Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Invoeringswet Douanewet

 

Artikel LV
1
De bij artikel LIV van deze wet ingetrokken wetten, de bij deze wet gewijzigde wetten alsmede de daarop berustende bepalingen blijven - met inbegrip van bepalingen van overgangsrecht - van toepassing zoals zij golden voor de inwerkingtreding van deze wet voor zover zij betrekking hebben op:
a
de heffing van belastingen en heffingen waarvan de feiten die aanleiding geven tot het ontstaan van de verschuldigdheid van die belastingen dan wel heffingen zich hebben voorgedaan vóór de dag van de inwerkingtreding van deze wet;
b
bezwaar- of beroepsprocedures met betrekking tot beschikkingen van bestuursorganen welke op de dag vóór die van de inwerkingtreding aanhangig zijn of op de dag vóór die van de inwerkingtreding nog aanhangig gemaakt kunnen worden;
c
strafbare feiten en feiten die aanleiding kunnen zijn tot het opleggen van een administratieve boete welke zich hebben voorgedaan vóór de dag van de inwerkingtreding van deze wet;
d
de invordering van betalingen die verschuldigd zijn geworden vóór de dag van de inwerkingtreding van deze wet.
2
Zekerheid die vóór de inwerkingtreding van deze wet is gesteld voor de nakoming van verplichtingen voortvloeiende uit de bij artikel LIV ingetrokken wetten, de bij deze wet gewijzigde wetten alsmede de daarop berustende bepalingen, wordt, voor zover die zekerheid niet wordt gewijzigd of opgeheven, geacht mede te zijn gesteld voor de nakoming van overeenkomstige verplichtingen die voortvloeien uit wettelijke bepalingen in de zin van artikel 2, tweede lid, onderdeel a, van de Douanewet en de bij deze wet gewijzigde wetten.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •