Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Herindelingswet Zeeuws-Vlaanderen

 

Wet van 16 mei 2002, houdende gemeentelijke herindeling in Zeeuws-Vlaanderen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeentelijke indeling in Zeeuws-Vlaanderen te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Paragraaf 1. Opheffing en instelling van gemeenten

Artikel 1
Met ingang van de datum van herindeling worden de onderstaande gemeenten opgeheven:
* Axel
* Hontenisse
* Hulst
* Oostburg
* Sas van Gent
* Sluis-Aardenburg
* Terneuzen

Artikel 2
1
Met ingang van de datum van herindeling worden de onderstaande nieuwe gemeenten ingesteld:
* Hulst
* Sluis
* Terneuzen
2
In tabel 1 is aangegeven uit het gebied van welke op te heffen gemeenten het gebied van elk der nieuwe gemeenten bestaat, met dien verstande dat de grenzen van de nieuwe gemeente komen te lopen zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.
Tabel 1: gebiedsbepaling nieuwe gemeenten
Nieuwe gemeente
Bestaande uit op te heffen gemeente
Hulst
Hontenisse
Hulst
Sluis
Sluis-Aardenburg
Oostburg
Terneuzen
Axel
Sas van Gent
Terneuzen
Paragraaf 2. Overige bepalingen

Artikel 3
In tabel 2 zijn voor de nieuwe gemeente de op te heffen gemeenten aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, in verband met de toepassing van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.
Tabel 2
Nieuwe gemeente
Aangewezen op te heffen gemeente
Hulst
Hulst
Sluis
Oostburg
Terneuzen
Terneuzen

Artikel 4
In tabel 3 staan voor de op te heffen gemeenten de nieuwe gemeenten aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:
a
artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;
b
artikel 41, derde lid, in verband met de deelneming aan gemeenschappelijke regelingen;
c
artikel 45, tweede lid, in verband met de overgang van de voorziening van drinkwater, elektriciteit en gas.
Tabel 3
Nieuwe gemeente
Op te heffen gemeente
Hulst
Hontenisse
Hulst
Sluis
Sluis-Aardenburg
Oostburg
Terneuzen
Axel
Sas van Gent
Terneuzen

Artikel 5
1
Voor de nieuwe gemeenten, die bij deze wet worden ingesteld, worden tussentijdse raadsverkiezingen als bedoeld in artikel 52, tweede lid, onderdeel a, van de Wet algemene regels herindeling gehouden.
2
Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezingen voor de nieuwe gemeenten zijn de op te heffen gemeenten belast overeenkomstig de bij artikel 3 behorende tabel.

Artikel 6
[Wijzigt de Wet op de rechterlijke indeling.]

Artikel 7
[Wijzigt de Politiewet 1993.]

Artikel 8
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 16 mei 2002
Beatrix
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K. G. de Vries
Uitgegeven de achttiende juni 2002
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals