Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

EER-Uitvoeringswet

 

Wet van 11 november 1993, tot wijziging van een aantal wetten met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst tussen de EEG, EGKS en hun Lid-Staten enerzijds en de EVA-Staten met uitzondering van Zwitserland anderzijds betreffende de Europese Economische Ruimte
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de uitvoering van de op 2 mei 1992 te Oporto tot stand gekomen en bij Protocol van 17 maart 1993 aangepaste Overeenkomst tussen de EEG, de EGKS en hun Lid-Staten enerzijds en de EVA-Staten met uitzondering van Zwitserland anderzijds betreffende de Europese Economische Ruimte een aantal wetten dient te worden gewijzigd;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Ministerie van Justitie

Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 2. Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen

Artikel VI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 3. Ministerie van Financiën

Artikel IX
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 4. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Artikel XIV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 5. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Artikel XVI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XVII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XVIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIX
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XX
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 6. Ministerie van Economische Zaken

Artikel XXI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 6A. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Artikel XXIIIa
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 7. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel XXIV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 8. Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

Artikel XXV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXVI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXVII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXVIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXIX
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXX
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 9. Slotbepalingen

Artikel XXXI [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel XXXII
1
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Bij koninklijk besluit kan een ander tijdstip worden vastgesteld waarop de artikelen XIV, onderdeel A, onder 1, en XVI, onderdeel A, onder 2, in werking treden.
2
Artikel XXXI vervalt met ingang van 1 januari 1996.

Artikel XXXIIa
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXXIII
Deze wet kan worden aangehaald onder de titel: EER-Uitvoeringswet.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 11 november 1993
Beatrix
De Minister van Justitie,
e
M. H. Hirsch Ballin
De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
j
M. M. Ritzen
De Minister van Financiën,
w
Kok
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
j
G. M. Alders
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
j
R. H. Maij-Weggen
De Minister van Economische Zaken,
j
E. Andriessen
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
p
Bukman
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
b
de Vries
De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
h
d'Ancona
Uitgegeven de zevende december 1993
De Minister van Justitie,
e
M. H. Hirsch Ballin