Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

 

Artikel 133 Citeertitel
Deze wet wordt aangehaald als: Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 29 november 2001
Beatrix
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. A. F. G. Vermeend
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst
Uitgegeven de achttiende december 2001
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals
Inhoudsopgave
HOOFDSTUK 1. DEFINITIES
1
Artikel 1. Algemene begrippen
1
HOOFDSTUK 2. OVERGANGSRECHT ORGANISATIEWET SOCIALE VERZEKERINGEN 1997
2
Artikel 2. Intrekking wetten
2
Artikel 3. Handhaving Sociale Verzekeringsbank
2
Artikel 4. Overgang vermogensbestanddelen van Lisv naar UWV
2
Artikel 5. Overgang vermogensbestanddelen van uitvoeringsinstellingen naar UWV
3
Artikel 6. Overgang vermogensbestanddelen van stichting VUWV naar UWV
3
Artikel 7. Overgang vermogensbestanddelen van Ctsv naar Staat (SZW)
4
Artikel 8. Overdrachtsbelasting inschrijving openbare registers
4
Artikel 9. Overgang publiekrechtelijke rechten en verplichtingen van Lisv en uvi's naar UWV
4
Artikel 10. Overgang publiekrechtelijke rechten en verplichtingen van Ctsv naar Minister van SZW
4
Artikel 11. Partijvervanging van Lisv en beroepstermijn
4
Artikel 12. Partijvervanging van uvi's en beroepstermijn
5
Artikel 13. Partijvervanging van Ctsv in civielrechtelijke gedingen
5
Artikel 14. Partijvervanging Ctsv in bestuursrechtelijke gedingen en beroepstermijn
5
Artikel 15. Beëindiging gedingen
5
Artikel 16. Beëindiging bezwaarschriftenprocedures
5
Artikel 17. Overgang van bezwaarschriftenprocedures van Lisv naar UWV
5
Artikel 18. Overgang van bezwaarschriftenprocedures van Ctsv naar Minister van SZW
6
Artikel 19. Ontslag bestuursleden
6
Artikel 20. Rechtspositionele aanspraken bestuursleden
6
Artikel 21. Overgang personeel Lisv en uvi's
6
Artikel 22. Overgang personeel Ctsv
6
Artikel 23. Opheffing commissies
6
Artikel 24. Overgang lagere regelgeving
7
Artikel 25. Overgang regelgevende bevoegdheden
7
Artikel 26. Overgang toestemmingen, verplichtingen en opdrachten in verband met andere taken
7
HOOFDSTUK 3. OVERGANGSRECHT ARBEIDSVOORZIENINGSWET 1996
8
Artikel 27. Intrekking wetten
8
Artikel 28. Overgang vermogen
8
Artikel 29. Overgang publiekrechtelijke rechten en verplichtingen, besluiten en aanvragen
8
Artikel 30. Partijvervanging en beroepstermijn
8
Artikel 31. Overgang van bestuursrechtelijke procedures
8
Artikel 32. Overgang bezwaarschriften en bezwaartermijn
9
Artikel 33. Ontslag functionarissen
9
Artikel 34. Overgang personeel
9
Artikel 35. Regelingen op grond van de artikelen 75 en 77 van de Arbeidsvoorzieningswet 1996
9
Artikel 36. Registratie als werkzoekende
9
Artikel 37. Goedkeuring deelnemingen en geldleningen
9
Artikel 38. Overgangsbepalingen overgang verantwoordelijkheid arbeidsgehandicapten
10
Artikel 39. Bijzondere overgangsbepalingen in verband met de Wet verzelfstandiging reïntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie
10
Artikel 40. Ontslagbescherming werknemers van de Centrale organisatie werk en inkomen
10
Artikel 41. Ontslagcommissie
11
Artikel 42. Overgang ontslagbescherming
12
HOOFDSTUK 4. WIJZIGING VAN ANDERE WETTEN
12
• 1. Sociale Zaken en Werkgelegenheid
12
Artikel 43. Werkloosheidswet
12
Artikel 44. Overgangsrecht wijziging Werkloosheidswet
26
Artikel 45. Voorstel van wet tot wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten in verband met de invoering van een regeling inzake de financiering van kinderopvang voor uitkeringsgerechtigden
26
Artikel 46. Toeslagenwet
26
Artikel 47. Overgangsrecht wijziging Toeslagenwet
29
Artikel 48. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
29
Artikel 49. Overgangsrecht wijziging Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
33
Artikel 50. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
33
Artikel 51. Overgangsrecht wijziging Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
35
Artikel 52. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
36
Artikel 53. Overgangsrecht wijziging Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
37
Artikel 54. Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria
37
Artikel 55. Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen
38
Artikel 56. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
38
Artikel 57. Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
38
Artikel 58. Overgangsrecht wijziging Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
48
Artikel 59. Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering
48
Artikel 60. Wet aanpassing daglonen Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
48
Artikel 61. Ziektewet
49
Artikel 62. Overgangsrecht wijziging Ziektewet
52
Artikel 63. Wet overgangsregeling Ziektewet
52
Artikel 64. Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid
52
Artikel 65. Algemene Kinderbijslagwet
53
Artikel 66. Overgangsrecht wijziging Algemene Kinderbijslagwet
54
Artikel 67. Algemene nabestaandenwet
54
Artikel 68. Overgangsrecht wijziging Algemene nabestaandenwet
56
Artikel 69. Algemene Ouderdomswet
56
Artikel 70. Overgangsrecht wijziging Algemene Ouderdomswet
57
Artikel 71. Wet financiering volksverzekeringen
57
Artikel 72. Wet privatisering FVP
58
Artikel 73. Wet premieregime bij marginale arbeid
58
Artikel 74. Coördinatiewet Sociale Verzekering
59
Artikel 75. Wet invoering mutatiesysteem AKW
60
Artikel 76. Algemene bijstandswet
60
Artikel 77. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
68
Artikel 78. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
75
Artikel 79. Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ
82
Artikel 80. Wet sociale werkvoorziening
82
Artikel 81. Wet Inschakeling werkzoekenden
84
Artikel 82. Wet inkomensvoorziening kunstenaars
89
Artikel 83. Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden
89
Artikel 84. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
90
Artikel 85. Wet arbeid vreemdelingen
91
Artikel 86. Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945
91
Artikel 87. Wet melding collectief ontslag
91
Artikel 88. Wet op de ondernemingsraden
92
Artikel 89. Noodwet Arbeidsvoorziening
92
Artikel 90. Wet financiering loopbaanonderbreking
93
Artikel 91. Wet arbeid en zorg
94
•2. Justitie
95
Artikel 92. Algemene wet bestuursrecht
95
Artikel 93. Beroepswet
95
Artikel 94. Burgerlijk Wetboek
95
Artikel 95. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
96
Artikel 96. Wet op de rechterlijke organisatie
96
Artikel 97. Wet op de rechtsbijstand
96
• 3. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
96
Artikel 98. Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
96
Artikel 99. Ambtenarenwet
96
Artikel 100. Wet privatisering ABP
97
Artikel 101. Wet financiële voorzieningen privatisering ABP
97
Artikel 102. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
97
Artikel 103. Wet inburgering nieuwkomers
97
Artikel 104. Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
98
Artikel 105. Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement
99
Artikel 106. Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960
100
Artikel 107. Remigratiewet
100
Artikel 108. Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps
100
• 4. Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
101
Artikel 109. Wet op de expertisecentra
101
Artikel 110. Wet op de studiefinanciering
101
Artikel 111. Wet tegemoetkoming studiekosten
101
Artikel 112. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
101
Artikel 113. Wet op het primair onderwijs
101
Artikel 114. Wet op het voortgezet onderwijs
101
Artikel 115. Voorstel van wet tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs
101
• 5. Financiën
102
Artikel 116. Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993
102
Artikel 117. Intrekkingswet Beleggingswet
102
Artikel 118. Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden
102
Artikel 119. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
102
• 6. Defensie
103
Artikel 120. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
103
• 7. Verkeer en Waterstaat
103
Artikel 121. Vaarplichtwet
103
Artikel 122. Wet privatisering Spoorwegpensioenfonds
103
• 8. Economische Zaken
103
Artikel 123. Handelsregisterwet
103
•9. Volksgezondheid, Welzijn en Sport
104
Artikel 124. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
104
Artikel 125. Ziekenfondswet
104
HOOFDSTUK 5. OVERIGE EN SLOTBEPALINGEN
105
Artikel 126. Wijziging in verband met het voorstel van Wet verbetering poortwachter
105
Artikel 127. Regelgevende bevoegdheden ten behoeve van de invoering
105
Artikel 128. Regels voor overgang verantwoordelijkheid reïntegratie
106
Artikel 129. Benadelingshandelingen
106
Artikel 130. Vervallen
106
Artikel 131. Intrekking wetten
106
Artikel 132. Inwerkingtreding
107
Artikel 133. Citeertitel
107


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •