Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen

 

Artikel 43 Overgang lagere regelgeving
1
De hierna genoemde algemene maatregelen van bestuur en de daarop berustende bepalingen, berusten met ingang van de datum van inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen van de Wet financiering sociale verzekeringen op dan wel mede op de telkens bij die maatregelen genoemde artikelen van die wet:
a
het Besluit vrijwillige verzekering AOW en ANW 2001 en het Besluit vrijwillige verzekering AWBZ: op artikel 71;
b
het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie bijzondere ziektekostenverzekering: op artikel 91;
c
het Besluit vaststelling premiepercentage wachtgeldfondsen: op artikel 28, eerste lid;
d
het Besluit vaststelling rekenpremie wachtgeldfondsen: op artikel 28, tweede lid.
2
De hierna genoemde ministeriƫle regelingen berusten met ingang van de datum van inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen van de Wet financiering sociale verzekeringen op dan wel mede op de telkens bij die regelingen genoemde artikelen van die wet:
a
de Uitvoeringsregeling premieheffing volksverzekeringen 2002: op artikel 13;
b
de Regeling rekening-courant verhouding sociale verzekeringen: op de artikelen 119 en 120;
c
de Regeling indeling van het bedrijfs- en beroepsleven in sectoren: op artikel 95;
d
de Regeling verdeling premiekorting WAO: op artikel 55, eerste lid;
e
de Regeling vergoeding bijdragen Remigratiewet: op de artikelen 102 en 110;
f
de Financieringsregeling Algemene Kinderbijslagwet, de Financieringsregeling Toeslagenfonds en Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten en de Financieringsregeling Hoofdstuk 7 Wet arbeid en zorg 2004: op artikel 122;
g
de Regeling reservevorming Algemeen werkloosheidsfonds 2002 en de Regeling reservevorming wachtgeldfondsen 2002: op artikel 120, achtste lid.
3
Door de SVB vastgestelde beleidsregels met betrekking tot bevoegdheden op grond van de Wet financiering volksverzekeringen worden met ingang van de datum van inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen van de Wet financiering sociale verzekeringen aangemerkt als beleidsregels met betrekking tot de overeenkomstige bevoegdheden op grond van laatstgenoemde wet.
4
Door het College zorgverzekeringen vastgestelde beleidsregels met betrekking tot bevoegdheden op grond van de Wet financiering volksverzekeringen worden met ingang van de datum van inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen van de Wet financiering sociale verzekeringen aangemerkt als beleidsregels met betrekking tot de overeenkomstige bevoegdheden op grond van laatstgenoemde wet.
5
De door het UWV op grond van artikel 97n van de Werkloosheidswet vastgestelde Regeling vermogensoverdracht wachtgeldfondsen en daaraan op grond van 116, eerste lid, van die wet door Onze Minister verleende goedkeuring berusten met ingang van de datum van inwerkingtreding van artikel 98 van de Wet financiering sociale verzekeringen op laatstgenoemd artikel.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •