Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Burgerlijk Wetboek Boek 7A

 

Burgerlijk Wetboek Boek 7A, Bijzondere overeenkomsten (vervolg)

Boek 7a. Bijzondere overeenkomsten; vervolg

Titel 5. A. Van koop en verkoop op afbetaling
Afdeling 1. Van koop en verkoop op afbetaling in het algemeen

Artikel 1576
[1.] Koop en verkoop op afbetaling is de koop en verkoop, waarbij partijen overeenkomen dat de koopprijs wordt betaald in termijnen, waarvan twee of meer verschijnen, nadat de verkochte zaak aan de koper is afgeleverd.
[2.] De overeenkomst is niet van kracht voordat partijen de door de koper te betalen prijs hebben bepaald.
[3.] Alle overeenkomsten, welke dezelfde strekking hebben, onder welke vorm of welke benaming ook aangegaan, worden als koop en verkoop op afbetaling aangemerkt.
[4.] Koop en verkoop op afbetaling in de zin der wet zijn niet de overeenkomsten welke betrekking hebben op:
a
onroerende zaken,
b
zeeschepen waarvan de bruto-inhoud tenminste twintig kubieke meters of de bruto-tonnage tenminste 6 bedraagt, die te boek staan of die te boek gesteld kunnen worden in de openbare registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3,
c
binnenschepen die te boek staan of die te boek gesteld moeten worden doch niet te boek staan in de openbare registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3,
d
luchtvaartuigen die te boek staan in de openbare registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3.
[5.] Het in deze titel bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op vermogensrechten, niet zijnde registergoederen, voor zover dat in overeenstemming is met de aard van het recht.

Artikel 1576a
Van de bepalingen van deze titel mag slechts worden afgeweken, indien en voor zoover dit daaruit blijkt.

Artikel 1576b
[1.] Bedingen, waarbij of krachtens welke den schuldenaar, voor het geval hij eenige verplichting uit de overeenkomst niet vervult, de betaling van zekere som als schadevergoeding of eenige straf wordt of kan worden opgelegd, kunnen alleen bij schriftelijk aangegane overeenkomst worden gemaakt.
[2.] Indien de overeengekomen of opgelegde schadevergoeding of straf den rechter bovenmatig voorkomt, kan deze haar, ten aanzien van het hem voorgelegde geval, verminderen of opheffen.

Artikel 1576c
[1.] Vervroegde opeischbaarheid, als straf wegens nalatigheid van den kooper in het betalen van termijnen, kan alleen bedongen worden voor het geval de achterstand bedraagt, ten aanzien van één termijn tenminste een tiende, of ten aanzien van meer termijnen gezamenlijk tenminste een twintigste deel van den geheelen koopprijs.
[2.] Onder geheelen koopprijs wordt verstaan de som van alle betalingen, waartoe de kooper bij regelmatige nakoming van de overeenkomst gehouden is.
[3.] Het tweede lid van artikel 1576b is hier niet van toepassing.

Artikel 1576d
Op eenig beding, als bedoeld in de voorafgaande twee artikelen, kan wegens niet tijdige nakoming beroep alleen worden gedaan, indien de schuldenaar, na in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft om zijne verplichtingen na te komen.

Artikel 1576e
[1.] De kooper is steeds bevoegd tot vervroegde betaling van één of meer eerstvolgende termijnen van den koopprijs.
[2.] In geval van vervroegde betaling ineens van het geheele nog verschuldigde bedrag heeft hij recht op een aftrek, berekend naar vijf ten honderd ?s jaars over elken daarbij vervroegd betaalden termijn.
[3.] Van de bepalingen van dit artikel kan ten voordeele van den kooper door partijen worden afgeweken.

Artikel 1576f
[1.] Overdracht, inpandgeving of elke andere handeling, waardoor de kooper aan den verkooper of aan een derde eenig recht toekent op zijn loon, pensioen of andere periodieke inkomsten wegens arbeidsovereenkomst, kan ter zake van koop en verkoop op afbetaling, behalve voor opeischbare verplichtingen, alleen geschieden voor betalingen, waartoe de kooper bij regelmatige nakoming van de overeenkomst zal gehouden zijn, en voor de kosten.
[2.] De handeling heeft alsdan geene werking dan naar gelang bedoelde termijnen verschijnen overeenkomstig een bij schriftelijke overeenkomst vastgelegd plan van regelmatige afbetaling of naar gelang er kosten vallen, telkens tot het beloop daarvan.
[3.] Bovendien is vereischt, dat de kooper, na in gebreke te zijn gesteld, nalatig is gebleven. Alleen de termijnen en kosten, waarover de ingebrekestelling is geschied, en die, welke daarna verschijnen, komen in aanmerking bij het bepalen van bedoelde werking.
[4.] Ten aanzien van hem, die de uitkeering wegens arbeidsovereenkomst verschuldigd is, heeft de handeling geen gevolg, alvorens de ingebrekestelling van den kooper en het plan van regelmatige afbetaling met opgave van hetgeen daarop voldaan is en van de gevorderde kosten schriftelijk te zijner kennis zijn gebracht, dan wel schriftelijk door hem zijn erkend. Betalingen, dienovereenkomstig te goeder trouw door hem gedaan, bevrijden hem tegenover den kooper.

Artikel 1576g
Volmacht tot invordering van loon, pensioen of andere periodieke vorderingen ter zake van eene arbeidsovereenkomst, onder welken vorm of welke benaming ook, door den kooper verleend, is steeds herroepelijk.
Afdeling 2. Van huurkoop

Artikel 1576h
[1.] Huurkoop is de koop en verkoop op afbetaling, waarbij partijen overeenkomen, dat de verkochte zaak niet door enkele aflevering in eigendom overgaat, maar pas door vervulling van de opschortende voorwaarde van algehele betaling van wat door de koper uit hoofde van de koopovereenkomst verschuldigd is.
[2.] Alle overeenkomsten, welke dezelfde strekking hebben, hetzij als huur en verhuur, hetzij onder anderen vorm of andere benaming aangegaan, worden als huurkoop aangemerkt.
[3.] Onder huurkoop is begrepen de overeenkomst, waarbij ter zake van een koop en verkoop een derde, die den eigendom der zaak verwerft, aan den kooper crediet verleent des dat het geheel van handelingen de strekking van huurkoop erlangt.

Artikel 1576i
[1.] Huurkoop wordt aangegaan bij authentieke of onderhandsche akte, welke voldoet aan de bepalingen van artikel 1576j.
[2.] Hetzelfde geldt voor overeenkomsten, welke bestaande overeenkomsten zoodanig wijzigen of aanvullen, dat daardoor huurkoop zou ontstaan.
[3.] Wordt de overeenkomst aangegaan bij onderhandsche akte, dan moet deze, zoo de kooper dit verlangt, in dubbel worden opgemaakt.
[4.] Het dubbel, of zoo dit niet is opgemaakt, een authentiek of door den verkooper onderteekend afschrift, wordt zoo spoedig mogelijk na het sluiten van de overeenkomst door den verkooper aan den kooper verstrekt.
[5.] Verder afschrift kan de kooper te allen tijde tegen betaling van de kosten vorderen.

Artikel 1576j
[1.] De akte van huurkoop moet duidelijk vermelden den geheelen koopprijs, als bedoeld in artikel 1576c, het plan van regelmatige afbetaling, als bedoeld in artikel 1576f, en de bedingen betreffende voorbehoud en overgang van eigendom.
[2.] In de gevallen, bedoeld in het tweede en het derde lid van artikel 1576h, treden de overeenkomstige gegevens hiervoor in de plaats.
[3.] Ontbreekt eene akte, welke voldoet aan genoemde voorwaarden, dan geldt de overeenkomst niet als huurkoop, doch wordt de koop en verkoop op afbetaling geacht te zijn gesloten zonder beding, dat de verkochte zaak niet door enkele aflevering aan den kooper overgaat.

Artikel 1576k
Ter zake van huurkoop kan de koper, indien hij bij het aangaan van de overeenkomst werkelijke woonplaats in een gemeente in Nederland heeft, geen woonplaats kiezen, behalve voor het geval dat hij te eniger tijd geen bekende werkelijke woonplaats in die gemeente mocht hebben.

Artikel 1576l
[1.] De verkoper is verplicht de verkochte zaak aan de koper te leveren door aan deze de macht over de zaak te verschaffen. Op zijn verdere verplichtingen zijn de bepalingen van de eerste, tweede en derde afdeling van titel 1 van Boek 7 van toepassing.
[2.] Vervreemding door den verkooper van de in huurkoop afgeleverde zaak werkt niet ten nadeele van den huurkooper.

Artikel 1576m
[1.] De kooper heeft van de zaak, die hij krachtens huurkoop onder zich heeft, het genot, ook voordat hij den eigendom daarvan verkrijgt.
[2.] Hij mag de zaak gebruiken overeenkomstig hare bestemming.
[3.] Hare gedaante of inrichting mag hij niet veranderen, noch de zaak verhuren of zijn genot aan anderen afstaan.
[4.] De zaak is voor risico van de koper van de aflevering af. De leden 2, 3 en 4 van artikel 10 van Boek 7 zijn van toepassing.
[5.] Van deze bepalingen kan bij overeenkomst worden afgeweken. Van lid 4 kan echter bij een consumentenkoop niet ten nadele van de koper worden afgeweken.

Artikel 1576n
[1.] De vruchten, welke de zaak tijdens het genot oplevert, behooren den kooper toe. Voorzoover bij de akte van huurkoop hiervan is afgeweken, heeft de kooper niettemin het genot der vruchten, indien niet anders is overeengekomen.
[2.] De burgerlijke vruchten worden, voor zoover niet anders is overeengekomen, gerekend van dag tot dag verkregen te worden en den kooper toe te behooren, naarmate zijn genot duurt, welk ook het tijdstip moge wezen, waarop dezelve betaalbaar zijn.
[3.] De verplichting tot teruggave van de in huurkoop afgeleverde zaak omvat die tot teruggave van de vruchten, welke den verkooper toebehooren.

Artikel 1576q
Ontbinding van huurkoop, of teruggave van eene in huurkoop gehouden zaak krachtens daartoe gemaakt beding, kan, wegens niet tijdige nakoming door den kooper van zijne verplichtingen, niet worden ingeroepen of gevorderd, tenzij de kooper, na in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft om zijne verplichtingen na te komen.

Artikel 1576r
Wanneer de verkoper ontbinding van de overeenkomst of teruggave van de in huurkoop afgeleverde zaak kan vorderen, kan de kantonrechter, indien de verkoper zulks verzoekt en daarbij redelijk belang heeft, bij voorlopige voorziening teruggave bij voorraad bevelen.

Artikel 1576s
Indien, wegens het niet nakomen door den kooper van zijne verplichtingen, de in huurkoop afgeleverde zaak krachtens daartoe gemaakt beding wordt teruggenomen, heeft dit ontbinding van de overeenkomst tot gevolg, tenzij tusschen partijen anders overeengekomen is.

Artikel 1576t
Indien bij ontbinding van de overeenkomst wegens het niet nakomen door den kooper van zijne verplichtingen de verkooper in beteren vermogenstoestand zou geraken dan bij het in stand blijven van de overeenkomst, vindt volledige verrekening plaats.

Artikel 1576u
Indien bij ontbinding der overeenkomst de kooper recht mocht hebben op eenige terugbetaling, kan hij door den rechter worden gemachtigd de zaak, die hij terug moet geven, onder zich te houden, totdat het hem verschuldigde wordt betaald of de verkooper daarvoor voldoende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 1576v
[1.] Indien wegens niet betaling van verschenen termijnen de in huurkoop afgeleverde zaak is teruggenomen zonder voorafgaande rechterlijke tusschenkomst, kan de kooper gedurende veertien dagen na de terugneming de zaak inlossen, door betaling van de verschenen termijnen en de verschuldigde rente, boeten en kosten.
[2.] Mocht de overeenkomst zijn ontbonden, dan wordt dit door de inlossing ongedaan gemaakt.
[3.] Bij herhaling van het in het eerste lid genoemde geval heeft de kooper het recht van inlossing alleen onder volledige betaling.
[4.] Aan de vordering tot inlossing, anders dan onder volledige betaling, behoeft de verkooper niet te voldoen, indien omstandigheden aanwezig zijn, die tot toepassing van artikel 1576r aanleiding zouden geven.
[5.] Van de bepalingen van dit artikel kan ten voordeele van den kooper door partijen worden afgeweken.

Artikel 1576w
In het vonnis, waarbij de verplichting tot teruggave van eene in huurkoop afgeleverde zaak wordt vastgesteld of de overeenkomst wordt ontbonden, kan een bevel tot teruggave worden opgenomen.

Artikel 1576x
[1.] Bij het vonnis, dat bevel tot teruggave uit kracht van huurkoop inhoudt, kan de geldswaarde der terug te geven zaak worden vastgesteld.
[2.] In dat geval kan de tenuitvoerlegging ook door uitwinning geschieden.

Titel 7. A
Eerste afdeeling [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 1584 [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 1585 [Vervallen per 01-08-2003]
Tweede afdeeling [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 1586 [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 1587 [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 1588 [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 1589 [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 1590 [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 1591 [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 1592 [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 1593 [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 1594 [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 1595 [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 1596 [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 1597 [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 1598 [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 1599 [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 1600 [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 1602 [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 1603 [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 1604 [Vervallen per 22-07-1923]

Artikel 1605 [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 1606 [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 1607 [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 1608 [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 1609 [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 1610 [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 1611 [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 1612 [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 1614 [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 1615 [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 1616 [Vervallen per 01-08-2003]
Derde afdeeling [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 1619 [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 1620 [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 1621 [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 1622 [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 1623 [Vervallen per 01-08-2003]
Afdeling 4. [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 1623a [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 1623b [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 1623c [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 1623d [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 1623e [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 1623f [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 1623g [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 1623h [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 1623i [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 1623j [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 1623k [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 1623l [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 1623m [Vervallen per 30-12-1991]

Artikel 1623n [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel 1623o [Vervallen per 01-08-2003]
Afdeling 5. [Vervallen per 01-05-2004]

Artikel 1624 [Vervallen per 01-05-2004]

Artikel 1625 [Vervallen per 01-05-2004]

Artikel 1626 [Vervallen per 01-05-2004]

Artikel 1627 [Vervallen per 01-05-2004]

Artikel 1627a [Vervallen per 01-05-2004]

Artikel 1628 [Vervallen per 01-05-2004]

Artikel 1628a [Vervallen per 01-05-2004]

Artikel 1629 [Vervallen per 01-05-2004]

Artikel 1630 [Vervallen per 01-05-2004]

Artikel 1631 [Vervallen per 01-05-2004]

Artikel 1631a [Vervallen per 01-05-2004]

Artikel 1631b [Vervallen per 01-05-2004]

Artikel 1631c [Vervallen per 01-05-2004]

Artikel 1631d [Vervallen per 01-05-2004]

Artikel 1632 [Vervallen per 01-05-2004]

Artikel 1632a [Vervallen per 01-05-2004]

Artikel 1633 [Vervallen per 01-05-2004]

Artikel 1634 [Vervallen per 01-05-2004]

Artikel 1635 [Vervallen per 01-05-2004]

Artikel 1635a [Vervallen per 01-05-2004]

Artikel 1636 [Vervallen per 01-05-2004]

Artikel 1636a [Vervallen per 01-05-2004]

Artikel 1636b [Vervallen per 01-05-2004]

Titel 7. A
Eerste afdeeling. Algemeene bepalingen

Artikel 1637 [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1637a [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1637b [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1637c [Vervallen per 01-04-1997]
Tweede afdeeling. Van de arbeidsovereenkomst in het algemeen

Artikel 1637d [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1637e [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1637f [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1637g [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1637h [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1637i [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1637j [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1637k [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1637l [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1637m [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1637n [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1637o [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1637p [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1637q [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1637r [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1637s [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1637t [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1637u [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1637v [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1637x [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1637ij a [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1637ij a [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1637z [Vervallen per 01-04-1997]
Derde afdeeling. Van de verplichtingen des werkgevers

Artikel 1638 [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1638a [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1638b [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1638c [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1638ca [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1638cb [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1638d [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1638e [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1638f [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1638g [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1638h [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1638i [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1638j [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1638k [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1638l [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1638m [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1638n [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1638o [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1638p [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1638q [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1638r [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1638t [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1638u [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1638v [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1638w [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1638x [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1638ij [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1638z [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1638aa [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1638bb [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1638cc [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1638dd [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1638ee [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1638ff [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1638gg [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1638hh [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1638ii [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1638jj [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1638kk [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1638ll [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1638mm [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1638nn [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1638oo [Vervallen per 01-04-1997]
Vierde afdeeling. Van de verplichtingen des arbeiders

Artikel 1639a [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1639b [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1639c [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1639d [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1639da [Vervallen per 01-04-1997]
Vijfde afdeeling. Van de verschillende wijzen waarop de dienstbetrekking, door arbeidsovereenkomst ontstaan, eindigt

Artikel 1639e [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1639f [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1639g [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1639h [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1639i [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1639j [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1639k [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1639l [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1639m [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1639n [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1639o [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1639p [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1639q [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1639r [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1639s [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1639t [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1639u [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1639v [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1639w [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1639x [Vervallen per 01-04-1997]
Afdeling 5. A

Artikel 1639aa [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1639bb [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1639cc [Vervallen per 01-04-1997]

Artikel 1639dd [Vervallen per 01-04-1997]
Zesde afdeeling [Vervallen per 01-09-2003]

Artikel 1639 [Vervallen per 01-09-2003]

Artikel 1640 [Vervallen per 01-09-2003]

Artikel 1641 [Vervallen per 01-09-2003]

Artikel 1642 [Vervallen per 01-09-2003]

Artikel 1643 [Vervallen per 01-09-2003]

Artikel 1644 [Vervallen per 01-09-2003]

Artikel 1645 [Vervallen per 01-09-2003]

Artikel 1646 [Vervallen per 01-09-2003]

Artikel 1647 [Vervallen per 01-09-2003]

Artikel 1648 [Vervallen per 01-09-2003]

Artikel 1650 [Vervallen per 01-09-2003]

Artikel 1651 [Vervallen per 01-09-2003]

Titel 9. Van maatschap
Eerste afdeeling. Algemeene bepalingen

Artikel 1655
Maatschap is eene overeenkomst, waarbij twee of meerdere personen zich verbinden om iets in gemeenschap te brengen, met het oogmerk om het daaruit ontstaande voordeel met elkander te deelen.

Artikel 1657
Maatschappen zijn of algeheel, of bijzonder.

Artikel 1658
De wet kent slechts de algeheele maatschap van winst. Zij verbiedt alle maatschappen, het zij van alle de goederen, het zij van een bepaald gedeelte van dezelve, onder eenen algemeenen titel; onverminderd de bepalingen, vastgesteld in den zevenden en achtsten titel van het eerste boek van dit Wetboek.

Artikel 1659
De algeheele maatschap van winst bevat slechts hetgeen partijen, onder welke benaming ook, gedurende den loop der maatschap door hare vlijt zullen verkrijgen.

Artikel 1660
De bijzondere maatschap is de zoodanige welke slechts betrekking heeft tot zekere bepaalde goederen, of tot derzelver gebruik, of tot de vruchten die daarvan zullen getrokken worden, of tot eene bepaalde onderneming, of tot de uitoefening van eenig bedrijf of beroep.
Tweede afdeeling. Van de verbindtenissen der vennooten onderling

Artikel 1661
De maatschap begint van het oogenblik der overeenkomst, indien daarbij geen ander tijdstip bepaald is.

Artikel 1662
[1.] De inbreng van de vennoot kan bestaan in geld, goederen, genot van goederen en arbeid.
[2.] Op de inbreng van een goed zijn de bepalingen omtrent koop, op de inbreng van genot van een goed de artikelen 1584-1623 van overeenkomstige toepassing, voor zover de aard van de rechtsverhouding zich daartegen niet verzet.

Artikel 1665
Wanneer een der vennooten, voor zijne eigene rekening, eene opeischbare som te vorderen heeft van iemand die mede eene insgelijks opeischbare som verschuldigd is aan de maatschap, moet de betaling, welke hij ontvangt, op de inschuld der maatschap en op die van hemzelven, naar evenredigheid van beide die vorderingen, toegerekend worden, al ware het ook dat hij, bij de kwijting, alles in mindering of voldoening van zijne eigene inschuld mogt gebragt hebben; maar indien hij bij de kwijting bepaald heeft dat de geheele betaling zoude strekken voor de inschuld der maatschap, zal deze bepaling worden nagekomen.

Artikel 1666
Indien een der vennooten zijn geheel aandeel in eene gemeene inschuld der maatschap ontvangen heeft, en de schuldenaar naderhand onvermogend is geworden, is die vennoot gehouden het ontvangene in de gemeene kas in te brengen, al had hij ook voor zijn aandeel kwijting gegeven.

Artikel 1670
[1.] Indien bij de overeenkomst van maatschap het aandeel van ieder vennoot in de winsten en de verliezen niet is bepaald, is elks aandeel geëvenredigd aan hetgeen hij in de maatschap heeft ingebragt.
[2.] Ten aanzien van degenen die slechts zijne nijverheid heeft ingebragt, wordt het aandeel in de winsten en de verliezen berekend gelijk te staan met het aandeel van dengenen der vennooten die het minst heeft ingebragt.

Artikel 1671
[1.] De vennooten kunnen niet bedingen dat zij de regeling der hoegrootheid van hun aandeel aan een hunner of aan eenen derde zullen overlaten.
[2.] Een zoodanig beding wordt voorondersteld niet geschreven te zijn, en zullen alzoo de verordeningen van het voorgaande artikel worden in acht genomen.

Artikel 1672
[1.] Het beding, waarbij aan een der vennooten alle de voordeelen mogten toegezegd zijn, is nietig.
[2.] Maar het is geoorloofd te bedingen dat alle de verliezen bij uitsluiting door een of meer der vennooten zullen gedragen worden.

Artikel 1673
[1.] De vennoot die bij een bijzonder beding van de overeenkomst van maatschap met het beheer belast is, kan, zelfs in weerwil der overige vennooten, alle daden verrigten, welke tot zijn beheer betrekkelijk zijn.
[2.] Deze magt kan, zoo lang de maatschap duurt, niet zonder gewichtige reden herroepen worden; maar indien dezelve niet bij de overeenkomst der maatschap, maar bij eene latere akte, is gegeven, is zij, even als eene eenvoudige lastgeving, herroepelijk.

Artikel 1674
Indien verscheidene vennooten met het beheer belast zijn, zonder dat hunne bijzondere werkzaamheden bepaald zijn, of zonder beding dat de een buiten den anderen niets zoude mogen verrigten, is ieder van hen afzonderlijk tot alle handelingen, dat beheer betreffende, bevoegd.

Artikel 1675
Indien er bedongen is dat een der beheerders niets buiten den anderen zoude mogen verrigten, vermag de eene, zonder eene nieuwe overeenkomst, niet te handelen zonder medewerking van den anderen, al mogt deze zich ook voor het oogenblik in de onmogelijkheid bevinden om aan de daden van het beheer deel te nemen.

Artikel 1676
Bij gebreke van bijzondere bedingen omtrent de wijze van beheer, moeten de volgende regelen worden in acht genomen:
1
De vennooten worden geacht zich over en weder de magt te hebben verleend om, de een voor den anderen, te beheeren. Hetgeen ieder van hen verrigt is ook verbindende voor het aandeel der overige vennooten, zonder dat hij hunne toestemming hebbe bekomen; onverminderd het regt van deze laatstgemelden, of van een hunner, om zich tegen de handeling, zoo lang die nog niet gesloten is, te verzetten;
2
Ieder der vennooten mag gebruik maken van de goederen aan de maatschap toebehoorende, mits hij dezelve tot zoodanige einden gebruike, als waartoe zij gewoonlijk bestemd zijn, en mits hij zich van dezelve niet bediene tegen het belang der maatschap of op zoodanige wijze, dat de overige vennooten daardoor verhinderd worden om van die goederen, volgens hun regt, mede gebruik te maken;
3
Ieder vennoot heeft de bevoegdheid om de overige vennooten te verpligten in de onkosten te dragen, welke tot behoud der aan de maatschap behoorende goederen noodzakelijk zijn;
4
Geen der vennooten kan, zonder toestemming der overige, eenige nieuwigheden daarstellen ten aanzien der onroerende zaken, welke tot de maatschap behooren, al beweerde hij ook dat dezelve voor de maatschap voordeelig waren.

Artikel 1678
Elk der vennooten mag, zelfs zonder toestemming der overige, eenen derden persoon aannemen als deelgenoot in het aandeel hetwelk hij in de maatschap heeft; doch hij kan denzelven, zonder zoodanige toestemming, niet als medelid der maatschap toelaten, al mogt hij ook met het beheer der zaken van de maatschap belast zijn.
Derde afdeeling. Van de verbindtenissen der vennooten ten aanzien van derden

Artikel 1679
De vennooten zijn niet ieder voor het geheel voor de schulden der maatschap verbonden; en een der vennooten kan de overige niet verbinden, indien deze hem daartoe geene volmagt gegeven hebben.

Artikel 1680
De vennooten kunnen door den schuldeischer, met wien zij gehandeld hebben, aangesproken worden, ieder voor gelijke som en gelijk aandeel, al ware het dat het aandeel in de maatschap van den eenen minder dan dat van den anderen bedroeg; ten zij, bij het aangaan der schuld, derzelver verpligting, om in evenredigheid van het aandeel in de maatschap van elk vennoot te dragen, uitdrukkelijk zij bepaald.

Artikel 1681
Het beding dat eene handeling voor rekening der maatschap is aangegaan, verbindt slechts den vennoot die dezelve aangegaan heeft, maar niet de overige, ten zij de laatstgenoemde hem daartoe volmagt hadden gegeven, of de zaak ten voordeele der maatschap gestrekt hebbe.

Artikel 1682
Indien een der vennooten in naam der maatschap eene overeenkomst heeft aangegaan, kan de maatschap de uitvoering daarvan vorderen.
Vierde afdeeling. Van de verschillende wijzen waarop de maatschap eindigt

Artikel 1683
Een maatschap wordt ontbonden:
1
Door verloop van den tijd voor welken dezelve is aangegaan;
2
Door het tenietgaan van een goed of de volbrenging der handeling, die het onderwerp der maatschap uitmaakt;
3
Door opzegging van een vennoot aan de andere vennoten;
4
Door den dood of de curatele van één hunner, of indien hij in staat van faillissement is verklaard dan wel ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard.

Artikel 1684
[1.] De rechter kan op vordering van ieder der vennoten de maatschap wegens gewichtige redenen ontbinden.
[2.] Een zodanige ontbinding heeft geen terugwerkende kracht. De rechter kan de vordering toewijzen onder door hem te stellen voorwaarden en een partij die in de naleving van haar verplichtingen is tekortgeschoten, met overeenkomstige toepassing van artikel 277 van Boek 6 tot schadevergoeding veroordelen.
[3.] De artikelen 265-279 van Boek 6 zijn op een maatschap niet van toepassing.

Artikel 1686
[1.] Een opzegging is vernietigbaar, indien zij in strijd met de redelijkheid en billijkheid is geschied.
[2.] Een vennootschap voor bepaalde tijd of voor een bepaald werk aangegaan, kan niet worden opgezegd, tenzij dit is bedongen.

Artikel 1688
[1.] Indien bedongen is, dat, in geval van overlijden van een der vennooten, de maatschap met deszelfs erfgenaam, of alleen tusschen de overblijvende vennooten, zoude voortduren, moet dat beding worden nagekomen.
[2.] In het tweede geval, heeft de erfgenaam des overledenen geen verder regt dan op de verdeeling der maatschap, overeenkomstig de gesteldheid waarin dezelve zich ten tijde van dat overlijden bevond; doch hij deelt in de voordeelen en draagt in de verliezen, die de noodzakelijke gevolgen zijn van verrigtingen, welke vóór het overlijden van den vennoot, wiens erfgenaam hij is, hebben plaats gehad.

Titel 11. [Vervallen per 01-01-2003]
Eerste afdeeling [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 1703 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 1704 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 1705 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 1706 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 1707 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 1708 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 1709 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 1710 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 1711 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 1712 [Vervallen per 01-01-2003]
Tweede afdeeling [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 1713 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 1714 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 1715 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 1716 [Vervallen per 01-01-2003]
Derde afdeeling [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 1719 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 1720 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 1721 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 1722 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 1724 [Vervallen per 01-01-2003]
Vierde afdeeling [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 1725 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 1729 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 1730 [Vervallen per 01-01-2003]

Titel 13. Van bruikleening
Eerste afdeeling. Algemeene bepalingen

Artikel 1777
Bruikleening is eene overeenkomst, waarbij de eene partij aan de andere eene zaak om niet ten gebruike geeft, onder voorwaarde dat degene die deze zaak ontvangt, dezelve, na daarvan gebruik te hebben gemaakt, of na eenen bepaalden tijd, zal terug geven.

Artikel 1778
De uitleener blijft eigenaar van de geleende zaak.

Artikel 1780
[1.] De verbintenissen, welke uit de bruiklening voortspruiten, gaan over op de erfgenamen van degene die ter leen geeft, onderscheidenlijk zijn echtgenoot of geregistreerde partner in het geval zijn nalatenschap overeenkomstig artikel 13 van Boek 4 wordt verdeeld, en van hem die ter leen ontvangt.
[2.] Maar indien men de uitleening gedaan heeft alleen uit aanmerking van dengenen die ter leen ontvangt, en aan deszelfs persoon in het bijzonder, kunnen deszelfs erfgenamen het verder genot van de geleende zaak niet blijven behouden.
Tweede afdeeling. Van de verpligtingen van dengenen die iets ter bruikleening ontvangt

Artikel 1781
[1.] Die iets ter leen ontvangt is gehouden, als een goed huisvader, voor de bewaring en het behoud van de geleende zaak te zorgen.
[2.] Hij mag daarvan geen ander gebruik maken dan hetwelk de aard der zaak medebrengt, of bij de overeenkomst bepaald is.

Artikel 1782
Indien de geleende zaak verloren gaat door een toeval, hetwelk degene die dezelve ter leen ontvangen heeft, door zijne eigene zaak te gebruiken, had kunnen voorkomen, of indien hij, slechts een van beide kunnende behouden, aan de zijne den voorrang heeft gegeven, is hij voor het verlies der andere zaak aansprakelijk.

Artikel 1783
Indien de zaak bij het ter leen geven geschat is, komt het verlies van dezelve, al ontstond dat ook door toeval, ten laste van dengenen die de zaak ter leen ontvangen heeft, ten ware het tegendeel mogt bedongen zijn.

Artikel 1784
Indien de zaak alleen tengevolge van het gebruik waartoe dezelve geleend is, en buiten schuld van den gebruiker, in waarde vermindert, is deze wegens die vermindering niet aansprakelijk.

Artikel 1785
Indien de gebruiker, om van de geleende zaak gebruik te kunnen maken, eenige onkosten gemaakt heeft, kan hij dezelve niet terug vorderen.

Artikel 1786
Indien een zaak in bruikleen is gegeven aan twee of meer personen tezamen, zijn zij hoofdelijk verbonden tot teruggave daarvan en tot vergoeding van de schade die het gevolg is van een tekortschieten in de nakoming van die verplichting, tenzij de tekortkoming aan geen van hen kan worden toegerekend.
Derde afdeeling. Van de verpligtingen van den uitleener

Artikel 1787
De uitleener kan de geleende zaak niet terug vorderen dan na verloop van den bepaalden tijd, of, bij gebreke eener dusdanige bepaling, nadat dezelve tot het gebruik waartoe zij was uitgeleend gediend heeft, of heeft kunnen dienen.

Artikel 1788
Indien evenwel de uitleener, gedurende dat tijdsverloop, of voor dat de behoefte van den gebruiker opgehouden heeft, de geleende zaak, om dringende en onverwachts opkomende redenen, zelf benoodigd heeft, kan de regter, naar gelang der omstandigheden, den gebruiker noodzaken het geleende aan den uitleener terug te geven.

Artikel 1789
Indien de gebruiker, gedurende de bruikleening tot behoud der zaak eenige buitengewone noodzakelijke onkosten heeft moeten maken, welke zoo dringende waren dat hij daarvan te voren aan den uitleener geene kennis heeft kunnen geven, is deze verpligt hem dezelve te vergoeden.

Artikel 1790
Indien de ter leen gegevene zaak zoodanige gebreken heeft, dat daardoor aan dengenen die zich van dezelve bedient nadeel zoude kunnen worden toegebragt, is de uitleener, zoo hij die gebreken gekend, en daarvan aan den gebruiker geene kennis gegeven heeft, voor de gevolgen verantwoordelijk.

Titel 14. Van verbruikleening
Eerste afdeeling. Algemeene bepalingen

Artikel 1791
Verbruikleening is eene overeenkomst, waarbij de eene partij aan de andere eene zekere hoeveelheid van verbruikbare goederen afgeeft, onder voorwaarde dat de laatstgemelde haar even zoo veel, van gelijke soort en hoedanigheid, terug geve.

Artikel 1792
Uit krachte dezer verbruikleening, wordt degene die ter leen ontvangt rechthebbende op het geleende goed; en indien hetzelve, op welke wijze ook, vergaat, komt dat verlies voor zijne rekening.

Artikel 1793
De schuld, uit leening van geld voortspruitende, bestaat alleen in de geldsom die bij de overeenkomst is uitgedrukt.
Tweede afdeeling. Van de verpligtingen des uitleeners

Artikel 1796
De uitleener kan het ter leen gegevene niet terug eischen, voordat de tijd, bij de overeenkomst bepaald, verstreken is.

Artikel 1797
Geene tijdsbepaling gemaakt zijnde, kan de regter, wanneer de uitleener de teruggave vordert, naar gelang der omstandigheden, aan dengenen die het goed ter leen ontvangen heeft, eenig uitstel toestaan.

Artikel 1798
Indien men is overeengekomen dat hij die een goed ter leen heeft ontvangen dit zal terug geven, wanneer hij daartoe in staat zal zijn, zal de regter, naar gelang der omstandigheden, den tijd der teruggave bepalen.

Artikel 1799
De bepaling van artikel 1790 is op verbruikleening toepasselijk.
Derde afdeeling. Van de verpligtingen des leeners

Artikel 1800
Die iets ter leen ontvangt is verpligt hetzelve, in gelijke hoeveelheid en hoedanigheid, en op den bepaalden tijd, terug te geven.

Artikel 1801
[1.] Indien hij zich in de onmogelijkheid bevindt om hieraan te voldoen, is hij gehouden de waarde van het geleende te betalen, waarbij zal moeten in aanmerking genomen worden de tijd en de plaats, waarop het goed, ten gevolge der overeenkomst, had moeten worden terug gegeven.
[2.] Indien deze tijd en plaats niet bepaald zijn, moet de voldoening geschieden overeenkomstig de waarde welke het geleende goed, ten tijde waarop en ter plaatse alwaar de leening geschied is, gehad heeft.
Vierde afdeeling. Van het ter leen geven op interessen

Artikel 1804
De hoegrootheid der bij overeenkomst bedongene rente moet in geschrift worden bepaald.

Artikel 1805
Indien de uitleener rente bedongen heeft, zonder dat het beloop daarvan bepaald zij, is degene die ter leen ontvangen heeft gehouden het beloop der wettelijke rente te voldoen.

Artikel 1806
Het bewijs van de betaling der hoofdsom zonder voorbehoud van rente gegeven zijnde, doet de voldoening der rente vooronderstellen, en de schuldenaar wordt daarvan bevrijd.
Vijftiende titel. Van gevestigde of altijddurende renten

Artikel 1807
Het vestigen eener altijddurende rente is eene overeenkomst, waarbij de uitleener interessen bedingt, tegen betaling eener hoofdsom welke hij aanneemt niet terug te zullen vorderen.

Artikel 1808
[1.] Deze rente is uit haren aard aflosbaar.
[2.] Partijen kunnen alleenlijk overeenkomen dat de aflossing niet geschieden zal dan na verloop van eenen zekeren tijd, welke niet langer dan voor tien jaren mag gesteld worden, of zonder dat zij den schuldeischer vooraf verwittigd hebben op eenen zekeren, door hen bevorens vastgestelden termijn, welke echter den tijd van een jaar niet zal mogen te boven gaan.

Artikel 1809
De schuldenaar eener altijddurende rente kan tot de aflossing genoodzaakt worden:
1
Indien hij niets betaald heeft op de gedurende twee achtereenvolgende jaren verschuldigde renten;
2
Indien hij verzuimt aan den geldschieter de bij de overeenkomst beloofde zekerheid te bezorgen;
3
Indien hij in staat van faillissement is verklaard of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard.

Artikel 1810
In de twee eerste gevallen, bij het vorige artikel vermeld, kan de schuldenaar zich van de verpligting tot aflossing ontheffen, indien hij binnen de twintig dagen, te rekenen van de geregtelijke aanmaning, alle de verschenen termijnen betaalt of de beloofde zekerheid stelt.
Zestiende titel. Van kans-overeenkomsten
Eerste afdeeling [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 1811 [Vervallen per 01-01-2006]
Tweede afdeeling [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 1813 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 1814 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 1817 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 1819 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 1822 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 1824 [Vervallen per 01-01-2006]
Derde afdeeling. Van spel en weddingschap

Artikel 1825
De wet staat geene regtsvordering toe, ter zake van eene schuld uit spel of uit weddingschap voortgesproten.

Artikel 1826
[1.] Onder de hier-boven staande bepaling zijn echter niet begrepen die spelen welke geschikt zijn tot ligchaamsoefening, als het schermen, wedloopen en dergelijke.
[2.] Niettemin kan de regter den eisch ontzeggen of verminderen, wanneer hem de som overmatig toeschijnt.

Artikel 1827
Van de vorige twee artikelen kan op generlei wijze worden afgeweken.

Artikel 1828
In geen geval, kan hij die het verlorene vrijwillig betaald heeft hetzelve terug eischen, ten ware, van den kant van dengenen die gewonnen heeft, bedrog, list of opligting hebbe plaats gehad.
Zeventiende titel. Van lastgeving

Artikel 1829 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1830 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1831 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1832 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1833 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1834 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1835 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1836 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1837 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1838 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1839 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1840 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1841 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1842 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1843 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1844 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1845 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1846 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1847 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1848 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1849 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1850 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1851 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1852 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1853 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1854 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1855 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 1856 [Vervallen per 01-01-1992]
Negentiende titel. Van dading

Artikel 1889 [Vervallen per 01-09-1993]

Artikel 1890 [Vervallen per 01-09-1993]

Artikel 1891 [Vervallen per 01-09-1993]

Artikel 1892 [Vervallen per 01-09-1993]

Artikel 1893 [Vervallen per 01-09-1993]

Artikel 1894 [Vervallen per 01-09-1993]

Artikel 1901 [Vervallen per 01-09-1993]
Algemene slotbepaling

Artikel 2031
[1.] De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de termijnen, gesteld in de artikelen 280, onder b, en 281, tweede lid van Boek 1 en 252 van Boek 3, alsmede in titel 10 van Boek 7.
[2.] Onder algemeen erkende feestdagen worden in dit wetboek verstaan de in artikel 3 van de Algemene termijnenwet als zodanig genoemde en de bij of krachtens dat artikel daarmede gelijkgestelde dagen.