Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Goedkeurings- en uitvoeringswet Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart

 

Wet van 26 november 1998, houdende goedkeuring en uitvoering van het op 9 september 1996 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Trb. 1996, 293)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het op 9 september 1996 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Trb. 1996, 293) ingevolge artikel 91, eerste lid, van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal behoeft, alvorens het Koninkrijk daaraan kan worden gebonden;
dat het voorts noodzakelijk is regels te stellen ter uitvoering van het genoemde verdrag, in hoofdzaak door middel van wijziging van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Wet milieubeheer en het Burgerlijk Wetboek;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
Het op 9 september 1996 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, waarvan de Duitse, de Nederlandse en de Franse tekst zijn geplaatst in Tractatenblad 1996, nr. 293, wordt goedgekeurd voor Nederland.

Artikel II
[Wijzigt de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.]

Artikel III
[Wijzigt de Wet milieubeheer.]

Artikel IV [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel V
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]

Artikel VI [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel VII
Het tarief van de in artikel 23c van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bedoelde afvalbeheersbijdrage is in het eerste kalenderjaar na inwerkingtreding van deze wet de tegenwaarde in guldens van 0,0075 ECU per liter gasolie, voor zover voor dat kalenderjaar niet een andersluidend besluit als bedoeld in artikel 23d, tweede lid, van die wet is tot stand gekomen.

Artikel VIII
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, met uitzondering van artikel I, dat in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst. Bij koninklijk besluit kan een ander tijdstip worden vastgesteld, waarop artikel II voor wat betreft hoofdstuk IVA, paragraaf 4, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren in werking treedt.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 26 november 1998
Beatrix
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, J. M. de Vries
De Minister van Buitenlandse Zaken, J. J. van Aartsen
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J. P. Pronk
De Minister van Justitie, A. H. Korthals
Uitgegeven de twee├źntwintigste december 1998
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals