Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Gemeentewet

 

Artikel 310
Deze wet kan worden aangehaald als: Gemeentewet.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te Lech, 14 februari 1992
Beatrix
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
d
IJ. W. de Graaff-Nauta
De Minister van Binnenlandse Zaken,
c
I. Dales
Uitgegeven de twaalfde maart 1992
De Minister van Justitie,
e
M. H. Hirsch Ballin
Inhoudsopgave
Titel I.
Begripsbepalingen (artt. 1-5)
Titel II.
De inrichting en samenstelling van het gemeentebestuur

Hoofdstuk I.

Algemene bepaling (art. 6)

Hoofdstuk II.

De raad (artt. 7-33)

Hoofdstuk III.

Het college van burgemeester en wethouders (artt. 34-60)

Hoofdstuk IV.

De burgemeester (artt. 61-81)

Hoofdstuk V.

De commissies (artt. 82-94)

Hoofdstuk VI.

Geldelijke voorzieningen ten behoeve van de leden van de raad en de commissies (artt. 95-99)

Hoofdstuk VII.

De secretaris (artt. 100-107)
Titel III.
De bevoegheid van het gemeentebestuur

Hoofdstuk VIII.

Algemene bepalingen
Par. 1.
Inleidende bepalingen (artt. 108-111)
Par. 2.
Verhouding tot de provincie en het Rijk (artt. 112-122)
Par. 3.
Bijzondere voorzieningen (artt. 123-124)
Par. 4.
Bestuursdwang (artt. 125-138)
Par. 5.
Bekendmaking en inwerkingtreding van besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden (artt. 139-144)
Par. 6.
Termijnen (artt. 145, 146)

Hoofdstuk IX.

De bevoegdheid van de raad (artt. 147-159)

Hoofdstuk X.

De bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders (artt. 160-169)

Hoofdstuk XI.

De bevoegdheid van de burgemeester (artt. 170-181)
Titel IV.
De financiƫn van de gemeente

Hoofdstuk XII.

Algemene bepalingen (artt. 182-188)

Hoofdstuk XIII.

De begroting en de rekening
Par. 1.
De begroting (artt. 189-196)
Par. 2.
De rekening (artt. 197-202)
Par. 3.
Goedkeuring van de begroting (artt. 203-211)

Hoofdstuk XIV.

De administratie en de controle (artt. 212-215)

Hoofdstuk XV.

De gemeentelijke belastingen
Par. 1.
Algemene bepalingen (artt. 216-219)
Par. 2.
Bijzondere bepalingen omtrent enkele belastingen (artt. 220-229)
Par. 3.
Heffing en invordering (artt. 230-258)
Titel V.
Het toezicht op het gemeentebestuur

Hoofdstuk XVI.

Voorafgaand toezicht (artt. 259-267)

Hoofdstuk XVII.

De vernietiging van besluiten (artt. 268-281)
Titel VI
Wijziging van de gemeentelijke indeling en wijziging van gemeentegrenzen (artt. 282-288)
Titel VII
Overgangs- en slotbepalingen (artt. 289-310)
Bijlage Bedoeld in artikel 299, tweede lid, van de Gemeentewet
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Wet Waterhuishouding (TK, 1986-1987, 17 367, nr. 8)
a
Beheersplan, als bedoeld in hoofdstuk II, afdeling 2.
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
1
Wet op de bejaardenoorden (Stb. 1984, 656), artikel 3.
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
1
Wet ruimtelijke ordening
a
Verplichtingen als bedoeld in artikel 2.1 en in de afdelingen 3.1, 3.5, 4.1, 4.2 en 6.4 en hoofdstuk 3a.
2
Wet milieubeheer
a
Milieuprogramma als bedoeld in artikel 4.20;
b
Rioleringsplan als bedoeld in artikel 4.22.
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
Alle verplichtingen, zoals bedoeld in artikel 111, tweede lid, die voorkomen in de volgende wetten:
*
Wet op het primair onderwijs
*
Wet op de expertisecentra
*
Wet op het hoger beroepsonderwijs (Stb. 1986, 289)
*
Wet op de onderwijsverzorging (Stb. 1986, 635)
*
Wet op het voortgezet onderwijs
*
Experimentenwet onderwijs (Stb. 1970, 370)
*
Leerplichtwet 1969 (Stb. 1971, 406)
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Wet rampen en zware ongevallen, artikelen 3 en 4 en Brandweerwet 1985, artikel 4, eerste lid, onderdeel 2, onder a.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •