Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Eerste evaluatiewet Awb

 

Wet van 24 januari 2002 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele aanverwante wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (Eerste evaluatiewet Awb)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het naar aanleiding van de evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht wenselijk is gebleken de Algemene wet bestuursrecht en enkele aanverwante wetten op een aantal punten te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel II
[Wijzigt de Wet op de Raad van State. ]

Artikel III
[Wijzigt de Beroepswet.]

Artikel IV
[Wijzigt de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie.]

Artikel V
[Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]

Artikel VI
[Wijzigt de Wet Nationale ombudsman.]

Artikel VII
1
Ten aanzien van de doorzending van een bezwaar- of beroepschrift tegen een besluit dat voor de datum van inwerkingtreding van deze wet is bekendgemaakt, blijft artikel 6:15, derde lid, van de Algemene wet van bestuursrecht zoals dat luidde voor dat tijdstip van toepassing.
2
Ten aanzien van de bevoegdheid van de rechtbank inzake een beroep tegen een besluit dat voor de datum van inwerkingtreding van deze wet is bekendgemaakt blijft artikel 8:7, eerste lid, van de Algemene wet van bestuursrecht zoals dat luidde voor dat tijdstip van toepassing.
3
Indien op de dag waarop deze wet in werking treedt een griffierecht verschuldigd of voldaan is, blijft hierop het oude recht van toepassing.

Artikel VIII
Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van artikel VI, dat in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst en terugwerkt tot en met 1 juli 1999.

Artikel IX
Deze wet wordt aangehaald als: Eerste evaluatiewet Awb.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 24 januari 2002
Beatrix
De Minister van Justitie, A. H. Korthals
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K. G. de Vries
Uitgegeven de twaalfde februari 2002
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals