Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Binnenvaartwet

 

Wet van 13 september 2007, houdende bepalingen met betrekking tot de veilige vaart op de binnenwateren (Binnenvaartwet)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter bevordering van de binnenvaart wenselijk is de wetgeving te harmoniseren door de bepalingen die betrekking hebben op de toegang tot de markt, de technische staat van het schip, de scheepsmeting, de bemanning, het vaarbewijs, de scheepsnummering en de gegevensverstrekking in een wet bijeen te brengen, waarbij mede uitvoering wordt gegeven aan de Herziene Rijnvaartakte met bijbehorende protocollen, alsmede aan Verordening 1017/68/EEG van de Raad van 19 juli 1968 houdende de toepassing van mededingingsregels op het gebied van het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren (L 175), Richtlijn 76/135/EEG van de Raad van 20 januari 1976 inzake wederzijdse erkenning van scheepsattesten voor binnenschepen (L 021), Richtlijn 80/1119/EEG van de Raad van 17 november 1980 betreffende de statistische registratie van het goederenvervoer over de binnenwateren (L 339), Richtlijn 82/714/EEG van de Raad van 4 oktober 1982 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (L 301), Verordening nr. 2919/85/EEG van de Raad van 17 oktober 1985 houdende vaststelling van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor het regime dat door de Herziene Rijnvaartakte wordt gereserveerd voor de vaartuigen die tot de Rijnvaart behoren (L 280), Richtlijn 87/540/EEG van de Raad van 9 november 1987 betreffende de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren en inzake de onderlinge erkenning van dit beroep betreffende diploma's, certificaten en andere titels (L 322), Verordening 3921/91/EEG van de Raad van 16 december 1991 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder vervoersondernemers worden toegelaten tot binnenlands goederen- en personenvervoer over de binnenwateren in een Lid-Staat waar zij niet gevestigd zijn (L 373), Richtlijn 91/672/EEG van de Raad van 16 december 1991 inzake wederzijdse erkenning van de nationale vaarbewijzen voor het besturen van schepen in het goederen- en personenvervoer over de binnenwateren (L 373), Verordening 3912/92/EEG van de Raad van 17 december 1992 inzake in de Gemeenschap in het wegvervoer en de binnenvaart uitgevoerde controles van in een derde land ingeschreven of tot het verkeer toegelaten vervoermiddelen (L 395), Verordening 1356/96/EEG van de Raad van 8 juli 1996 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor het vervoer van goederen of personen over de binnenwateren, tussen Lid-Staten, om voor dit vervoer het vrij verrichten van diensten te verzekeren (L 175) en Richtlijn 96/50/EG van de Raad van 23 juli 1996 betreffende de harmonisatie van voorwaarden voor de afgifte van nationale vaarbewijzen voor binnenvaartuigen welke bij het goederen- en personenvervoer in de Gemeenschap gebruikt worden (L 235);
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
? 1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
? 2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
? 3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 4 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Hoofdstuk 2. [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 5 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 6 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Hoofdstuk 3. [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
? 1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 7 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 8 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 9 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 10 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 11 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 12 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 13 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 14 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 15 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 16 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 17 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 18 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 19 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
? 2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 20 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 21 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
? 3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 22 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 23 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 24 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
? 4 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 25 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 26 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 27 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 28 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 29 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 30 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 31 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 32 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 33 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 34 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 35 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Hoofdstuk 4. [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
? 1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 36 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
? 2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 37 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 38 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 39 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Hoofdstuk 5. [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
? 1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 40 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 41 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 42 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 43 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 44 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 45 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 46 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 47 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
? 2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 48 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 48a [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 49 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 49a [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 49b [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 49c [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 49d [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 49e [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 49f [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 49g [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 49h [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 49i [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 49j [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 49k [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 49l [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 50 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 50a [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 50b [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 50c [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Hoofdstuk 6. [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
? 1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 51 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
? 2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 52 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 53 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
? 3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 54
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 54a [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 55
Deze wet wordt aangehaald als: Binnenvaartwet.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 13 september 2007
Beatrix
De Minister van Verkeer en Waterstaat , C. M. P. S. Eurlings
Uitgegeven de achttiende december 2007
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin