij de aanpassing vindt afronding plaats van het procentuele gedeelte van de accijns op honderdsten van een percent.
4
Indien voorafgaande aan de toepassing van het eerste en tweede lid een wijziging van de meest gevraagde prijsklasse van sigaretten onderscheidenlijk rooktabak heeft plaatsgevonden als bedoeld in artikel 35a van de Wet op de accijns, wordt de in het eerste en het tweede lid bedoelde accijnsverhoging op sigaretten en rooktabak eerst toegepast nadat de aanpassing op grond van artikel 35a van de Wet op de accijns is toegepast. In afwijking van het eerste en tweede lid zal de in die leden bedoelde verhoging van accijns op sigaretten respectievelijk rooktabak worden toegepast op de accijns zoals die volgt uit toepassing van artikel 35a van de Wet op de accijns.

Artikel XXVI
[Wijzigt de Invorderingswet 1990.]

Artikel XXVII
De artikelen 10.1 en 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 zijn van overeenkomstige toepassing op de in de artikelen XV, XVI en XVII vermelde bedragen.

Artikel XXVIII
Hetgeen door de belastingplichtige na 31 december 2008 is ontvangen als teruggave van of nagekomen betaling ter zake van buitengewone uitgaven die in enig kalenderjaar op grond van afdeling 6.5 van de Wet inkomstenbelasting 2001, zoals die afdeling in het desbetreffende kalenderjaar luidde, in aanmerking zijn genomen, wordt voor de toepassing van artikel 3 139 van de Wet inkomstenbelasting 2001 als negatieve persoonsgebonden aftrek in aanmerking genomen tot ten hoogste het bedrag van de uitgaven die in aftrek zijn gekomen.

Artikel XXIX
[Wijzigt deze wet.]

Artikel XXIXa
1
Met betrekking tot de in artikel XXII, onderdeel A, eerste en tweede lid, opgenomen verhoging van de accijns kan, in afwijking in zoverre van artikel 84a, vijfde lid, van de Wet op de accijns de aangifte achterwege blijven, indien de te heffen accijns over de hoeveelheid minerale oliën, die bij het ingaan van de verhoging van de accijns voorhanden is, niet meer bedraagt dan € 91.
2
Artikel 84a van de Wet op de accijns vindt geen toepassing op de in artikel XXII, onderdeel A, derde lid, opgenomen verhoging van de accijns.

Artikel XXIXb
[Wijzigt deze wet.]

Artikel XXIXc
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet op de kansspelbelasting (kansspelen via internet) (Kst. 30583).]

Artikel XXIXd
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet inkomstenbelasting 2001, enz. (fiscale facilitering banksparen t.b.v. pensioenopbouw of aflossing eigenwoningschuld) (Stb. 2007/577).]

Artikel XXX
Ingeval de samenloop van wetten die in 2007 in het Staatsblad zijn of worden gepubliceerd en wijzigingen aanbrengen in één of meer belastingwetten, niet of niet juist is geregeld, of als gevolg van die samenloop onjuistheden ontstaan in de aanduiding van artikelen, artikelonderdelen, verwijzingen en dergelijke in de desbetreffende wetten, kunnen die wetten op dit punt bij ministeriële regeling worden gewijzigd.

Artikel XXXI
1
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2008, met dien verstande dat de artikelen I, onderdelen A, en F tot en met K, en VI, onderdelen B, C, D en E, eerst toepassing vinden nadat artikel 10.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 bij het begin van het kalenderjaar 2008 is toegepast.
2
Artikel XIV vindt eerst toepassing nadat artikel 37a van de Wet belastingen op milieugrondslag bij het begin van het kalenderjaar 2009 is toegepast.
3
In afwijking van het eerste lid werkt artikel I, onderdeel D, terug tot en met 1 januari 2007.
4
In afwijking van het eerste lid werkt artikel XXIXD terug tot en met 31 december 2007.
5
In afwijking van het eerste lid treedt artikel XVIII, onderdeel C, in werking op 1 april 2008.
6
In afwijking van het eerste lid treden de artikelen XVIII, onderdelen 0A, A, B, D, E, en F, XIX en XX, onderdelen A en C tot en met H, in werking met ingang van 1 februari 2008.
7
In afwijking van het eerste lid treedt het in artikel XI, onderdeel G, opgenomen artikel 36sf, derde lid, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en werkt het terug tot en met 1 januari 2008.
8
In afwijking van het eerste lid treedt artikel XXII in werking met ingang van 1 juli 2008.
9
In afwijking van het eerste lid treden de artikelen XI, onderdelen EA, FA en FB en XX, onderdeel B, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
10
Bij het begin van het kalenderjaar 2009 worden in afwijking van artikel 10.3 van de Wet inkomstenbelasting 2001 zoals dat komt te luiden na de wijzigingen ingevolge artikel II, onderdeel O, de in het tweede lid van dat artikel 10.3 aangeduide bedragen niet vervangen door andere bedragen.

Artikel XXXII
Deze wet wordt aangehaald als: Belastingplan 2008.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 20 december 2007
Beatrix
De Minister van Financiën , W. J. Bos
De Staatssecretaris van Financiën , J. C. de Jager
Uitgegeven de zevenentwintigste december 2007
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin