Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Invoeringswet Douanewet

 

Wet van 2 november 1995, tot inwerkingtreding van en aanpassing van wetgeving aan de Douanewet
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de inwerkingtreding van de Douanewet te regelen en in verband daarmee de bestaande wetten inzake de douane in te trekken alsmede de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990 en andere wetten aan te passen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IA
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XI [Vervallen per 01-06-1996]

Artikel XII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIV [Vervallen per 01-06-1996]

Artikel XV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XVI [Vervallen per 01-06-1996]

Artikel XVII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XVIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIX
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XX
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXIIA
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXIV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXVI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXVII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXVIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXIX
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXX
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXXI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXXII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXXIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXXIV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXXV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXXVI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXXVII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXXVIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXXIX
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XL
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XLI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XLII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XLIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XLIIIA
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XLIV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XLV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XLVI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XLVII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XLVIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XLIX
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel L
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel LI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel LII [Vervallen per 01-06-1996]

Artikel LIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel LIV
De navolgende wetten worden ingetrokken:
a
de Wet tarief van invoerrechten;
b
de Wet inzake de douane.

Artikel LV
1
De bij artikel LIV van deze wet ingetrokken wetten, de bij deze wet gewijzigde wetten alsmede de daarop berustende bepalingen blijven - met inbegrip van bepalingen van overgangsrecht - van toepassing zoals zij golden voor de inwerkingtreding van deze wet voor zover zij betrekking hebben op:
a
de heffing van belastingen en heffingen waarvan de feiten die aanleiding geven tot het ontstaan van de verschuldigdheid van die belastingen dan wel heffingen zich hebben voorgedaan vóór de dag van de inwerkingtreding van deze wet;
b
bezwaar- of beroepsprocedures met betrekking tot beschikkingen van bestuursorganen welke op de dag vóór die van de inwerkingtreding aanhangig zijn of op de dag vóór die van de inwerkingtreding nog aanhangig gemaakt kunnen worden;
c
strafbare feiten en feiten die aanleiding kunnen zijn tot het opleggen van een administratieve boete welke zich hebben voorgedaan vóór de dag van de inwerkingtreding van deze wet;
d
de invordering van betalingen die verschuldigd zijn geworden vóór de dag van de inwerkingtreding van deze wet.
2
Zekerheid die vóór de inwerkingtreding van deze wet is gesteld voor de nakoming van verplichtingen voortvloeiende uit de bij artikel LIV ingetrokken wetten, de bij deze wet gewijzigde wetten alsmede de daarop berustende bepalingen, wordt, voor zover die zekerheid niet wordt gewijzigd of opgeheven, geacht mede te zijn gesteld voor de nakoming van overeenkomstige verplichtingen die voortvloeien uit wettelijke bepalingen in de zin van artikel 2, tweede lid, onderdeel a, van de Douanewet en de bij deze wet gewijzigde wetten.

Artikel LVI
1
Vergunningen die zijn afgegeven krachtens de Wet inzake de douane of krachtens de bij artikel XXXVII van deze wet vervallen bepalingen van de In- en uitvoerwet worden tot wederopzegging, doch uiterlijk tot en met de laatste dag van het tijdvak van twaalf maanden dat ingaat op de dag van de inwerkingtreding van deze wet, aangemerkt als te zijn verleend op grond van wettelijke bepalingen in de zin van artikel 2, tweede lid, onderdeel a, van de Douanewet.
2
Bij ministeriële regeling kunnen nadere overgangsbepalingen worden vastgesteld in verband met de inwerkingtreding van de Douanewet.

Artikel LVII
De Douanewet en deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel LVIII
Deze wet wordt aangehaald als: Invoeringswet Douanewet.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 2 november 1995
Beatrix
De Staatssecretaris van Financiën,
w
A. F. G. Vermeend
Uitgegeven de achtentwintigste november 1995
De Minister van Justitie,
w
Sorgdrager