Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Gemeentewet

 

Artikel 81f
1
Een lid van de rekenkamer is niet tevens:
a
minister;
b
staatssecretaris;
c
lid van de Raad van State;
d
lid van de Algemene Rekenkamer;
e
Nationale ombudsman;
f
substituut-ombudsman als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet Nationale ombudsman;
g
commissaris van de Koning van de provincie waarin de gemeente waar hij lid van de rekenkamer is, is gelegen;
h
gedeputeerde van de provincie waarin de gemeente waar hij lid van de rekenkamer is, is gelegen;
i
secretaris van de provincie waarin de gemeente waar hij lid van de rekenkamer is, is gelegen;
j
griffier van de provincie waarin de gemeente waar hij lid van de rekenkamer is, is gelegen;
k
lid van de raad;
l
burgemeester van de betrokken gemeente;
m
wethouder van de betrokken gemeente;
n
ombudsman of lid van de ombudscommissie als bedoeld in artikel 81p, eerste lid;
o
lid van een deelraad van de betrokken gemeente;
p
lid van het dagelijks bestuur van een deelgemeente van de betrokken gemeente;
q
lid van een commissie van de betrokken gemeente;
r
ambtenaar, door of vanwege het gemeentebestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt;
s
ambtenaar, door of vanwege het Rijk of de provincie aangesteld, tot wiens taak behoort het verrichten van werkzaamheden in het kader van het toezicht op de gemeente;
t
functionaris die krachtens de wet of een algemene maatregel van bestuur het gemeentebestuur van advies dient.
2
In afwijking van het eerste lid, aanhef en onder r, kan een lid van de rekenkamer tevens zijn:
a
ambtenaar van de burgerlijke stand;
b
vrijwilliger of ander persoon die uit hoofde van een wettelijke verplichting niet bij wijze van beroep hulpdiensten verricht;
c
ambtenaar werkzaam voor een school voor openbaar onderwijs.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •