Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen

 

Wet van 16 december 2004, houdende invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen en enkele daarmee samenhangende onderwerpen te regelen, zulks onder intrekking van onder andere de Wet financiering volksverzekeringen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Definities

Artikel 1 Algemene begrippen
In de hoofdstukken 3 en 4 van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a
Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b
UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
c
SVB: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
d
College zorgverzekeringen: het College voor zorgverzekeringen, genoemd in hoofdstuk IA van de Ziekenfondswet;
e
werknemer: de werknemer in de zin van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
f
werkgever: de werkgever in de zin van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
g
inspecteur: de functionaris van de rijksbelastingdienst die als zodanig bij regeling van Onze Minister van Financiën is aangewezen.

Hoofdstuk 2. Wijziging van andere wetten
1
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel 2 Werkloosheidswet
[Wijzigt de Werkloosheidswet.]

Artikel 3 Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
[Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel 4 Ziektewet
[Wijzigt de Ziektewet.]

Artikel 5 Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
[Wijzigt de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.]

Artikel 6 Algemene nabestaandenwet
[Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]

Artikel 7 Algemene Ouderdomswet
[Wijzigt de Algemene Ouderdomswet.]

Artikel 8 Wet arbeid en zorg
[Wijzigt de Wet arbeid en zorg.]

Artikel 9 Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
[Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.]

Artikel 10 Wet op de ondernemingsraden
[Wijzigt de Wet op de ondernemingsraden.]

Artikel 11 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 12 Toeslagenwet
[Wijzigt de Toeslagenwet.]

Artikel 13 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 14 Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
[Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.]

Artikel 15 Wet gevolgen brutering uitkeringsregelingen
[Wijzigt de Wet gevolgen brutering uitkeringsregelingen.]

Artikel 16 Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
[Wijzigt de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.]

Artikel 17 Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
[Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen.]

Artikel 18 Wet aanpassing daglonen Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering
[Wijzigt de Wet aanpassing daglonen Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel 19 Wet medefinanciering aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
[Wijzigt de Wet medefinanciering aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.]

Artikel 20 Liquidatiewet ongevallenwetten
[Wijzigt de Liquidatiewet ongevallenwetten.]

Artikel 21 Overgangsmaatregel bovenwettelijke uitkeringen
[Wijzigt de Overgangsmaatregel bovenwettelijke uitkeringen.]

Artikel 22 Burgerlijk Wetboek
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 7.]

Artikel 23 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 24 Wetboek van Koophandel
[Wijzigt het Wetboek van Koophandel.]
2
Financiën

Artikel 25 Algemene wet inzake rijksbelastingen
[Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]

Artikel 26 Wet op de loonbelasting 1964
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel 27 Invorderingswet 1990
[Wijzigt de Invorderingswet 1990.]

Artikel 28 Wet inkomstenbelasting 2001
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel 29 Wet op de vennootschapsbelasting 1969
[Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]
3
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Artikel 30 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 31 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
[Wijzigt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.]

Artikel 32 Wet op de orgaandonatie
[Wijzigt de Wet op de orgaandonatie.]

Artikel 33 Wet tarieven gezondheidszorg
[Wijzigt de Wet tarieven gezondheidszorg.]

Artikel 34 Wet ziekenhuisvoorzieningen
[Wijzigt de Wet ziekenhuisvoorzieningen.]
4
Justitie

Artikel 35 Algemene wet bestuursrecht
[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel 36 Beroepswet
[Wijzigt de Beroepswet.]
5
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Artikel 37 Uitkeringswet KNIL-beroepsmilitairen
[Wijzigt de Uitkeringswet KNIL-beroepsmilitairen.]

Artikel 38 Uitkeringswet KNIL-dienstplichttijd
[Wijzigt de Uitkeringswet KNIL-dienstplichttijd.]

Artikel 39 Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders
[Wijzigt de Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders.]
6
Defensie

Artikel 40 Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd veteranen
[Wijzigt de Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd veteranen.]

Artikel 41 Uitkeringswet financiële compensatie langdurige militaire dienst
[Wijzigt de Uitkeringswet financiële compensatie langdurige militaire dienst.]

Hoofdstuk 3. Overgangsrecht

Artikel 42 Overgangsrecht
1
Met betrekking tot de financiering van de Algemene Ouderdomswet, de Algemene nabestaandenwet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten over de kalenderjaren, gelegen voor de datum van inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen van deze wet, blijft het recht zoals dit gold voor die datum, van toepassing.
2
Met betrekking tot de financiering van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Ziekenfondswet over de kalenderjaren, gelegen voor de datum van inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen van deze wet, blijft het recht zoals dit gold voor die datum, van toepassing.

Artikel 43 Overgang lagere regelgeving
1
De hierna genoemde algemene maatregelen van bestuur en de daarop berustende bepalingen, berusten met ingang van de datum van inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen van de Wet financiering sociale verzekeringen op dan wel mede op de telkens bij die maatregelen genoemde artikelen van die wet:
a
het Besluit vrijwillige verzekering AOW en ANW 2001 en het Besluit vrijwillige verzekering AWBZ: op artikel 71;
b
het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie bijzondere ziektekostenverzekering: op artikel 91;
c
het Besluit vaststelling premiepercentage wachtgeldfondsen: op artikel 28, eerste lid;
d
het Besluit vaststelling rekenpremie wachtgeldfondsen: op artikel 28, tweede lid.
2
De hierna genoemde ministeriële regelingen berusten met ingang van de datum van inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen van de Wet financiering sociale verzekeringen op dan wel mede op de telkens bij die regelingen genoemde artikelen van die wet:
a
de Uitvoeringsregeling premieheffing volksverzekeringen 2002: op artikel 13;
b
de Regeling rekening-courant verhouding sociale verzekeringen: op de artikelen 119 en 120;
c
de Regeling indeling van het bedrijfs- en beroepsleven in sectoren: op artikel 95;
d
de Regeling verdeling premiekorting WAO: op artikel 55, eerste lid;
e
de Regeling vergoeding bijdragen Remigratiewet: op de artikelen 102 en 110;
f
de Financieringsregeling Algemene Kinderbijslagwet, de Financieringsregeling Toeslagenfonds en Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten en de Financieringsregeling Hoofdstuk 7 Wet arbeid en zorg 2004: op artikel 122;
g
de Regeling reservevorming Algemeen werkloosheidsfonds 2002 en de Regeling reservevorming wachtgeldfondsen 2002: op artikel 120, achtste lid.
3
Door de SVB vastgestelde beleidsregels met betrekking tot bevoegdheden op grond van de Wet financiering volksverzekeringen worden met ingang van de datum van inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen van de Wet financiering sociale verzekeringen aangemerkt als beleidsregels met betrekking tot de overeenkomstige bevoegdheden op grond van laatstgenoemde wet.
4
Door het College zorgverzekeringen vastgestelde beleidsregels met betrekking tot bevoegdheden op grond van de Wet financiering volksverzekeringen worden met ingang van de datum van inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen van de Wet financiering sociale verzekeringen aangemerkt als beleidsregels met betrekking tot de overeenkomstige bevoegdheden op grond van laatstgenoemde wet.
5
De door het UWV op grond van artikel 97n van de Werkloosheidswet vastgestelde Regeling vermogensoverdracht wachtgeldfondsen en daaraan op grond van 116, eerste lid, van die wet door Onze Minister verleende goedkeuring berusten met ingang van de datum van inwerkingtreding van artikel 98 van de Wet financiering sociale verzekeringen op laatstgenoemd artikel.

Artikel 44 Geldigheid beschikkingen
1
De beschikkingen die het UWV, onderscheidenlijk de SVB, onderscheidenlijk het College zorgverzekeringen voor de datum van inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen van deze wet heeft genomen op grond van een wettelijke bepaling die door de inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen van de Wet financiering sociale verzekeringen en van deze wet komt te vervallen en die betrekking hebben of mede betrekking hebben op een periode, gelegen na de datum van inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen van deze wet, blijven na die datum van kracht.
2
Tot de beschikkingen, bedoeld in het eerste lid, behoren de beschikkingen die door het UWV zijn genomen op grond van de hierna genoemde wettelijke bepalingen en die met ingang van de datum van inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen van deze wet gelden als een beschikking, genomen op grond het artikel, de artikelen of de paragraaf van de Wet financiering sociale verzekeringen die daarbij is genoemd:
a
artikel 75 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering: artikel 40;
b
artikel 63 van de Ziektewet: artikel 40;
c
de Wet premieregime bij marginale arbeid: hoofdstuk 3, afdeling 6, • 3;
d
de artikelen 97k of 97m van de Werkloosheidswet: de artikelen 95 of 97;
e
artikel 78 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering: artikel 37.
3
Tot de beschikkingen, bedoeld in het eerste lid, behoren tevens de beschikkingen die voor de datum van inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen van deze wet door het UWV zijn genomen over het verzekerd zijn op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en die betrekking hebben of mede betrekking hebben op een na die datum gelegen periode.

Artikel 45 Bezwaarschriftenprocedures
1
Het UWV, onderscheidenlijk de SVB, onderscheidenlijk het College zorgverzekeringen is bevoegd te beslissen op een bezwaarschrift dat voor de datum van inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen van deze wet is ingediend tegen een beschikking als bedoeld in artikel 44 en waarop op die datum nog niet is beslist, met toepassing van het recht zoals dit voor die datum gold.
2
In afwijking van het eerste lid is de inspecteur bevoegd te beslissen op een bezwaarschrift dat na de datum van inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen van deze wet wordt ingediend en dat betrekking heeft op een beschikking van het UWV als bedoeld in artikel 44, tweede en derde lid. Op een bezwaarschrift als bedoeld in dit lid wordt beslist met toepassing van het recht zoals dit geldt met ingang van de datum van inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen van deze wet.

Artikel 46 Beroep, hoger beroep en partijvervanging
1
Op beroep tegen een uitspraak op een bezwaarschrift van het UWV, de SVB of het College zorgverzekeringen waarop op de datum van inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen van deze wet nog geen uitspraak is gedaan, wordt beslist door de rechter waarbij het beroep aanhangig is. Ten aanzien van dit beroep, alsmede ten aanzien van hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank met toepassing van dit lid, blijft het recht zoals dit gold voor de datum van inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen van deze wet van toepassing.
2
Op het beroep dat na de datum van inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen van deze wet wordt ingediend tegen een uitspraak op een bezwaarschrift van het UWV inzake een beschikking als bedoeld in artikel 44, tweede en derde lid, is het recht zoals dit na die datum geldt van toepassing. De vorige zin is tevens van toepassing ten aanzien van hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank met toepassing van dit lid.
3
In bestuursrechtelijke gedingen als bedoeld in het tweede lid treedt de inspecteur als partij in de plaats van het UWV.

Artikel 47 Behandeling aanhangige aanvragen
1
Op een voor de datum van inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen van deze wet bij het UWV, onderscheidenlijk de SVB, onderscheidenlijk het College zorgverzekeringen ingediende aanvraag tot het geven van een beschikking op grond van een wettelijke bepaling die door de inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen van de Wet financiering sociale verzekeringen en van deze wet komt te vervallen en die betrekking heeft of mede betrekking heeft op een periode, gelegen na de datum van inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen van deze wet, wordt na die datum door het UWV, onderscheidenlijk de SVB, onderscheidenlijk het College zorgverzekeringen beslist met toepassing van het recht zoals dit voor die datum gold.
2
De artikelen 44, 45, tweede lid, en 46, tweede lid, zijn van overeenkomstige toepassing op een beschikking als bedoeld in het eerste lid.

Hoofdstuk 4. Overige en slotbepalingen

Artikel 48 Intrekking wetten
1
De Wet financiering volksverzekeringen wordt ingetrokken.
2
De Wet premieregime bij marginale arbeid wordt ingetrokken.
3
De Coördinatiewet Sociale Verzekering wordt ingetrokken.

Artikel 48a Financiering loopbaanonderbreking met vervanging door ANW-gerechtigde
De Sociale verzekeringsbank hevelt het bedrag van de uitkering ingevolge de Algemene nabestaandenwet dat op grond van artikel 18 van die wet niet tot uitbetaling komt in verband met het ontvangen van inkomen als vervanger, en dat ten laste komt van het Nabestaandenfonds voor de duur van de periode waarin op grond van artikel IXa van de Wet van 28 april 2005 tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het tot stand brengen van een recht op langdurend zorgverlof en het aanbrengen van enkele verbeteringen (Stb. 274) recht bestaat op een financiële tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 7 van de Wet arbeid en zorg, over naar het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen ten gunste van het Algemeen Werkloosheidsfonds.

Artikel 48b Verdrag met het Koninkrijk België
Zolang in artikel 27 van het op 5 juni 2001 te Luxemburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocollen (Trb. 2001, 136), melding wordt gemaakt van de Wet financiering volksverzekeringen, wordt de premie voor de volksverzekeringen voor de toepassing van dat artikel geacht te zijn geheven krachtens de Wet financiering volksverzekeringen, zoals deze wet luidde op de dag voor inwerkingtreding van artikel 48, eerste lid, van deze wet.

Artikel 49 Regelgevende bevoegdheid
Bij regeling van Onze Minister en Onze Ministers van Financiën en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kunnen met het oog op een goede invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen regels worden gesteld, waarbij zo nodig kan worden afgeweken van het bepaalde bij en krachtens die wet, deze wet en de wetten die bij deze wet worden gewijzigd. Een ministeriële regeling als bedoeld in de eerste volzin wordt niet vastgesteld dan twee weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Artikel 50 Tijdelijke handhaving informatieverplichtingen en administraties
1
Indien blijkt dat niet of niet ten volle kan worden voldaan aan de administratieve verplichtingen op grond van artikel 59 van de Wet financiering sociale verzekeringen in verbinding met de Wet op de loonbelasting 1964 en de Algemene wet inzake rijksbelastingen, dan wel dat de polisadministratie, bedoeld in artikel 33 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, of de verzekerdenadministratie, bedoeld in artikel 35 van die wet, nog niet volledig kan functioneren, kan bij regeling van Onze Minister, in overeenstemming met Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, worden bepaald dat, in afwijking van het bij koninklijk besluit op grond van artikel 52 bepaalde, tot uiterlijk 1 januari 2008 één of meer van de volgende voorschriften en de daarop berustende bepalingen, zoals deze luidden op de dag voorafgaande aan de bij koninklijk besluit op grond van artikel 52 voor de desbetreffende bepalingen vastgestelde datum, hun gelding na die datum behouden:
a
artikel 10, tweede lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering;
b
artikel 28, onderdeel d, van de Wet op de loonbelasting 1964;
c
artikel 58, tweede lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
d
artikel 33 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
e
artikel 35 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.
2
De toepassing van het eerste lid, onderdelen a, b en c, kan worden beperkt tot bij de regeling op grond van dat lid aan te wijzen categorieën.
3
Indien toepassing wordt gegeven aan het eerste lid blijven voor de duur van die toepassing ten aanzien daarvan tevens de volgende artikelen en de daarop berustende bepalingen van kracht:
a
voorzover het betreft het eerste lid, onderdeel a: artikel 17a van de Coördinatiewet Sociale Verzekering;
b
voorzover het betreft het eerste lid, onderdeel b: artikel 68 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
c
voorzover het betreft het eerste lid, onderdeel c: de artikelen 55, derde lid, 58, eerste lid, 59, 60, 77, eerste en tweede lid, en 84 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.
4
Bij regeling van Onze Minister, in overeenstemming met Onze Ministers van Financiën en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kunnen met betrekking tot dit artikel nadere regels worden gesteld.
5
Bij koninklijk besluit kan voor de in het eerste lid genoemde datum 1 januari 2008 een latere datum in de plaats worden gesteld.

Artikel 51 Nummering
Voor de plaatsing in het Staatsblad brengt Onze Minister de aanhalingen van de artikelen, paragrafen, afdelingen en hoofdstukken van de Wet financiering sociale verzekeringen die voorkomen in deze wet en in de wetten die bij deze wet worden gewijzigd in overeenstemming met de op grond van artikel 126 van de Wet financiering sociale verzekeringen vastgestelde nieuwe nummering van die wet.

Artikel 52 Inwerkingtreding
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 53 Citeertitel
Deze wet wordt aangehaald als: Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 16 december 2004
Beatrix
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , A. J. de Geus
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , H. A. L. van Hoof
De Staatssecretaris van Financiën , J. G. Wijn
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport , J. F. Hoogervorst
Uitgegeven de derde februari 2005
De Minister van Justitie ,
j
P. H. Donner
Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Definities

1

Artikel 1 Algemene begrippen

1

Hoofdstuk 2 Wijziging van andere wetten

2
• 1 Sociale Zaken en Werkgelegenheid
2

Artikel 2 Werkloosheidswet

2

Artikel 3 Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

7

Artikel 4 Ziektewet

10

Artikel 5 Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

13

Artikel 6 Algemene nabestaandenwet

21

Artikel 7 Algemene Ouderdomswet

22

Artikel 8 Wet arbeid en zorg

23

Artikel 9 Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

24

Artikel 10 Wet op de ondernemingsraden

25

Artikel 11 Wet arbeid vreemdelingen

25

Artikel 12 Toeslagenwet

26

Artikel 13 Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten

26

Artikel 14 Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

27

Artikel 15 Wet gevolgen brutering uitkeringsregelingen

28

Artikel 16 Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

28

Artikel 17 Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen

28

Artikel 18 Wet aanpassing daglonen Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering

28

Artikel 19 Wet medefinanciering aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

29

Artikel 20 Liquidatiewet ongevallenwetten

29

Artikel 21 Overgangsmaatregel bovenwettelijke uitkeringen

29

Artikel 22 Burgerlijk Wetboek

29

Artikel 23 Wet terugdringing ziekteverzuim

30

Artikel 24 Wetboek van Koophandel

30
• 2 Financiën
30

Artikel 25 Algemene wet inzake rijksbelastingen

30

Artikel 26 Wet op de loonbelasting 1964

31

Artikel 27 Invorderingswet 1990

35

Artikel 28 Wet inkomstenbelasting 2001

36

Artikel 29 Wet op de vennootschapsbelasting 1969

38
• 3 Volksgezondheid, Welzijn en Sport
38

Artikel 30 Ziekenfondswet

38

Artikel 31 Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten

41

Artikel 32 Wet op de orgaandonatie

42

Artikel 33 Wet tarieven gezondheidszorg

42

Artikel 34 Wet ziekenhuisvoorzieningen

42
• 4 Justitie
43

Artikel 35 Algemene wet bestuursrecht

43

Artikel 36 Beroepswet

43
• 5 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
43

Artikel 37 Uitkeringswet KNIL-beroepsmilitairen

43

Artikel 38 Uitkeringswet KNIL-dienstplichttijd

43

Artikel 39 Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders

43
• 6 Defensie
44

Artikel 40 Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd veteranen

44
Artikel 41 Uitkeringswet financiële compensatie langdurige militaire dienst
44

Hoofdstuk 3 Overgangsrecht

44

Artikel 42 Overgangsrecht

44

Artikel 43 Overgang lagere regelgeving

44

Artikel 44 Geldigheid beschikkingen

45

Artikel 45 Bezwaarschriftenprocedures

46

Artikel 46 Beroep, hoger beroep en partijvervanging

46

Artikel 47 Behandeling aanhangige aanvragen

46

Hoofdstuk 4 Overige en slotbepalingen

47

Artikel 48 Intrekking wetten

47

Artikel 49 Regelgevende bevoegdheid

47

Artikel 50 Tijdelijke handhaving informatieverplichtingen en administraties

47

Artikel 51 Nummering

48

Artikel 52 Inwerkingtreding

48

Artikel 53 Citeertitel

48