Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Goedkeuringswet regeling buitentoepassingstelling energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek

 

Wet van 9 juli 2007 tot goedkeuring van de regeling van de minister van Financiën van 11 oktober 2006, nr. DB2006/00476 (Stcrt. 198) tot buitentoepassingstelling voor een gedeelte van 2006 van de energie-investeringsaftrek en de milieu-investeringsaftrek
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de regeling van de minister van Financiën van 11 oktober 2006, nr. DB2006/00476 (Stcrt. 198) tot buitentoepassingstelling voor een gedeelte van 2006 van de energie-investeringsaftrek en de milieu-investeringsaftrek ingevolge artikel 3.52, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 ter goedkeuring bij wet aan de Tweede Kamer dient te worden voorgelegd;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1
De regeling van de minister van Financiën van 11 oktober 2006, nr. DB2006/00476 (Stcrt. 198) tot buiten toepassing stellen voor een gedeelte van 2006 van de energie-investeringsaftrek en de milieu-investeringsaftrek wordt goedgekeurd.

Artikel 2
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ?s-Gravenhage, 9 juli 2007
Beatrix
De Minister van Financiën , W. J. Bos
Uitgegeven de negentiende juli 2007
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin