Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Implementatiewet EG-richtlijn ecologisch ontwerp energieverbruikende producten

 

Wet van 27 september 2007 tot wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet energiebesparing toestellen en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 juli 2005 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten en tot wijziging van richtlijn 92/42/EEG van de Raad en de richtlijnen 96/57/EG en 2000/55/EG van het Europees Parlement en de Raad (Implementatiewet EG-richtlijn ecologisch ontwerp energieverbruikende producten)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is, ter implementatie van richtlijn nr. 2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 juli 2005 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten en tot wijziging van richtlijn 92/42/EEG van de Raad en de richtlijnen 96/57/EG en 2000/55/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 191), in de Wet milieubeheer een regeling op te nemen teneinde eisen te kunnen stellen inzake het ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten en in verband daarmede de Wet energiebesparing toestellen en de Wet op de economische delicten te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet milieubeheer.]

Artikel II
[Wijzigt de Wet energiebesparing toestellen.]

Artikel III
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]

Artikel IV
1
Na de inwerkingtreding van deze wet berusten het Besluit rendementseisen cv-ketels, het Besluit energie-effici├źntienormen koel- en vriesapparatuur en het Besluit energierendementseisen voorschakelapparaten en fluorescentielampen mede op artikel 9.4.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer.
2
Cv-ketels, koel- en vriesapparatuur, voorschakelapparaten en fluorescentielampen, waarop een van de in het eerste lid genoemde besluiten van toepassing is, worden aangemerkt als categorie├źn van energieverbruikende producten, aangewezen ingevolge artikel 9.4.4, tweede lid, van de Wet milieubeheer.

Artikel V
[Wijzigt deze wet en de Uitvoeringswet EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH).]

Artikel VI
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel VII
Deze wet wordt aangehaald als: Implementatiewet EG-richtlijn ecologisch ontwerp energieverbruikende producten.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 27 september 2007
Beatrix
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,J. M. Cramer
Uitgegeven de achttiende oktober 2007
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin