Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Invoeringswet titel 7.17 en titel 7.18 Burgerlijk Wetboek

 

Wet van 22 december 2005 tot aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de wet tot vaststelling van titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.17 en titel 7.18 Burgerlijk Wetboek)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de invoering te regelen van de wet tot vaststelling van titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek en in verband daarmee de wetgeving aan te passen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek.]

Artikel II
[Wijzigt het Wetboek van Koophandel.]

Artikel III
[Wijzigt de Wet op de kansspelen.]

Artikel IV
[Wijzigt de wet van 22 december 2005 tot vaststelling van titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek.]

Artikel V
[Wijzigt de Pensioen- en spaarfondsenwet.]

Artikel VI
[Wijzigt de Wet verplichte beroepspensioenregeling.]

Artikel VII
[Wijzigt de Zee- en luchtvaartverzekeringswet 1939.]

Artikel VIII
[Wijzigt de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek.]

Artikel IX
Op een vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet gelegd beslag op de rechten uit een sommenverzekering, een voor dat tijdstip uitgesproken faillissement of toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen zijn de artikelen III en IV van de wet van 22 december 2005 tot vaststelling van titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (Stb. 700) niet van toepassing en blijft het tevoren geldende recht ook na dit tijdstip van toepassing.

Artikel X
1
Onze Minister van Justitie stelt de nummering van de artikelen van het bij koninklijke boodschap van 16 mei 1986 ingediende voorstel van wet tot vaststelling van titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (Kamerstukken I 2002/03, 19 529, nr. 206), nadat het tot wet is verheven en in werking is getreden, en deze wet, opnieuw vast, en brengt in die wetten voorkomende aanhalingen met die nummering in overeenstemming.
2
Hij draagt ervoor zorg dat de overeenkomstig lid 1 bijgewerkte teksten van die wetten in het Staatsblad worden geplaatst.

Artikel XI
Deze wet, alsmede het bij koninklijke boodschap van 16 mei 1986 ingediende voorstel van wet tot vaststelling van titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (Kamerstukken I 2002/03, 19 529, nr. 206), nadat het tot wet is verheven, treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel XII
Deze wet wordt aangehaald als: Invoeringswet titel 7.17 en titel 7.18 Burgerlijk Wetboek.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ?s-Gravenhage, 22 december 2005
Beatrix
De Minister van Justitie , J. P. H. Donner
Uitgegeven de achtentwintigste december 2005
De Minister van Justitie ,
j
P. H. Donner