Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Goedkeuringswet Verdrag tussen Nederland en Vlaanderen (gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied)

 

Wet van 10 juli 2008, houdende goedkeuring van het op 21 december 2005 te Middelburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied (Trb. 2005, 312)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het op 21 december 2005 te Middelburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied ingevolge artikel 91, eerste lid, van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal behoeft, alvorens het Koninkrijk daaraan kan worden gebonden;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1
Het op 21 december 2005 te Middelburg totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied , waarvan de Nederlandse tekst is geplaatst in Tractatenblad 2005, 312, wordt goedgekeurd voor Nederland.

Artikel 2
Tenzij het desbetreffende besluit afwijkt van de Grondwet of tot zodanig afwijken noodzaakt, is de goedkeuring door de Staten-Generaal van besluiten van de Permanente Commissie, bedoeld in artikel 5 van het in artikel 1 genoemde verdrag, niet vereist.

Artikel 3
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te Tavarnelle, 10 juli 2008
Beatrix
De Minister van Verkeer en Waterstaat , C. M. P. S. Eurlings
De Minister van Buitenlandse Zaken , M. J. M. Verhagen
Uitgegeven de de negenentwintigste juli 2008
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin