Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Fiscale aanpassingswet euro

 

Wet van 12 december 2001 tot wijziging van enkele belastingwetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Fiscale aanpassingswet euro)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de fiscale wetgeving aan te passen in verband met de vervanging van de gulden door de euro;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]

Artikel II
[Wijzigt de Douanewet.]

Artikel III
[Wijzigt de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel IV
[Wijzigt de Kostenwet invordering rijksbelastingen.]

Artikel V
[Wijzigt de Successiewet 1956.]

Artikel VI
[Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel VII
[Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel VIII
[Wijzigt de Wet belasting zware motorrijtuigen.]

Artikel IX
[Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]

Artikel X
[Wijzigt de Wet op de dividendbelasting 1965.]

Artikel XI
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel XII
[Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel XIII
[Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]

Artikel XIV
[IWijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]

Artikel XV
[Wijzigt de Wet op de kansspelbelasting.]

Artikel XVI
[Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]

Artikel XVII
[Wijzigt de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produktent.]

Artikel XVIII
[Wijzigt de Wet wederzijdse bijstand bij de invordering van enkele EEG-heffingen, de omzetbelasting en de accijnzen.]

Artikel XIX
[Wijzigt de Wet waardering onroerende zaken.]

Artikel XX
Voor de toepassing van artikel 30a van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen bij het begin van het kalenderjaar 2002 wordt het bedrag, genoemd in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, zoals dat luidt bij het begin van het kalenderjaar 2001, gesteld op € 1154,46.

Artikel XXI [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel XXII
1
[Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]
2
[Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]
3
[Wijzigt Wijzigingswet belastingwetten c.a. (Belastingplan 2001).]

Artikel XXIII
[Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XXIV
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Artikel XXV
Deze wet wordt aangehaald als: Fiscale aanpassingswet euro.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 12 december 2001
Beatrix
De Staatssecretaris van Financiën, W. J. Bos
Uitgegeven de eenentwintigste december 2001
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals