Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Goedkeuringswet Protocol tot wijziging Overeenkomst tussen Nederland en Malta tot het vermijden van dubbele belasting

 

Wet van 17 december 1998 houdende goedkeuring van het op 18 juli 1995 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol, ondertekend te 's-Gravenhage op 18 mei 1977
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het op 18 juli 1995 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol, ondertekend te 's-Gravenhage op 18 mei 1977, ingevolge artikel 91, eerste lid, van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal behoeft, alvorens het Koninkrijk daaraan kan worden gebonden;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1
Het op 18 juli 1995 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol, ondertekend te 's-Gravenhage op 18 mei 1977, waarvan de tekst is geplaatst in Tractatenblad 1995, 224, wordt goedgekeurd voor Nederland.

Artikel 2
Onverminderd het bepaalde in Artikel XIII van het in artikel 1 genoemde Protocol, zal vanaf de datum van inwerkingtreding van bedoeld Protocol, de op 18 mei 1977 te 's-Gravenhage ondertekende Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol, zoals gewijzigd bij eerstgenoemd Protocol, door Nederland over de periode van 1 januari 1994 tot de datum van inwerkingtreding van eerstgenoemd Protocol worden toegepast als waren de bepalingen van die Overeenkomst, met Protocol, zoals die op 18 mei 1977 te 's-Gravenhage tot stand is gekomen, nog ongewijzigd van toepassing. Het bepaalde in de eerste volzin is niet van toepassing indien de inwoner van Malta die een beroep doet op voordelen uit de Overeenkomst na 18 juli 1995 inwoner van Malta is geworden en voor zover die inwoner na die datum inkomen geniet uit een handeling die rechtens in strijd is met de Nederlandse wetgeving.

Artikel 3
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 17 december 1998
Beatrix
De Staatssecretaris van Financiƫn, W. A. F. G. Vermeend
De Minister van Buitenlandse Zaken, J. J. van Aartsen
Uitgegeven de negenentwintigste december 1998
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals