Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen

 

Artikel 53 Citeertitel
Deze wet wordt aangehaald als: Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 16 december 2004
Beatrix
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , A. J. de Geus
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , H. A. L. van Hoof
De Staatssecretaris van Financiën , J. G. Wijn
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport , J. F. Hoogervorst
Uitgegeven de derde februari 2005
De Minister van Justitie ,
j
P. H. Donner
Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Definities

1

Artikel 1 Algemene begrippen

1

Hoofdstuk 2 Wijziging van andere wetten

2
• 1 Sociale Zaken en Werkgelegenheid
2

Artikel 2 Werkloosheidswet

2

Artikel 3 Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

7

Artikel 4 Ziektewet

10

Artikel 5 Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

13

Artikel 6 Algemene nabestaandenwet

21

Artikel 7 Algemene Ouderdomswet

22

Artikel 8 Wet arbeid en zorg

23

Artikel 9 Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

24

Artikel 10 Wet op de ondernemingsraden

25

Artikel 11 Wet arbeid vreemdelingen

25

Artikel 12 Toeslagenwet

26

Artikel 13 Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten

26

Artikel 14 Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

27

Artikel 15 Wet gevolgen brutering uitkeringsregelingen

28

Artikel 16 Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

28

Artikel 17 Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen

28

Artikel 18 Wet aanpassing daglonen Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering

28

Artikel 19 Wet medefinanciering aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

29

Artikel 20 Liquidatiewet ongevallenwetten

29

Artikel 21 Overgangsmaatregel bovenwettelijke uitkeringen

29

Artikel 22 Burgerlijk Wetboek

29

Artikel 23 Wet terugdringing ziekteverzuim

30

Artikel 24 Wetboek van Koophandel

30
• 2 Financiën
30

Artikel 25 Algemene wet inzake rijksbelastingen

30

Artikel 26 Wet op de loonbelasting 1964

31

Artikel 27 Invorderingswet 1990

35

Artikel 28 Wet inkomstenbelasting 2001

36

Artikel 29 Wet op de vennootschapsbelasting 1969

38
• 3 Volksgezondheid, Welzijn en Sport
38

Artikel 30 Ziekenfondswet

38

Artikel 31 Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten

41

Artikel 32 Wet op de orgaandonatie

42

Artikel 33 Wet tarieven gezondheidszorg

42

Artikel 34 Wet ziekenhuisvoorzieningen

42
• 4 Justitie
43

Artikel 35 Algemene wet bestuursrecht

43

Artikel 36 Beroepswet

43
• 5 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
43

Artikel 37 Uitkeringswet KNIL-beroepsmilitairen

43

Artikel 38 Uitkeringswet KNIL-dienstplichttijd

43

Artikel 39 Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders

43
• 6 Defensie
44

Artikel 40 Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd veteranen

44
Artikel 41 Uitkeringswet financiële compensatie langdurige militaire dienst
44

Hoofdstuk 3 Overgangsrecht

44

Artikel 42 Overgangsrecht

44

Artikel 43 Overgang lagere regelgeving

44

Artikel 44 Geldigheid beschikkingen

45

Artikel 45 Bezwaarschriftenprocedures

46

Artikel 46 Beroep, hoger beroep en partijvervanging

46

Artikel 47 Behandeling aanhangige aanvragen

46

Hoofdstuk 4 Overige en slotbepalingen

47

Artikel 48 Intrekking wetten

47

Artikel 49 Regelgevende bevoegdheid

47

Artikel 50 Tijdelijke handhaving informatieverplichtingen en administraties

47

Artikel 51 Nummering

48

Artikel 52 Inwerkingtreding

48

Artikel 53 Citeertitel

48


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •