Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Invorderingswet 1990

 

Artikel 35a
1
De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting ter zake van een werk, inhoudende de vervaardiging en elke daarop gerichte handeling van kleding, andere dan schoeisel:
a
die de aannemer en, indien een werk geheel of gedeeltelijk door een of meer volgende onderaannemers wordt uitgevoerd, iedere volgende onderaannemer verschuldigd is in verband met het verrichten van werkzaamheden door zijn werknemers ter zake van dat werk;
b
voor de betaling waarvan de aannemer en, indien een werk geheel of gedeeltelijk door een of meer volgende onderaannemers wordt uitgevoerd, iedere volgende onderaannemer ingevolge artikel 35 hoofdelijk aansprakelijk is ter zake van dat werk.
In afwijking in zoverre van artikel 32, tweede lid, is de opdrachtgever niet aansprakelijk voor de in verband met de heffing van loonbelasting opgelegde bestuurlijke boete.
2
In dit artikel wordt onder opdrachtgever verstaan degene die buiten dienstbetrekking in de normale uitoefening van zijn bedrijf met een ander, de aannemer, een overeenkomst heeft gesloten om voor hem een werk als bedoeld in het eerste lid uit te voeren tegen een te betalen prijs.
3
Voor de toepassing van dit artikel wordt met een opdrachtgever gelijkgesteld degene die buiten dienstbetrekking in de normale uitoefening van zijn bedrijf kleding, andere dan schoeisel, koopt die nog geheel of gedeeltelijk vervaardigd moet worden en met een aannemer de verkoper daarvan.
4
Artikel 35, tweede lid, derde lid, onderdelen a en c, en vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:
a
in het tweede lid, onderdeel a, van dat artikel voor een werk van stoffelijke aard moet worden gelezen: een werk, inhoudende de vervaardiging en elke daarop gerichte handeling van kleding, andere dan schoeisel;
b
de toepassing van het derde lid, onderdeel a, van dat artikel er niet toe kan leiden dat de wederpartij van de aannemer als opdrachtgever als bedoeld in het tweede lid wordt beschouwd;
c
in het vijfde lid van dat artikel voor ?aannemer? moet worden gelezen: opdrachtgever, voor ?onderaannemer?: aannemer en voor ?het eerste lid?: het eerste lid van artikel 35a.
5
De aansprakelijkheid op grond van het eerste lid geldt niet met betrekking tot de loonbelasting verschuldigd door de aannemer of een onderaannemer, indien aannemelijk is dat het niet betalen door de aannemer of een onderaannemer noch aan de opdrachtgever, noch aan de aannemer of een onderaannemer is te wijten.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AZ1213, Eerste aanleg - meervoudig, 05/2182
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  30-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Aansprakelijkheidsstelling op basis van artikel 34 Invorderingswet, bewijslast.
 • LJN AA5538, Cassatie, 34184
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-04-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 34184 19 april 2000 gewezen op het beroep in cassatie van de vennootschap naar Duits recht X GmbH & Co te Z (Duitsland) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch van 10 oktober 1997 betreffende na te melden beschikking ingevolge artikel 32c, lid 5, van de Wet op de loonbelasting 1964 ...
 • LJN AE8646, Hoger beroep, 94/1226 CSV
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  06-04-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  94/1226 CSV U I T S P R A A K in het geding tussen: het Landelijk instituut sociale verzekeringen, appellant, en Mr F.A.M. van Hooft, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van [bedrijfsnaam], gevestigd te [vestigingsplaats], gedaagde. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING Met...
 • LJN BF1226, Cassatie, 43552
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Proceskostenvergoeding bezwaarfase; strekking van art 7:15 lid 3 Awb in geval van vernietiging van de uitspraak op bezwaar, en heropening van de bezwaarfase.
 • LJN AP0827, Voorlopige voorziening, 03/02778
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Naar het voorlopige oordeel van de Voorzieningenrechter heeft de Ontvanger feiten noch omstandigheden aannemelijk gemaakt, die zijn beroep op artikel 10, tweede lid, onderdeel b, van de WOB, zoals verstaan als is weergegeven onder 6.51, schragen. Evenmin heeft de Ontvanger naar het voorlopige oordeel...
 • LJN BA4309, Cassatie, 42666
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Aansprakelijkstelling op grond van art. 34/35 Invorderingswet 1990, passeren bewijsaanbod.
 •