Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

 

Wet van 29 november 2001 tot invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele daarmee samenhangende onderwerpen te regelen, zulks onder intrekking van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, de Arbeidsvoorzieningswet 1996 en de wetten ter invoering van die wetten;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Definities

Artikel 1 Algemene begrippen
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a
Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b
Raad voor werk en inkomen: de Raad voor werk en inkomen, genoemd in hoofdstuk 3 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
c
Centrale organisatie werk en inkomen: de Centrale organisatie werk en inkomen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
d
Centrum voor werk en inkomen: een Centrum voor werk en inkomen als bedoeld in artikel 24 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
e
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
f
Sociale verzekeringsbank: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
g
Raad van bestuur: een Raad van bestuur als bedoeld in artikel 3 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
h
Raad van advies: een Raad van advies als bedoeld in artikel 3 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
i
het College van toezicht sociale verzekeringen: het College van toezicht sociale verzekeringen, genoemd in hoofdstuk 2 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 zoals deze luidde op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet;
j
Landelijk instituut sociale verzekeringen: het Landelijk instituut sociale verzekeringen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 zoals deze luidde op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet;
k
uitvoeringsinstelling: een uitvoeringsinstelling als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 zoals deze luidde op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet;
l
Arbeidsvoorzieningsorganisatie: de Arbeidsvoorzieningsorganisatie en de daartoe behorende organen, genoemd in hoofdstuk 2 van de Arbeidsvoorzieningswet 1996 zoals deze luidde op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet.

Hoofdstuk 2. Overgangsrecht Organisatiewet sociale verzekeringen 1997

Artikel 2 Intrekking wetten
1
De Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 en de Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 worden ingetrokken.
2
Voor de verschillende artikelen of onderdelen van de artikelen van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 en de Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 kan bij koninklijk besluit het tijdstip waarop deze vervallen verschillend worden gesteld.

Artikel 3 Handhaving Sociale Verzekeringsbank
1
De Sociale Verzekeringsbank, genoemd in artikel 17 van Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, zoals deze luidde op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, wordt als rechtspersoon gehandhaafd en is de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.
2
De artikelen 18, 19, eerste, derde en vierde lid, 20, 22, 23 en 24 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 en de op grond daarvan gestelde regels, zoals deze luidden op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, blijven tot 1 januari 2003 van toepassing, met dien verstande dat de periode van benoeming van leden en plaatsvervangende leden van het bestuur zich niet langer dan tot 1 januari 2003 kan uitstrekken.

Artikel 4 Overgang vermogensbestanddelen van Lisv naar UWV
1
Alle vermogensbestanddelen van het Landelijk instituut sociale verzekeringen gaan over op het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, zonder dat daarvoor een akte of betekening nodig is.
2
De vermogensbestanddelen die deel uitmaken van het Algemeen Werkloosheidsfonds en op grond van het eerste lid overgaan, gaan deel uitmaken van het Algemeen Werkloosheidsfonds dat op grond van artikel 103 van de Werkloosheidswet door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen afzonderlijk wordt beheerd en geadministreerd.
3
De vermogensbestanddelen die deel uitmaken van het Arbeidsongeschiktheidsfonds en op grond van het eerste lid overgaan, gaan deel uitmaken van het Arbeidsongeschiktheidsfonds dat op grond van artikel 72 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen afzonderlijk wordt beheerd en geadministreerd.
4
De vermogensbestanddelen die deel uitmaken van de Arbeidsongeschiktheidskas en op grond van het eerste lid overgaan, gaan deel uitmaken van de Arbeidsongeschiktheidskas die op grond van artikel 73 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen afzonderlijk wordt beheerd en geadministreerd.
5
De vermogensbestanddelen die deel uitmaken van het Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen en op grond van het eerste lid overgaan, gaan deel uitmaken van het Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen dat op grond van artikel 78 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen afzonderlijk wordt beheerd en geadministreerd.
6
De vermogensbestanddelen die deel uitmaken van het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten en op grond van het eerste lid overgaan, gaan deel uitmaken van het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten dat op grond van artikel 63 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen afzonderlijk wordt beheerd en geadministreerd.
7
De vermogensbestanddelen die deel uitmaken van het Reïntegratiefonds en op grond van het eerste lid overgaan, gaan deel uitmaken van het Reïntegratiefonds dat op grond van artikel 41 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen afzonderlijk wordt beheerd en geadministreerd.
8
De vermogensbestanddelen die deel uitmaken van een wachtgeldfonds en op grond van het eerste lid overgaan, gaan deel uitmaken van het wachtgeldfonds dat voor het desbetreffende onderdeel van het bedrijfs- en beroepsleven op grond van artikel 102 van de Werkloosheidswet door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen afzonderlijk wordt beheerd en geadministreerd.
9
De vermogensbestanddelen die deel uitmaken van het Uitvoeringsfonds voor de overheid en op grond van het eerste lid overgaan, gaan deel uitmaken van het Uitvoeringsfonds voor de overheid dat op grond van artikel 104 van de Werkloosheidswet door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen afzonderlijk wordt beheerd en geadministreerd.
10
De vermogensbestanddelen die deel uitmaken van het Toeslagenfonds en op grond van het eerste lid overgaan, gaan deel uitmaken van het Toeslagenfonds dat op grond van artikel 31 van de Toeslagenwet door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen afzonderlijk wordt beheerd en geadministreerd.

Artikel 5 Overgang vermogensbestanddelen van uitvoeringsinstellingen naar UWV
Alle vermogensbestanddelen van de uitvoeringsinstellingen gaan over op het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, zonder dat daarvoor een akte of betekening nodig is.

Artikel 6 Overgang vermogensbestanddelen van stichting VUWV naar UWV
Alle vermogensbestanddelen van de stichting, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het Besluit voorwaarden erkenning uitvoeringsinstelling, gaan over op het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, zonder dat daarvoor een akte of betekening nodig is.

Artikel 7 Overgang vermogensbestanddelen van Ctsv naar Staat (SZW)
Alle vermogensbestanddelen van het College van toezicht sociale verzekeringen gaan over op de Staat (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), zonder dat daarvoor een akte of betekening nodig is.

Artikel 8 Overdrachtsbelasting inschrijving openbare registers
1
Met betrekking tot de ingevolge de artikelen 4, 5, 6 en 7 overgaande vermogensbestanddelen die in openbare registers te boek zijn gesteld, zal verandering van de tenaamstelling in die registers plaatsvinden door de bewaarders van die registers. De daartoe benodigde opgaven worden door de zorg van Onze Minister aan de bewaarders van de desbetreffende registers gedaan.
2
Ter zake van de in de artikelen 4, 5, 6 en 7 bedoelde overgang van vermogensbestanddelen blijft heffing van overdrachtsbelasting achterwege.

Artikel 9 Overgang publiekrechtelijke rechten en verplichtingen van Lisv en uvi's naar UWV
1
De publiekrechtelijke rechten en verplichtingen van het Landelijk instituut sociale verzekeringen en de uitvoeringsinstellingen gaan over op het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen voorzover in deze wet of de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen niet anders is bepaald.
2
Een besluit dat door het Landelijk instituut sociale verzekeringen of namens dit instituut door een uitvoeringsinstelling is genomen, geldt als een besluit van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
3
Een tot het Landelijk instituut sociale verzekeringen of een uitvoeringsinstelling gericht verzoek om een besluit te nemen, wordt beschouwd als te zijn gericht tot het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

Artikel 10 Overgang publiekrechtelijke rechten en verplichtingen van Ctsv naar Minister van SZW
1
De publiekrechtelijke rechten en verplichtingen van het College van toezicht sociale verzekeringen gaan over op Onze Minister voorzover in deze wet of de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen niet anders is bepaald.
2
Een besluit van het College van toezicht sociale verzekeringen geldt als een besluit van Onze Minister.
3
Een tot het College van toezicht sociale verzekeringen gericht verzoek om een besluit te nemen, wordt beschouwd als te zijn gericht tot Onze Minister.

Artikel 11 Partijvervanging van Lisv en beroepstermijn
1
In civielrechtelijke en bestuursrechtelijke gedingen waarin het Landelijk instituut sociale verzekeringen partij is treedt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in zijn plaats, zonder dat daarvoor een betekening nodig is en met overneming van procureurstelling onderscheidenlijk aanwijzing van een gemachtigde.
2
Beroep waarvoor de termijn is aangevangen vóór de inwerkingtreding van deze wet staat voor het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen open gedurende het resterende gedeelte van de beroepstermijn.

Artikel 12 Partijvervanging van uvi's en beroepstermijn
1
In civielrechtelijke en bestuursrechtelijke gedingen waarin een uitvoeringsinstelling partij is treedt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in haar plaats, zonder dat daarvoor een betekening nodig is en met overneming van procureurstelling onderscheidenlijk aanwijzing van een gemachtigde.
2
Beroep waarvoor de termijn is aangevangen vóór de inwerkingtreding van deze wet staat voor het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen open gedurende het resterende gedeelte van de beroepstermijn.

Artikel 13 Partijvervanging van Ctsv in civielrechtelijke gedingen
In civielrechtelijke gedingen waarin het College van toezicht sociale verzekeringen partij is treedt de Staat (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in zijn plaats, zonder dat daarvoor een betekening nodig is en met overneming van procureurstelling onderscheidenlijk aanwijzing van een gemachtigde.

Artikel 14 Partijvervanging Ctsv in bestuursrechtelijke gedingen en beroepstermijn
1
In bestuursrechtelijke gedingen waarin het College van toezicht sociale verzekeringen partij is treedt Onze Minister in zijn plaats, zonder dat daarvoor een betekening nodig is en met overneming van aanwijzing van een gemachtigde.
2
Beroep waarvoor de termijn is aangevangen vóór de inwerkingtreding van deze wet staat voor Onze Minister open gedurende het resterende gedeelte van de beroepstermijn.

Artikel 15 Beëindiging gedingen
Indien de toepassing van dit hoofdstuk tot gevolg heeft dat in een geding eiser en gedaagde samenvallen, wordt dat geding tussen die partijen van rechtswege beëindigd.

Artikel 16 Beëindiging bezwaarschriftenprocedures
Indien de toepassing van dit hoofdstuk tot gevolg heeft dat in een bezwaarschriftenprocedure de indiener van het bezwaarschrift en het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen samenvallen, wordt die bezwaarschriftenprocedure tussen hen van rechtswege beëindigd.

Artikel 17 Overgang van bezwaarschriftenprocedures van Lisv naar UWV
1
Bij het Landelijk instituut sociale verzekeringen aanhangige bezwaarschriften gaan, in de stand waarin zij zich bevinden, over naar het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
2
Bezwaar waarvoor de termijn is aangevangen vóór de inwerkingtreding van deze wet staat voor het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen open gedurende het resterende gedeelte van de bezwaartermijn.

Artikel 18 Overgang van bezwaarschriftenprocedures van Ctsv naar Minister van SZW
1
Bij het College van toezicht sociale verzekeringen aanhangige bezwaarschriften gaan, in de stand waarin zij zich bevinden, over naar Onze Minister.
2
Bezwaar waarvoor de termijn is aangevangen vóór de inwerkingtreding van deze wet staat voor Onze Minister open gedurende het resterende gedeelte van de bezwaartermijn.

Artikel 19 Ontslag bestuursleden
1
Aan de leden van het College van toezicht sociale verzekeringen die op de dag voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van deze wet die functies bekleden wordt met ingang van die datum ontslag verleend.
2
Aan de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van het Landelijk instituut sociale verzekeringen die op de dag voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van deze wet die functies bekleden wordt met ingang van die datum ontslag verleend.
3
Aan de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Sociale verzekeringsbank die op 31 december 2002 die functies bekleden wordt met ingang van 1 januari 2003 ontslag verleend.

Artikel 20 Rechtspositionele aanspraken bestuursleden
De door Onze Minister op grond van de artikelen 7, 22 en 35 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 gestelde regels blijven na de inwerkingtreding van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen van kracht voor zolang daaraan door de in artikel 19 bedoelde functionarissen aanspraken kunnen worden ontleend.

Artikel 21 Overgang personeel Lisv en uvi's
De rechten en verplichtingen van het Landelijk instituut sociale verzekeringen en de uitvoeringsinstellingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomsten met hun werknemers, daaronder begrepen die welke voortvloeien uit een toezegging omtrent pensioen als bedoeld in artikel 1 van de Pensioen- en spaarfondsenwet, gaan over op het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

Artikel 22 Overgang personeel Ctsv
1
De werknemers die op de dag voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in dienst zijn van het College van toezicht sociale verzekeringen, worden met ingang van de dag van inwerkingtreding van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen als ambtenaar in dienst van het Rijk aangesteld. Daarbij worden hun arbeidsvoorwaarden zo veel mogelijk op een gelijk niveau gesteld met de arbeidsvoorwaarden die verbonden waren aan hun dienstbetrekking bij het College van toezicht sociale verzekeringen.
2
Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld omtrent het eerste lid.

Artikel 23 Opheffing commissies
1
Commissies als bedoeld in de artikelen 9 en 37 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 worden opgeheven.
2
Commissies als bedoeld in artikel 24 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 worden opgeheven per 1 januari 2003.

Artikel 24 Overgang lagere regelgeving
1
Ministeriële regelingen op grond van de artikelen 28, zesde lid, 67, zesde en zevende lid, 68, tweede lid, 70, tweede lid, 71, 71a, derde lid , en 94, eerste lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 berusten met ingang van de datum van inwerkingtreding van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen op de artikelen 35, vijfde lid, 50, zesde en zevende lid, 51, tweede lid, 52, tweede lid, 53, 51, zevende lid, en 77, eerste lid, van die wet.
2
De Regeling reservevorming wachtgeldfondsen op grond van artikel 72 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 berust, met uitzondering van de bijlage bij die regeling, met ingang van de datum van inwerkingtreding van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen op artikel 51, achtste lid, van die wet.

Artikel 25 Overgang regelgevende bevoegdheden
1
Regelingen van het Landelijk instituut sociale verzekeringen op grond van de artikelen 52 en 54 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 gelden met ingang van de datum van inwerkingtreding van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen als regelingen van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op grond van de artikelen 97l en 97n van de Werkloosheidswet.
2
De ministeriële regeling waarbij het bedrijfs- en beroepsleven wordt ingedeeld op grond van artikel 51, eerste lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, geldt met ingang van de datum van inwerkingtreding van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen als een regeling op grond van artikel 97k van de Werkloosheidswet.

Artikel 26 Overgang toestemmingen, verplichtingen en opdrachten in verband met andere taken
1
Toestemming, verleend aan een uitvoeringsinstelling of aan de Sociale verzekeringsbank op grond van artikel 50, eerste lid, of artikel 25, derde lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, wordt aangemerkt als goedkeuring van een daartoe strekkend besluit van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, onderscheidenlijk de Sociale verzekeringsbank, op grond van artikel 13 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.
2
Verplichtingen, opgelegd aan een uitvoeringsinstelling of aan de Sociale verzekeringsbank op grond van artikel 50, tweede lid, of artikel 25, vierde lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, worden aangemerkt als verplichtingen, opgelegd aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, onderscheidenlijk de Sociale verzekeringsbank, op grond van artikel 13, tweede lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.
3
De door Onze Minister op grond van artikel 25, eerste lid, onderdeel f, of artikel 38, eerste lid, onderdeel k, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 aangewezen algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen, waarvan de uitvoering is opgedragen aan de Sociale verzekeringsbank, onderscheidenlijk het Landelijk instituut sociale verzekeringen, worden aangemerkt als algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen waarvan de uitvoering op grond van artikel 34, eerste lid, onderdeel e, of artikel 30, eerste lid, onderdeel i, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen is opgedragen aan de Sociale verzekeringsbank, onderscheidenlijk het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

Hoofdstuk 3. Overgangsrecht Arbeidsvoorzieningswet 1996

Artikel 27 Intrekking wetten
1
De Arbeidsvoorzieningswet 1996 en de Invoeringswet Arbeidsvoorzieningswet 1996 worden ingetrokken.
2
Voor de verschillende artikelen of onderdelen van de artikelen van de Arbeidsvoorzieningswet 1996 en de Invoeringswet Arbeidsvoorzieningswet 1996 kan bij koninklijk besluit het tijdstip waarop deze vervallen verschillend worden vastgesteld.
3
Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld voor de gevolgen van de toepassing van het tweede lid, waarbij zo nodig kan worden afgeweken van dit hoofdstuk.

Artikel 28 Overgang vermogen
1
Alle vermogensbestanddelen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie gaan over op de Centrale organisatie werk en inkomen, zonder dat daarvoor een akte of betekening nodig is.
2
Met betrekking tot de ingevolge dit artikel overgaande vermogensbestanddelen die in openbare registers te boek zijn gesteld, zal verandering van de tenaamstelling in die registers plaatsvinden door de bewaarders van die registers. De daartoe benodigde opgaven worden door de zorg van Onze Minister aan de bewaarders van de desbetreffende registers gedaan.
3
Ter zake van de in dit artikel bedoelde overgang van vermogensbestanddelen blijft heffing van overdrachtsbelasting achterwege.

Artikel 29 Overgang publiekrechtelijke rechten en verplichtingen, besluiten en aanvragen
1
De publiekrechtelijke rechten en verplichtingen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie gaan over op de Centrale organisatie werk en inkomen voorzover op grond van deze wet of de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen niet anders is bepaald.
2
Een besluit van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie geldt als een besluit van de Centrale organisatie werk en inkomen.
3
Een tot de Arbeidsvoorzieningsorganisatie gericht verzoek om een besluit te nemen geldt als te zijn gericht tot de Centrale organisatie werk en inkomen.

Artikel 30 Partijvervanging en beroepstermijn
1
In civielrechtelijke en bestuursrechtelijke gedingen waarin de Arbeidsvoorzieningsorganisatie partij is treedt de Centrale organisatie werk en inkomen in haar plaats, zonder dat daarvoor een betekening nodig is en met overneming van procureurstelling onderscheidenlijk aanwijzing van een gemachtigde.
2
Beroep waarvoor de termijn is aangevangen vóór de inwerkingtreding van deze wet staat voor de Centrale organisatie werk en inkomen open gedurende het resterende gedeelte van de beroepstermijn.

Artikel 31 Overgang van bestuursrechtelijke procedures
De bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven aanhangige zaken betreffende besluiten van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie op grond van de Arbeidsvoorzieningswet 1996, de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs gaan van rechtswege, in de stand waarin zij zich bevinden, over naar de rechtbank die bij toepassing van artikel 8:7 van de Algemene wet bestuursrecht bevoegd zou zijn geweest het beroep te behandelen.

Artikel 32 Overgang bezwaarschriften en bezwaartermijn
1
Bij de Arbeidsvoorzieningsorganisatie aanhangige bezwaarschriften gaan, in de stand waarin zij zich bevinden, over naar de Centrale organisatie werk en inkomen.
2
Bezwaar waarvoor de termijn is aangevangen vóór de inwerkingtreding van deze wet staat voor de Centrale organisatie werk en inkomen open gedurende het resterende gedeelte van de bezwaartermijn.

Artikel 33 Ontslag functionarissen
Aan de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitters, de leden en de plaatsvervangende leden van het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening en van de Regionale Besturen voor de Arbeidsvoorziening, die op de dag voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van deze wet die functies bekleden wordt met ingang van die datum ontslag verleend.

Artikel 34 Overgang personeel
De rechten en verplichtingen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomsten met haar werknemers, daaronder begrepen die welke voortvloeien uit een toezegging omtrent pensioen als bedoeld in artikel 1 van de Pensioen- en spaarfondsenwet, gaan over op de Centrale organisatie werk en inkomen.

Artikel 35 Regelingen op grond van de artikelen 75 en 77 van de Arbeidsvoorzieningswet 1996
1
De regelingen van het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening op grond van artikel 75, onderscheidenlijk artikel 77, tweede volzin, van de Arbeidsvoorzieningswet 1996 gelden met ingang van de datum van inwerkingtreding van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen als regelingen van de Centrale organisatie werk en inkomen op grond van artikel 25, derde lid, onderscheidenlijk artikel 25, tweede lid, tweede volzin, van die wet.
2
Een termijn als bedoeld in artikel 75 van de Arbeidsvoorzieningswet 1996 die is aangevangen voor de datum van inwerkingtreding van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, wordt voor de toepassing van artikel 25, vierde lid, onderdeel b, van laatstgenoemde wet van het tijdstip van aanvang af aangemerkt als termijn als bedoeld in laatstgenoemde bepaling.

Artikel 36 Registratie als werkzoekende
De registratie als werkzoekende op grond van de Arbeidsvoorzieningswet 1996 wordt met ingang van de datum van inwerkingtreding van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen aangemerkt als registratie als werkzoekende op grond van die wet.

Artikel 37 Goedkeuring deelnemingen en geldleningen
Verzoeken om goedkeuring als bedoeld in artikel 10, onderscheidenlijk artikel 66 van de Arbeidsvoorzieningswet 1996, waaromtrent door Onze Minister nog niet is beslist, worden aangemerkt als verzoeken om goedkeuring op grond van artikel 6, onderdeel a, onderscheidenlijk onderdeel d, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen. Ten aanzien van zodanige verzoeken wordt alsnog artikel 3, zesde lid, van die wet toegepast. In dat geval vangt de termijn van dertien weken, bedoeld in artikel 10:31 van de Algemene wet bestuursrecht, aan na de laatst bedoelde verzending ter goedkeuring.

Artikel 38 Overgangsbepalingen overgang verantwoordelijkheid arbeidsgehandicapten
1
In afwijking van artikel 29 geldt een besluit van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie op grond van artikel 4, tweede lid, en artikel 81a van de Arbeidsvoorzieningswet 1996 als een besluit van de gemeente, waarin de arbeidsgehandicapte, bedoeld in die artikelen van de Arbeidsvoorzieningswet 1996, woonachtig is, op grond van deWet inschakeling werkzoekenden.
2
Een tot de Arbeidsvoorzieningsorganisatie gericht verzoek om een besluit te nemen als bedoeld in het eerste lid geldt als te zijn gericht tot de gemeente, bedoeld in het eerste lid.
3
In afwijking van artikel 32 gaat de behandeling van bezwaarschriften met betrekking tot de besluiten, bedoeld in het eerste lid, over naar de daar bedoelde gemeente en staat bij die gemeente bezwaar open tegen die besluiten, gedurende het resterende gedeelte van de bezwaartermijn die voor de inwerkingtreding van deze wet is aangevangen.
4
In afwijking van artikel 29 treedt de gemeente, bedoeld in het eerste lid, in de plaats van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke gedingen waarin de Arbeidsvoorzieningsorganisatie partij is en die verband houden met de uitvoering van de artikelen van de Arbeidsvoorzieningswet 1996, bedoeld in het eerste lid, zonder dat daarvoor een betekening nodig is en met overneming van procureurstelling onderscheidenlijk aanwijzing van een gemachtigde.
5
Beroep waarvoor de termijn is aangevangen vóór de inwerkingtreding van deze wet staat voor de in het eerste lid bedoelde gemeente open gedurende het resterende gedeelte van de beroepstermijn.
6
Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld omtrent de overgang van werknemers van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie naar gemeenten, in afwijking van artikel 34, in verband met de overgang van verantwoordelijkheden, bedoeld in dit artikel.

Artikel 39 Bijzondere overgangsbepalingen in verband met verzelfstandiging van onderdelen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie
1
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald, dat in afwijking van artikel 28, vermogensbestanddelen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie die worden toegerekend aan de uitvoering van in die maatregel genoemde taken of het verrichten van bepaalde diensten overgaan op bij die maatregel aan te wijzen rechtspersonen dan wel op de Staat.
2
Artikel 28, derde lid, 30, eerste lid, en artikel 34 zijn ten aanzien van de overgang, bedoeld in het eerste lid, van overeenkomstige toepassing.
3
Bij of krachtens de maatregel, bedoeld in het eerste lid, kunnen regels worden gesteld voor de overgang van personeel, de gegevensoverdracht en de waardering van de vermogensbestanddelen.

Artikel 40 Ontslagbescherming werknemers van de Centrale organisatie werk en inkomen
1
De arbeidsovereenkomsten van personeelsleden die in dienst zijn van de Centrale organisatie werk en inkomen kunnen door die organisatie niet worden opgezegd zonder voorafgaande toestemming van de ontslagcommissie, bedoeld in artikel 41.
2
Het eerste lid is niet van toepassing indien de opzegging geschiedt om een dringende aan de werknemer onverwijld meegedeelde reden dan wel indien de opzegging geschiedt met wederzijds goedvinden.
3
Een opzegging in strijd met het eerste lid is vernietigbaar. De werknemer kan binnen twee maanden na de opzegging een beroep doen op deze vernietigingsgrond. Artikel 55 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.
4
Een rechtsvordering in verband met de vernietiging verjaart door verloop van zes maanden na de dag waartegen is opgezegd.
5
De Centrale organisatie werk en inkomen kan niet opzeggen gedurende de tijd dat de werknemer ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte, tenzij de ongeschiktheid een aanvang heeft genomen nadat het voornemen van die organisatie tot opzegging van de arbeidsovereenkomst ter toetsing aan de ontslagcommissie, bedoeld in artikel 41, is voorgelegd en door die commissie is ontvangen. Van de eerste volzin kan slechts worden afgeweken bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan.
6
Indien de toestemming, bedoeld in het eerste lid, is verleend, wordt de door de Centrale organisatie werk en inkomen in acht te nemen termijn van opzegging, verkort met een maand, met dien verstande dat de resterende termijn van opzegging ten minste één maand bedraagt. Van de eerste volzin kan slechts worden afgeweken bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan.

Artikel 41 Ontslagcommissie
1
Er is een ontslagcommissie, die tot taak heeft voornemens van de Centrale organisatie werk en inkomen tot opzegging van de arbeidsovereenkomsten, bedoeld in artikel 40 te toetsen, alvorens toestemming voor de voorgenomen opzegging te verlenen.
2
Bij de toetsing ingevolge het eerste lid neemt de ontslagcommissie de door Onze Minister krachtens artikel 6, derde lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 gestelde regels in acht.
3
De ontslagcommissie bestaat uit drie leden, die door Onze Minister worden benoemd. Eén lid wordt benoemd op voordracht van de Centrale organisatie werk en inkomen, één lid op voordracht van de organisaties die representatief zijn voor de bij de Centrale organisatie werk en inkomen werkzame werknemers en één lid, tevens voorzitter, op gezamenlijke voordracht van de Centrale organisatie werk en inkomen en genoemde organisaties.
4
Onze Minister benoemt voor ieder van de leden een plaatsvervanger. De tweede volzin van het derde lid is daarbij van overeenkomstige toepassing.
5
De benoeming van de leden en plaatsvervangende leden geschiedt voor de tijd van ten hoogste vier jaren. De aftredende leden en plaatsvervangende leden zijn terstond herbenoembaar.
6
Aan een lid of plaatsvervangend lid wordt door Onze Minister tussentijds ontslag verleend:
a
bij verlies van de hoedanigheid of beëindiging van de functie in verband waarmee de benoeming heeft plaatsgevonden;
b
op eigen verzoek.
7
De ontslagcommissie regelt, met inachtneming van de regels bedoeld in het tweede lid, zelf haar werkwijze.
8
De Centrale organisatie werk en inkomen regelt de aanwezigheidsvergoeding van de voorzitter alsmede de vergoeding voor reis- en verblijfkosten van de leden en plaatsvervangende leden. Het voorziet tevens in het secretariaat van de ontslagcommissie.

Artikel 42 Overgang ontslagbescherming
1
De commissie die is ingesteld op grond van artikel 43 van de Arbeidsvoorzieningswet 1996 wordt gehandhaafd en geldt met ingang van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 40 en 41 als commissie, bedoeld in artikel 41, en behandelt de voor die datum bij eerstgenoemde commissie ingediende verzoeken om toestemming van een voorgenomen opzegging van een arbeidsovereenkomst.
2
De artikelen 40 en 41 zijn van toepassing totdat in een collectieve arbeidsovereenkomst een regeling betreffende toestemming van een voorgenomen opzegging van een arbeidsovereenkomst van het personeel van de Centrale organisatie werk en inkomen is opgenomen.
3
Indien twee jaar na inwerkingtreding van de artikelen 40 en 41 de in het tweede lid bedoelde collectieve arbeidsovereenkomst niet tot stand is gekomen dan wel in die collectieve arbeidsovereenkomst een dergelijke regeling niet is opgenomen, vervallen genoemde artikelen en wordt aan de zittende leden ontslag verleend.
4
Verzoeken om toestemming van een voorgenomen opzegging van een arbeidsovereenkomst waaromtrent op de dag waarop de artikelen 40 en 41 overeenkomstig het derde lid vervallen door de in die artikelen bedoelde ontslagcommissie nog niet is beslist, worden met inachtneming van het daaromtrent in die artikelen bepaalde afgehandeld, doch uiterlijk binnen zes maanden na die dag.
5
De ontslagcommissie blijft in stand voor zolang dat in verband met de toepassing van het vierde lid noodzakelijk is.
6
Uiterlijk met ingang van de dag, gelegen zes maanden na de datum bedoeld in het derde lid, wordt aan de leden en de plaatsvervangende leden van de ontslagcommissie ontslag verleend.

Hoofdstuk 4. Wijziging van andere wetten
1
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel 43 Werkloosheidswet
[Wijzigt de Werkloosheidswet.]

Artikel 44 Overgangsrecht wijziging Werkloosheidswet
a
a
Regelingen van het Landelijk instituut sociale verzekeringen op grond van de artikelen 16, zevende lid, 17a, vierde lid, 18, tweede lid, 19, vijfde lid, 20, zesde lid, 21, vierde lid, 27c, derde lid, 36b, tweede lid, 52d, vijfde lid, van de Werkloosheidswet, zoals deze artikelen luidden op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, gelden met ingang van dat tijdstip als ministeriële regelingen op grond van de artikelen 16, zevende lid, 17a, vierde lid, 18, tweede lid, 19, vijfde lid, 20, zesde lid, 21, vierde lid, 27c, derde lid, 36b, 52d, vijfde lid, van de Werkloosheidswet.
Artikel 45. Voorstel van wet tot wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten in verband met de invoering van een regeling inzake de financiering van kinderopvang voor uitkeringsgerechtigden
[Wijzigt de Werkloosheidswet en de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten.]

Artikel 46 Toeslagenwet
[Wijzigt de Toeslagenwet.]

Artikel 47 Overgangsrecht wijziging Toeslagenwet
a
a
Door het Landelijk instituut sociale verzekeringen, op grond van de artikelen 14c, derde lid, en 20b, tweede lid, van de Toeslagenwet zoals deze artikelen luidden op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, gestelde regels gelden met ingang van dat tijdstip als ministeriële regelingen op grond van de artikelen 14c, derde lid, en 20b, tweede lid, van de Toeslagenwet.
b
b
[Wijzigt de Toeslagenwet.]

Artikel 48 Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
[Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel 49 Overgangsrecht wijziging Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
a
a
Door het Landelijk instituut sociale verzekeringen, op grond van de artikelen 57b, tweede lid, en 29c, derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, zoals deze artikelen luidden op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, gestelde regels gelden met ingang van dat tijdstip als ministeriële regelingen op grond van de artikelen 57b en 29c, derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
b
b
[Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel 50 Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
[Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.]

Artikel 51 Overgangsrecht wijziging Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
a
a
Door het Landelijk instituut sociale verzekeringen, op grond van de artikelen 50, derde lid, en 65, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, zoals deze artikelen luidden op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, gestelde regels gelden met ingang van dat tijdstip als ministeriële regelingen op grond van de artikelen 50, derde lid, en 65 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.
b
b
[Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.]

Artikel 52 Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
[Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.]

Artikel 53 Overgangsrecht wijziging Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
a
a
Door het Landelijk instituut sociale verzekeringen, op grond van de artikelen 42, derde lid, en 57, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, zoals deze artikelen luidden op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, gestelde regels gelden met ingang van dat tijdstip als ministeriële regelingen op grond van de artikelen 42, derde lid, en 57 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.
b
b
[Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.]

Artikel 54 Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria
[Wijzigt de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria.]

Artikel 55 Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen
[Wijzigt de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen.]

Artikel 56 Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
[Wijzigt de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen.]

Artikel 57 Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
[Wijzigt de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten.]

Artikel 58 Overgangsrecht wijziging Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
De regeling van het Landelijk instituut sociale verzekeringen op grond van artikel 21, zevende lid, van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten, zoals dit artikel luidde op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, geldt met ingang van dat tijdstip als regeling van Onze Minister op grond van artikel 21, zevende lid, van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten.

Artikel 59 Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering
[Wijzigt de Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel 60 Wet aanpassing daglonen Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
[Wijzigt de Wet aanpassing daglonen Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.]

Artikel 61 Ziektewet
[Wijzigt de Ziektewet.]

Artikel 62 Overgangsrecht wijziging Ziektewet
a
a
Door het Landelijk instituut sociale verzekeringen, op grond van de artikelen 33b, tweede lid, en 45c, derde lid, van de Ziektewet, zoals deze artikelen luidden op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, gestelde regels, gelden met ingang van dat tijdstip als ministeriële regelingen op grond van artikel 33b en 45c, derde lid, van de Ziektewet.
b
b
[Wijzigt de Ziektewet.]

Artikel 63 Wet overgangsregeling Ziektewet
[Wijzigt de Overgangsregeling Ziektewet.]

Artikel 64 Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid
[Wijzigt de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid.]

Artikel 65 Algemene Kinderbijslagwet
[Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]

Artikel 66 Overgangsrecht wijziging Algemene Kinderbijslagwet
a
a
Door de Sociale verzekeringsbank, op grond van de artikelen 17c, derde lid, en 24b, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals deze artikelen luidden op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, gestelde regels gelden met ingang van dat tijdstip als ministeriële regelingen op grond van de artikelen 17c, derde lid, en 24b van de Algemene Kinderbijslagwet.
b
b
[Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]

Artikel 67 Algemene nabestaandenwet
[Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]

Artikel 68 Overgangsrecht wijziging Algemene nabestaandenwet
a
a
Door de Sociale verzekeringsbank, op grond van de artikelen 41, derde lid, en 55, tweede lid, van de Algemene nabestaandenwet, zoals deze artikelen luidden op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, gestelde regels gelden met ingang van dat tijdstip als ministeriële regelingen op grond van de artikelen 41, derde lid, en 55 van de Algemene nabestaandenwet.
b
b
[Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]

Artikel 69 Algemene Ouderdomswet
[Wijzigt de Algemene Ouderdomswet.]

Artikel 70 Overgangsrecht wijziging Algemene Ouderdomswet
a
a
Door de Sociale verzekeringsbank, op grond van de artikelen 17e, derde lid, en 24b, tweede lid, van de Algemene Ouderdomswet, zoals deze artikelen luidden op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, gestelde regels gelden met ingang van dat tijdstip als ministeriële regelingen op grond van de artikelen 17e, derde lid, en 24b van de Algemene Ouderdomswet.
b
b
[Wijzigt de Algemene Ouderdomswet.]

Artikel 71 Wet financiering volksverzekeringen
[Wijzigt de Wet financiering volksverzekeringen.]

Artikel 72 Wet privatisering FVP
[Wijzigt de Wet privatisering FVP.]

Artikel 73 Wet premieregime bij marginale arbeid
[Wijzigt de Wet premieregeling bij marginale arbeid.]

Artikel 74 Coördinatiewet Sociale Verzekering
[Wijzigt de Coördinatiewet Sociale Verzekering.]

Artikel 75 Wet invoering mutatiesysteem AKW
[Wijzigt de Wet invoering mutatiesysteem AKW.]

Artikel 76 Algemene bijstandswet
[Wijzigt de Algemene bijstandswet.]

Artikel 77 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]

Artikel 78 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]

Artikel 79 Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ
[Wijzigt de Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ.]

Artikel 80 Wet sociale werkvoorziening
[Wijzigt de Wet sociale werkvoorziening.]

Artikel 81 Wet inschakeling werkzoekenden
[Wijzigt de Wet inschakeling werkzoekenden.]

Artikel 82 Wet inkomensvoorziening kunstenaars
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening kunstenaars.]

Artikel 83 Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden
[Wijzigt de Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden.]

Artikel 84 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
[Wijzigt de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.]

Artikel 85 Wet arbeid vreemdelingen
[Wijzigt de Wet arbeid vreemdelingen.]

Artikel 86 Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945
[Wijzigt het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945.]

Artikel 87 Wet melding collectief ontslag
[Wijzigt de Wet melding collectief ontslag.]

Artikel 88 Wet op de ondernemingsraden
[Wijzigt de Wet op de ondernemingsraden.]

Artikel 89 Noodwet Arbeidsvoorziening
[Wijzigt de Noodwet Arbeidsvoorziening.]

Artikel 90 Wet financiering loopbaanonderbreking
[Wijzigt de Wet financiering loopbaanonderbreking.]

Artikel 91 Wet arbeid en zorg
[Wijzigt de Wet arbeid en zorg.]
2
Justitie

Artikel 92 Algemene wet bestuursrecht
[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel 93 Beroepswet
[Wijzigt de Beroepswet.]

Artikel 94 Burgerlijk Wetboek
[Wijzigt Boek 2 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.]

Artikel 95 Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
[Wijzigt de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen.]

Artikel 96 Wet op de rechterlijke organisatie
[Wijzigt de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.]

Artikel 97 Wet op de rechtsbijstand
[Wijzigt de Wet op de rechtsbijstand.]
3
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Artikel 98 Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
[Wijzigt de Algemene wet politieke ambtsdragers.]

Artikel 99 Ambtenarenwet
[Wijzigt de Ambtenarenwet.]

Artikel 100 Wet privatisering ABP
[Wijzigt de Wet privatisering ABP.]

Artikel 101 Wet financiële voorzieningen privatisering ABP
[Wijzigt de Wet financiële voorzieningen privatisering ABP.]

Artikel 102 Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
[Wijzigt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.]

Artikel 103 Wet inburgering nieuwkomers
[Wijzigt de Wet inburgering nieuwkomers.]

Artikel 104 Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
[Wijzigt de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen.]

Artikel 105 Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement
[Wijzigt de Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement.]

Artikel 106 Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960
[Wijzigt de Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960.]

Artikel 107 Remigratiewet
[Wijzigt de Remigratiewet.]

Artikel 108 Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps
[Wijzigt de Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps.]
4
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Artikel 109 Wet op de expertisecentra
[Wijzigt de Wet op de expertisecentra.]

Artikel 110 Wet op de studiefinanciering
[Wijzigt de Wet op de studiefinanciering.]

Artikel 111 Wet tegemoetkoming studiekosten
[Wijzigt de Wet tegemoetkoming studiekosten.]

Artikel 112 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
[Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]

Artikel 113 Wet op het primair onderwijs
[Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.]

Artikel 114 Wet op het voortgezet onderwijs
[Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]

Artikel 115 Voorstel van wet tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs
[Wijzigt de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank.]
5
Financiën

Artikel 116 Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993
[Wijzigt de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993.]

Artikel 117 Intrekkingswet Beleggingswet
[Wijzigt de Intrekkingswet Beleggingswet.]

Artikel 118 Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden
[Wijzigt de Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden.]

Artikel 119 Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
[Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]
6
Defensie

Artikel 120 Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
[Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen.]
7
Verkeer en Waterstaat

Artikel 121 Vaarplichtwet
[Wijzigt de Vaarplichtwet.]

Artikel 122 Wet privatisering Spoorwegpensioenfonds
[Wijzigt de Wet privatisering Spoorwegpensioenfonds.]
8
Economische Zaken

Artikel 123 Handelsregisterwet
[Wijzigt de Handelsregisterwet.]
9
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Artikel 124 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
[Wijzigt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.]

Artikel 125 Ziekenfondswet
[Wijzigt de Ziekenfondswet.]

Hoofdstuk 5. Overige en slotbepalingen

Artikel 126 Wijziging in verband met het voorstel van Wet verbetering poortwachter
[Wijzigt de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschikheidsverzekering, de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet terugdringing ziekteverzuim en de Wet verbetering poortwachter.]

Artikel 127 Regelgevende bevoegdheden ten behoeve van de invoering
1
Onze Minister is bevoegd in plaats van de tijdstippen, genoemd in hoofdstuk 8 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, andere tijdstippen vast te stellen alsmede te bepalen dat anderszins wordt afgeweken van de bij of krachtens dat hoofdstuk gegeven regels dan wel dat de toepassing daarvan achterwege blijft, voorzover dat in verband met de datum van inwerkingtreding van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen noodzakelijk is.
2
Onze Minister is bevoegd, voorzover dat in verband met de datum van inwerkingtreding van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen noodzakelijk is, regels te stellen met betrekking tot de bevoegdheid van de Raad voor werk en inkomen, de Centrale organisatie werk en inkomen, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Sociale verzekeringsbank tot het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven en de daaraan ten grondslag te leggen budgetten, begrotingen en jaarplannen.
3
Onze Minister is overigens bevoegd met het oog op een goede invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen regels te stellen, waarbij zo nodig kan worden afgeweken van het bepaalde bij en krachtens genoemde wet en deze wet.
4
Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat kosten in verband met de intrekking van de Arbeidsvoorzieningswet 1996 ten laste van het Rijk worden vergoed.

Artikel 128 Regels voor overgang verantwoordelijkheid reïntegratie
1
Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld in verband met een goede overgang van taken van het Landelijk instituut sociale verzekeringen, de Arbeidsvoorzieningsorganisatie en de Sociale verzekeringsbank naar werkgevers en gemeenten ter bevordering van de inschakeling in de arbeid van uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapten, waarin in ieder geval bepaald wordt, dat en op welke wijze de daarmee samenhangende activiteiten en het verstrekken van instrumenten, waarmee voor de datum van inwerkingtreding van deze wet een aanvang is gemaakt, worden voortgezet door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en gemeenten, zo nodig in afwijking van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten, de Wet inschakeling werkzoekenden en de Werkloosheidswet.
2
In de ministeriële regeling, bedoeld in het eerste lid, kan bepaald worden, dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen voor een in die regeling bepaalde periode een taak heeft tot bevordering van inschakeling in het arbeidsproces op grond van artikel 8, eerste lid en artikel 10, eerste lid, van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten, zoals die artikelen luidden voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van de wijziging van dit artikel in deze wet.
3
In de ministeriële regeling, bedoeld in het eerst lid, kan bepaald worden, dat kosten in verband met de uitvoering van het eerste lid ten laste komen van het Reïntegratiefonds.

Artikel 129 Benadelingshandelingen
Een rechtshandeling die door een uitvoeringsinstelling, een houdstermaatschappij als bedoeld in • 4 van het Besluit voorwaarden erkenning uitvoeringsinstelling, een stichting die de aandelen hield in zulk een houdstermaatschappij, of een stichting als bedoeld in • 3 van dat besluit, zoals dat besluit luidde tot 1 november 2000, is verricht na 23 november 1999 en voor de datum van inwerkingtreding van deze wet, en waarvan deze wist of redelijkerwijze behoorde te weten dat daaruit voor een uitvoeringsinstelling, een fonds als bedoeld in artikel 1, onderdeel l, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de stichting, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het Besluit voorwaarden erkenning uitvoeringsinstelling, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of de Staat schade voortvloeit, is vernietigbaar. De rechter kan de gevolgen van een vernietiging beperken voorzover dat nodig is ter bescherming van rechten van derden te goeder trouw.

Artikel 130 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 131 Intrekking wetten
De volgende wetten worden ingetrokken:
a
Invaliditeitswet;
b
Liquidatiewet Ouderdomswet 1919;
c
Liquidatiewet invaliditeitswetten;
d
Wet uitkering 1987 aan echte minima;
e
Wet uitkering-ineens personen met werkloosheidsuitkering;
f
Wet eenmalige toelage 1990.

Artikel 132 Inwerkingtreding
1
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
2
Indien het bij koninklijke boodschap van 2 maart 2000 ingediende voorstel van een Tijdelijke referendumwet (Kamerstukken II 1999/2000, 27 034) tot wet wordt verheven en in werking treedt, en deze wet wordt bekrachtigd op of na het tijdstip van inwerkingtreding van de Tijdelijke referendumwet, kan bij de toepassing van het eerste lid worden afgeweken van de artikelen 12 en 13 van de Tijdelijke referendumwet en vindt in dat geval artikel 16 van laatstgenoemde wet toepassing.

Artikel 133 Citeertitel
Deze wet wordt aangehaald als: Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 29 november 2001
Beatrix
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. A. F. G. Vermeend
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst
Uitgegeven de achttiende december 2001
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals
Inhoudsopgave
HOOFDSTUK 1. DEFINITIES
1
Artikel 1. Algemene begrippen
1
HOOFDSTUK 2. OVERGANGSRECHT ORGANISATIEWET SOCIALE VERZEKERINGEN 1997
2
Artikel 2. Intrekking wetten
2
Artikel 3. Handhaving Sociale Verzekeringsbank
2
Artikel 4. Overgang vermogensbestanddelen van Lisv naar UWV
2
Artikel 5. Overgang vermogensbestanddelen van uitvoeringsinstellingen naar UWV
3
Artikel 6. Overgang vermogensbestanddelen van stichting VUWV naar UWV
3
Artikel 7. Overgang vermogensbestanddelen van Ctsv naar Staat (SZW)
4
Artikel 8. Overdrachtsbelasting inschrijving openbare registers
4
Artikel 9. Overgang publiekrechtelijke rechten en verplichtingen van Lisv en uvi's naar UWV
4
Artikel 10. Overgang publiekrechtelijke rechten en verplichtingen van Ctsv naar Minister van SZW
4
Artikel 11. Partijvervanging van Lisv en beroepstermijn
4
Artikel 12. Partijvervanging van uvi's en beroepstermijn
5
Artikel 13. Partijvervanging van Ctsv in civielrechtelijke gedingen
5
Artikel 14. Partijvervanging Ctsv in bestuursrechtelijke gedingen en beroepstermijn
5
Artikel 15. Beëindiging gedingen
5
Artikel 16. Beëindiging bezwaarschriftenprocedures
5
Artikel 17. Overgang van bezwaarschriftenprocedures van Lisv naar UWV
5
Artikel 18. Overgang van bezwaarschriftenprocedures van Ctsv naar Minister van SZW
6
Artikel 19. Ontslag bestuursleden
6
Artikel 20. Rechtspositionele aanspraken bestuursleden
6
Artikel 21. Overgang personeel Lisv en uvi's
6
Artikel 22. Overgang personeel Ctsv
6
Artikel 23. Opheffing commissies
6
Artikel 24. Overgang lagere regelgeving
7
Artikel 25. Overgang regelgevende bevoegdheden
7
Artikel 26. Overgang toestemmingen, verplichtingen en opdrachten in verband met andere taken
7
HOOFDSTUK 3. OVERGANGSRECHT ARBEIDSVOORZIENINGSWET 1996
8
Artikel 27. Intrekking wetten
8
Artikel 28. Overgang vermogen
8
Artikel 29. Overgang publiekrechtelijke rechten en verplichtingen, besluiten en aanvragen
8
Artikel 30. Partijvervanging en beroepstermijn
8
Artikel 31. Overgang van bestuursrechtelijke procedures
8
Artikel 32. Overgang bezwaarschriften en bezwaartermijn
9
Artikel 33. Ontslag functionarissen
9
Artikel 34. Overgang personeel
9
Artikel 35. Regelingen op grond van de artikelen 75 en 77 van de Arbeidsvoorzieningswet 1996
9
Artikel 36. Registratie als werkzoekende
9
Artikel 37. Goedkeuring deelnemingen en geldleningen
9
Artikel 38. Overgangsbepalingen overgang verantwoordelijkheid arbeidsgehandicapten
10
Artikel 39. Bijzondere overgangsbepalingen in verband met de Wet verzelfstandiging reïntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie
10
Artikel 40. Ontslagbescherming werknemers van de Centrale organisatie werk en inkomen
10
Artikel 41. Ontslagcommissie
11
Artikel 42. Overgang ontslagbescherming
12
HOOFDSTUK 4. WIJZIGING VAN ANDERE WETTEN
12
• 1. Sociale Zaken en Werkgelegenheid
12
Artikel 43. Werkloosheidswet
12
Artikel 44. Overgangsrecht wijziging Werkloosheidswet
26
Artikel 45. Voorstel van wet tot wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten in verband met de invoering van een regeling inzake de financiering van kinderopvang voor uitkeringsgerechtigden
26
Artikel 46. Toeslagenwet
26
Artikel 47. Overgangsrecht wijziging Toeslagenwet
29
Artikel 48. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
29
Artikel 49. Overgangsrecht wijziging Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
33
Artikel 50. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
33
Artikel 51. Overgangsrecht wijziging Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
35
Artikel 52. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
36
Artikel 53. Overgangsrecht wijziging Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
37
Artikel 54. Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria
37
Artikel 55. Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen
38
Artikel 56. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
38
Artikel 57. Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
38
Artikel 58. Overgangsrecht wijziging Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
48
Artikel 59. Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering
48
Artikel 60. Wet aanpassing daglonen Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
48
Artikel 61. Ziektewet
49
Artikel 62. Overgangsrecht wijziging Ziektewet
52
Artikel 63. Wet overgangsregeling Ziektewet
52
Artikel 64. Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid
52
Artikel 65. Algemene Kinderbijslagwet
53
Artikel 66. Overgangsrecht wijziging Algemene Kinderbijslagwet
54
Artikel 67. Algemene nabestaandenwet
54
Artikel 68. Overgangsrecht wijziging Algemene nabestaandenwet
56
Artikel 69. Algemene Ouderdomswet
56
Artikel 70. Overgangsrecht wijziging Algemene Ouderdomswet
57
Artikel 71. Wet financiering volksverzekeringen
57
Artikel 72. Wet privatisering FVP
58
Artikel 73. Wet premieregime bij marginale arbeid
58
Artikel 74. Coördinatiewet Sociale Verzekering
59
Artikel 75. Wet invoering mutatiesysteem AKW
60
Artikel 76. Algemene bijstandswet
60
Artikel 77. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
68
Artikel 78. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
75
Artikel 79. Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ
82
Artikel 80. Wet sociale werkvoorziening
82
Artikel 81. Wet Inschakeling werkzoekenden
84
Artikel 82. Wet inkomensvoorziening kunstenaars
89
Artikel 83. Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden
89
Artikel 84. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
90
Artikel 85. Wet arbeid vreemdelingen
91
Artikel 86. Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945
91
Artikel 87. Wet melding collectief ontslag
91
Artikel 88. Wet op de ondernemingsraden
92
Artikel 89. Noodwet Arbeidsvoorziening
92
Artikel 90. Wet financiering loopbaanonderbreking
93
Artikel 91. Wet arbeid en zorg
94
•2. Justitie
95
Artikel 92. Algemene wet bestuursrecht
95
Artikel 93. Beroepswet
95
Artikel 94. Burgerlijk Wetboek
95
Artikel 95. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
96
Artikel 96. Wet op de rechterlijke organisatie
96
Artikel 97. Wet op de rechtsbijstand
96
• 3. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
96
Artikel 98. Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
96
Artikel 99. Ambtenarenwet
96
Artikel 100. Wet privatisering ABP
97
Artikel 101. Wet financiële voorzieningen privatisering ABP
97
Artikel 102. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
97
Artikel 103. Wet inburgering nieuwkomers
97
Artikel 104. Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
98
Artikel 105. Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement
99
Artikel 106. Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960
100
Artikel 107. Remigratiewet
100
Artikel 108. Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps
100
• 4. Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
101
Artikel 109. Wet op de expertisecentra
101
Artikel 110. Wet op de studiefinanciering
101
Artikel 111. Wet tegemoetkoming studiekosten
101
Artikel 112. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
101
Artikel 113. Wet op het primair onderwijs
101
Artikel 114. Wet op het voortgezet onderwijs
101
Artikel 115. Voorstel van wet tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs
101
• 5. Financiën
102
Artikel 116. Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993
102
Artikel 117. Intrekkingswet Beleggingswet
102
Artikel 118. Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden
102
Artikel 119. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
102
• 6. Defensie
103
Artikel 120. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
103
• 7. Verkeer en Waterstaat
103
Artikel 121. Vaarplichtwet
103
Artikel 122. Wet privatisering Spoorwegpensioenfonds
103
• 8. Economische Zaken
103
Artikel 123. Handelsregisterwet
103
•9. Volksgezondheid, Welzijn en Sport
104
Artikel 124. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
104
Artikel 125. Ziekenfondswet
104
HOOFDSTUK 5. OVERIGE EN SLOTBEPALINGEN
105
Artikel 126. Wijziging in verband met het voorstel van Wet verbetering poortwachter
105
Artikel 127. Regelgevende bevoegdheden ten behoeve van de invoering
105
Artikel 128. Regels voor overgang verantwoordelijkheid reïntegratie
106
Artikel 129. Benadelingshandelingen
106
Artikel 130. Vervallen
106
Artikel 131. Intrekking wetten
106
Artikel 132. Inwerkingtreding
107
Artikel 133. Citeertitel
107